Melding av solarievirksomheter og UV-type 3 solarier

Tilbake

Publisert 25.11.2013, oppdatert 29.11.2013 21:35

Stikkord: Solarium

Meldeplikt - solarievirksomheter

Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, må melde dette inn til Strålevernet (strålevernforskriftens §§ 12-14).

 • Nye virksomheter skal meldes før oppstart. 
 • Den som tilbyr solarier skal melde dette til Strålevernet. Er solariene utplassert av en annen virksomhet, og denne virksomheten har tatt på seg ansvar for alt med solariene, er likevel virksomheten der solariene fysisk er plassert ansvarlig for at melding sendes til Strålevernet. 
 • Strålevernet skal også ha melding ved 
  •  salg til nye eiere 
  •  nedleggelse eller driftsstans 
  •  navneendring
 • Strålevernet kan be om å få oppdatert informasjon om adresseendringer eller endringer i type solarier i virksomheten, slik det fremgår av tilsynsbestemmelsen § 54(1).
 • Benytt Strålevernets meldesystem for melding av solarievirksomhet. 
 • De som ikke kan benytte det elektroniske meldesystemet, kan fylle ut papirskjema:
  Meldeskjema solarievirksomheter: Bokmål - Nynorsk - English (link)
  Send ferdig utfylt skjema til Statens strålevern, og behold kopi av skjema og annen dokumentasjon for tilsynsformål. 
 • Skjema del 1 er felles for alle virksomheter som er underlagt meldeplikt, mens del 2 bare gjelder for solarievirksomheter. Virksomheter som driver flere solstudioer må fylle ut ett komplett skjema (del 1+2) for hvert solstudio.
Meldeplikt - nye solariemodeller og rørkombinasjoner

Etter strålevernforskriften §§ 12-14 og 36 er det krav om at alle solariemodeller og rørkombinasjoner skal meldes til Strålevernet. Meldeplikten erstatter tidligere godkjenningsplikt.

 • Meldingen skal inneholde dokumentasjon og målinger som bekrefter klassifiseringen av et solarium. Målingene må være utført enten ved Strålevernets laboratorium eller ved annet laboratorium akseptert av Strålevernet. Se Krav til målelaboratorier under. 
 • Meldingen skal inneholde de opplysninger det er bedt om i meldeskjema, vedlagt målinger, teknisk dokumentasjon og bruksanvisning med doseringsplan på norsk. Se Oversikt over nødvendig dokumentasjon (link). 
 • Strålevernet skal også ha melding ved endringer, på allerede meldt solariemodell, som har betydning for strålingsnivået (for eksempel ved nye rørtyper), i tillegg til endringer i navn eller annen identifikasjon av modellen.

Meldeskjema solariemodeller: Bokmål - Nynorsk
Send ferdig utfylt skjema til Statens strålevern (pr post eller e-post), og behold kopi av skjema og annen dokumentasjon for tilsynsformål.

Det er kun solarier klassifisert som UV-type 3 ut fra gjeldende Europastandard (EN 60335-2-27) som er tillatt til kosmetisk formål i Norge. Den som importerer/forhandler et solarium er ansvarlig for at kravene er oppfylt og at nødvendige målinger er utført.
Det er ikke lov å tilby et solarium, verken for salg, utleie eller til bruk i solstudio, før det aktuelle solariet er tatt inn på listen over tillatte modeller publisert på Strålevernets solarieoversikt (link ”Registrerte solariemodeller”). Solariemodeller som allerede er registrert på disse sidene i henhold til tidligere godkjenningsordning, trenger ikke meldes på nytt.

