Utdypende informasjon om solarietilsyn

Tilbake

Publisert 05.12.2013, oppdatert 06.11.2019 16:13

Stikkord: Solarium

Hvordan finne ut om solariet er tillatt?

Kun solariemodeller klassifisert som UV-type 3 i henhold til Europastandard EN 60335-2-27, og som er meldt til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og publisert på DSAs solarieoversikt, er tillatt i Norge.

For å søke i solarieoversikten, bør du skrive inn bare deler av det aktuelle navnet eller godkjennings-/melde-/registreringsnummeret i søkefunksjonen. For enkelte modeller brukes andre betegnelser eller populærnavn ute i solstudioene som kan avvike fra det navnet produsenten har oppgitt til DSA.

Solarieeier har plikt til å gi dere de opplysningene dere trenger for å avgjøre om det er et tillatt solarium. Dersom dere likevel er usikre, ta kontakt med oss. Oppgi i tilfelle alt som står av navn og nummer på solariet, samt antallet av små og store rør og lamper i de ulike delene av solariet. Da kan vi lettere hjelpe dere.

Hvis virksomheten har fått dispensasjon/midlertidig brukstillatelse for et solarium, må eier kunne legge frem denne.

Hvordan finne ut om rør og lamper er tillatt?

DSAs solarieoversikt inneholder også detaljert oversikt over hvilke ekvivalenskoder og lamper som er tillatt for hvert enkelt solarium. 

Alle solarierør som produseres i dag skal være stemplet med ekvivalenskode, og det er kun tillatt å bruke rør som har slik kode. Det kan fritt benyttes alle typer rør, uavhengig av rørnavn og produsent, i et solarium så lenge ekvivalenskoden er innenfor det oppgitte ekvivalenskodeintervallet for modellen. Du kan lese mer om ekvivalenskoding i StrålevernInfo 3:2014 Ekvivalenskoding – en ny måte å angi tillatte rørtyper i solarier.

Noter gjerne fortsatt navnet på rørene ved tilsyn, men det er ekvivalenskoden på røret som nå er viktig, da det er denne koden som avgjør om røret er tillatt i modellen eller ei; rørnavnet har ingen betydning lenger. Vær derfor nøye med å notere ekvivalenskoden som står på rørene, samt antall rør i hver del av solariet. Antall rør kan hjelpe til med å identifisere modellen, dersom det er tvil om hvilken modell det er. Ta gjerne bilder underveis. Høytrykkslamper (ansiktslamper) er vanskelig å inspisere, og eier må derfor i større grad gi opplysninger om disse. Dere kan kreve dokumentasjon fra eier på korrekt navn på lamper.

Skal spesifikasjon om tillatte strålekilder finnes i solstudioet?

I henhold til Europastandard EN 60335-2-27 skal hvert solarium være merket med ekvivalenskodeintervall samt navn på tillatte høytrykkslamper (ansiktslamper), se Merkekrav. I tidligere versjoner av strålevernforskriften var det krav om at spesifikasjon om tillatte rør og lamper skulle finnes fysisk tilgjengelig ved hver modell, f.eks. ved oppslag på veggen, men i nyeste versjon av forskriften, gjeldende fra 1.1.2017, er dette tatt bort siden kravet om merking på selve solariet har kommet i stedet.

Krav til system for alderskontroll

Siden 1. juli 2012 har det vært forbudt å tilby solarium til kosmetisk formål ved salg, utleie eller bruk til personer under 18 år, og fra 1. januar 2017 gjelder følgende (jf. strålevernforskriften § 37):

«Virksomheten skal sørge for et tilfredsstillende system for alderskontroll. Følgende løsninger anses som tilfredsstillende:

  1. Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
  2. Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.
  3. Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.

Virksomheten skal redegjøre for alderskontrollsystemet i meldingen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, jf. § 13. Systemet skal ivareta brukernes personvern.»

Dette kravet var først ment å gjelde fra 1. januar 2016, så ble det utsatt til 1.juli 2016 og deretter ytterligere til 1. januar 2017, for at virksomhetene skulle få nok tid til å få på plass systemene for alderskontroll. Det er gitt noen krav og føringer for hva som regnes som et tilfredsstillende system; disse kan du lese mer om i «StrålevernInfo 3:2016 Nye regler for solarievirksomheter» (pdf). Utover dette er det er opp til den enkelte virksomhet å velge den løsning og det system for alderskontroll som passer virksomheten best, så fremt det i tilstrekkelig grad kontrollerer og sikrer at personer under 18 år ikke gis adgang til solarium. I fila «Retningslinjer for reaksjoner ved brudd på regelverk for solarier» (pdf) kan du lese om hvilke reaksjoner som bør brukes ovenfor de som ikke har oppfylt kravet om system for alderskontroll.

Krav om bestått kunnskapsprøve

Fra 1. januar 2016 gjelder følgende (jf. strålevernforskriften § 38):

«Ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått kunnskapsprøve etter nærmere retningslinjer fastsatt av Statens strålevern. Prøven har en gyldighet på fem år.»

Kunnskapsprøven, «Solarieprøven», er tilgjengelig på http://www.solarieprøven.no. Der finnes også «Solarieopplæringen», som er et frivillig, nettbasert selvstudium som inneholder alt man trenger å lære for å bestå «Solarieprøven». Ved bestått prøve får kandidaten et bevis som er gyldig i fem år. Så fra 1.1.2016 bør dere også på tilsyn be om å få se eier/ansvarlig for daglig drift og eventuelle ansatte med kundekontakt sine bevis på bestått prøve, samt sjekke at disse fortsatt er gyldige.

Litt utdypende om hvem som må ha bestått prøven:


Ansatte med kundekontakt

En person som kontrollerer alder hos kunder, gir ut adgangskort, selger briller, tar betalt for solarium, deler ut informasjonsbrosjyren eller på annen måte har en naturlig mulighet for kommunikasjon med kundene vil være «ansatte med kundekontakt». Også i de tilfeller der vedkommende er instruert av eier av solstudioet eller solarievirksomheten til å kun dele ut brosjyrer og henvise til et telefonnummer for solingsspørsmål, regnes som «ansatt med kundekontakt» og må dermed ha bestått Solarieprøven. Dette må avgrenses mot vaskepersonell, elektrikere tilfeldigvis innom osv.

Eksempler på personer som er å betrakte som ansatte med kundekontakt og følgelig må ha bestått Solarieprøven (listen er ikke uttømmende):

  • Alle som jobber i resepsjon eller liknende på treningssentre/svømmehaller/hotell/bensinstasjoner osv., og som har naturlig mulighet for kommunikasjon med solariekunder. Det anses ikke tilstrekkelig at de ansatte kun henviser til et telefonnummer for solingsspørsmål.
  • Den/de som foretar alders- og/eller adgangskontroll eller gir ut informasjon til solariebrukerne ved arbeidsplasser der solarium tilbys til de ansatte, som for eksempel sykehjem og liknende. De tilfeller hvor alders- og adgangskontroll og informasjon til bruker er ivaretatt av en elektronisk løsning, er det kun personen som er ansvarlig for daglig drift som skal ha bestått «Solarieprøven».
  • Den/de som er satt opp som lokal kontaktperson for solariekunder i ubetjente solstudioer, f.eks. gjennom oppslag i lokalet eller i elektronisk løsning.

Ansvarlig for daglig drift

Den som er ansvarlig for daglig drift av solariet, altså den som er ansvarlig for at alminnelig/mindre vedlikehold, daglig kontroll med/ettersyn av solariene, skifte av rør og liknende blir utført, skal også ha gjennomført Solarieprøven. Dette innebærer f.eks. at det ved leie av solarium, ikke er tilstrekkelig at utleier/eier av solariet har tatt Solarieprøven dersom leietaker/tilbyder av solarium faktisk er den som etterser og gjør mindre vedlikehold på solariet i det daglige.

Formålet bak kravet om Solarieprøven, er at den som har det daglige ansvaret og tilbyr solarium til andre skal ha nok kunnskap om de ulike risikomomentene tilknyttet solarium for å drive forsvarlig og med minst mulig risiko for kundene. Dette ansvaret forsvinner ikke fordi solariet er leid og ikke eid av virksomheten som tilbyr solarium.

Krav om informasjon til solariekunder

Fra 1. januar 2015 er det krav i strålevernforskriften som sier at «Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk».

I forbindelse med dette informasjonskravet har DSA utarbeidet en informasjonsbrosjyre, der solariekunden bl.a. bestemmer sin egen hudtype ved å svare på noen enkle spørsmål, for så å lese om relevante risikofaktorer ved solariebruk for sin hudtype. Man svarer på disse spørsmålene ved selv å krysse av for rett svaralternativ. Virksomheten skal ikke ha tilgang til svarene til kundene. Dette er altså ment å være enveis informasjon fra solstudio til kunde, og ikke en veiledningsplikt med toveis kommunikasjon som betjeningskravet (nå opphevet) ville ha innebåret.

For at kravet skal anses som oppfylt, må virksomheten formidle brosjyren til hver enkelt kunde ved at en papirbrosjyre deles ut, eventuelt at den ligger tilgjengelig i solingslokalet slik at kunden kan ta denne med seg, eller ved at informasjonen distribueres til kundene elektronisk/er tilgjengelig i elektronisk løsning (f.eks. i samme system som for elektronisk adgangskontroll, for de som benytter dette). Dersom virksomhetene ønsker å gi kunden informasjonen gjennom et annet medium, som for eksempel video eller interaktiv film, er dette mulig, så lenge informasjonen er lett tilgjengelig for den enkelte kunde.