Krav til målelaboratorier
 • Måle i henhold til standarder
  • EN 60335-2-27 – Safety of household and similar electrical appliances, part 2: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation
   • Spektrofotometer med båndbredde på maksimalt 2,5 nm som måler med 1 nm bølgelengdeintervall i området 250-400 nm 
   • Diffusorens diameter kan ikke være større enn 20 mm 
   • Responsen til instrumentet skal være proporsjonal med cosinus til vinkelen mellom den innkommende strålingen og normalen til sirkelflaten 
   • Apparatet måles ved nominell spenning / merkespenning 
   • Lysstoffrør eldes 5 timer før måling, høyintensitets utladningspærer eldes 1 time 
   • Strålingen måles ved den korteste anbefalte bestrålingsavstand. Instrumentet plasseres slik at den høyeste strålingen måles i hver del av solariet. For UV-kilder som er plassert over en person, er eksponeringsavstanden lik avstanden mellom kilden og underlaget, redusert med 0,3 m.
  • EN 61228 – Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning – Measurement and specification method 
   • Lamper skal eldes 5 timer før måling 
   • Lamper skal måles og eldes i horisontal posisjon 
   • Lamper skal måles ved nominell spenning / merkespenning 
   • Referanseballast skal brukes 
   • Lampene skal måles med et passende spektroradiometrisk system 
   • Inngangsoptikken skal ha en cosinusrespons som måler irradiansen korrekt 
   • Spektroradiometeret kan ha en båndbredde på maksimalt 2,5 nm 
   • Måleavstanden er ikke spesifisert, men skal ikke være mindre enn 10 cm 
   • Måleverdiene korrigeres til en måleavstand på 25 cm 
   • Den spektrale irradiansen måles med 1 nm bølgelengdeintervall i området 250-400 nm
 • Målelaboratoriet må være akkreditert for å måle etter gjeldende solariestandard 
 • Sporbarhet til standardlaboratorium, kalibreringsrutiner for å sikre stabilitet og motvirke bølgelengdefeil samt temperaturstabilisering av måleinstrument skal dokumenteres 
 • Skriftlige prosedyrer på hvordan målingene foretas skal kunne fremlegges ved behov 
 • Måleresultatene skal dokumenteres med målerapport og de faktiske måleverdiene for hver bølgelengde skal oppgis i tillegg til maksimalverdiene som er målt i hver del av solariet.
Oversikt over nødvendig dokumentasjon ved melding av solarier
 • Målerapport som viser:
  • Dato og sted for måling. Merk at målingene må være maksimalt ett år gamle.
  • Målelaboratoriets akkreditering og gyldighet (bl.a. type standarder, utløpsår)
  • Hvilken standard oppmålingen er gjort i henhold til
  • Metode for kalibrering og dato for siste kalibrering
  • Usikkerhetsintervall for målingene
  • Beskrivelse av måleapparat, inkludert båndbredde og diameter på diffusor
  • Beskrivelse av målemetode, inkludert i hvilken avstand oppmåling er utført, hvor maksimal irradians i solariet er og om solariets benk og overdel er tildekket
  • Navn på solariet, rør og lamper, filtre, innstilling/effekt på drossler. Alle rør må ha påstemplet ekvivalenskode.
  • Antall timer rør og lamper er aldret før oppmåling
  • Spenning og temperatur ved oppmåling
  • UV-type klassifisering
  • Erytemvektet kortbølget, langbølget og total UV-irradians i maksimalpunktene for henholdsvis overdel, benk, ansiktsposisjon og skulder, alternativt ståkabinett
  • Tabell med irradians per bølgelengde i området 250-400 nm
 • Teknisk dokumentasjon som blant annet viser solariets typebetegnelse, driftsspenning, effekt, antall og type rør og lamper i hver del, samt betegnelse på filtre, akrylplater, drossler, innstilling på drossler og annet som har betydning for strålingsutbyttet.
 • Ekvivalenskodeintervaller for solariemodellen.
 • Bruksanvisning på norsk i henhold til EN 60335-2-27** med vedlegg
 • Doseringsplan / solingstidstabell på norsk i henhold til EN 60335-2-27** med vedlegg
 • Klistremerker med UV-type 3 og advarselstekst på norsk
 • Spesifikasjon på UV-kilder som skal følge solariet ved salg/utleie (og henge ved solariet ved bruk)
 • Bilder (fotografier) av logo til de ulike rør- og lampetyper som oppmålingen er utført med

** Gjeldende harmonisert standard: “EN 60335: Household and similar appliances - Safety – Part 2-
27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation. 2010”