I tillegg skal det, for hvert solarium, finnes bruksanvisning og anbefalinger om solingstider tilgjengelig for kunden og det skal henge oppslag/plakat med advarselstekst og verneregler utarbeidet av DSA lett synlig i solingslokalet. Plakat og informasjonsbrosjyre skal til sammen gi kundene den informasjonen som er nødvendig for at de skal kjenne til relevante risikofaktorer ved bruk av solarium og kunne sole seg på en tryggest mulig måte. Fra 1.1.2017 er det obligatorisk å bruke DSAs versjon av denne plakaten, og det skal ikke være andre oppslag som tar oppmerksomheten bort fra den obligatoriske advarselsteksten (jf § strålevernforskriften 38).

Hvordan skal anbefalinger om solingstider se ut?

Leverandørens anbefaling om solingstider skal være spesifikk for hvert enkelt solarium og de rørene/lampene som faktisk er i solariet, siden det bestemmer hvor intens strålingen fra solariet er. Den skal inneholde en anbefalt tid for første gangs soling (ca. 6-9 minutter) og anbefalt maksimal solingstid eller maksimalt antall eksponeringer i løpet av et år. Disse tidene er like for alle hudtyper, blant annet fordi man ikke kan vite hvordan huden reagerer første gangen i sol. Selv en mørk pigmentert hud kan reagere sterkt, for eksempel på grunn av medikamentbruk eller annen tilstand. Solingstidene kan skille mellom ulike hudtyper for videre soling. Solingstidsanbefalinger skal følge ethvert solarium ved salg eller utleie, og leverandør skal derfor kunne skaffe dette. Se Krav til bruksanvisning og mer utførlig beskrivelse i Veileder til solarieforhandlere og importører (veileder 4).

DSA har tidligere, sammen med andre nordiske strålevernsmyndigheter, laget en plakat som både har med advarselstekst, verneregler og anbefalinger om solingstider. I forbindelse med det nye kravet om informasjon til kunden, har denne plakaten blitt revidert til en enklere utgave (som nå altså er obligatorisk å ha oppslått i solingslokalet), og informasjonen om solingstider er flyttet til informasjonsbrosjyren kundene må lese. Solingstidene fra den gamle plakaten/informasjonsbrosjyren kan evt. brukes i stedet for de spesifikke anbefalinger dersom eier ikke klarer å skaffe disse (f.eks. for de solariemodellene som ikke er målt opp på nytt med rør med ekvivalenskode og fikk utdelt ekvivalenskodeintervall for relativt svake rør da vi gikk over til systemet med ekvivalenskoding i 2014). De generelle solingstidene på gammel plakat/i brosjyren skal være lange nok til å gi brunfarge, men de er kortere enn mange av de spesifikke anbefalingene fra leverandørene som ofte gir maksimaltider før huden blir brent.

Må bruksanvisning og de anbefalte solingstidene være oppslått på veggen?

Forskriften sier at bruksanvisning med anbefalte solingstider på norsk skal være tilgjengelig for kunden, og virksomheten plikter å opplyse kunden om de anbefalte solingstidene. Hvis solstudioet er betjent, det vil si at betjening veileder kunden og stiller inn solingstiden for kunden, trenger ikke bruksanvisning og solingstider være i form av oppslag. Stiller derimot kunden solingstiden selv, vil skriftlig informasjon være nødvendig.

Tidsuret kan ikke stilles i forhold til de anbefalte solingstidene – hva kan vi kreve?

Forskriften sier at tiden skal kunne stilles i forhold til solingstidsanbefalingene. Små solarievirksomheter, gjerne med eldre solarier, har uttrykt dette som et problem. Det er rom for alternative løsninger der solariebrukeren blir varslet etter valgt tid på annen måte. DSAs tolkning av forskriftskravet er utdypet i Nyhetsbrev fra desember 2006.

Må det finnes briller tilgjengelig for kunden?

Ja, det er et krav i Strålevernforskriften om å ha briller tilgjengelig for kunden. Briller kan ligge tilgjengelig ved hvert solarium eller være tilgjengelig ved utlån eller salg. Av hygieniske årsaker kan det være hensiktsmessig at kunden har sine egne briller.

Hvordan vet vi om virksomheten er meldt?

Dere kan sjekke på vår oversikt over meldte solarievirksomheter (noe tidsforsinkelse fra innmelding til publisering på denne oversikten). For å få opp oversikten over meldte virksomheter, må dere være innlogget. Ta kontakt for å få tilsendt brukernavn og passord. Dere bør også be om å få oppgitt meldenummeret og kopi av meldeskjema ved tilsyn.

De som ikke har meldt virksomheten sin til DSA, må gjøre dette, og det er et krav i forskriften at de skal, så langt som mulig, melde i elektronisk form. Papirskjema kan kun benyttes dersom en virksomhet ikke har mulighet for å bruke det elektroniske systemet.

Måling av UV-stråling i solariene

Vi låner ut måleapparat for å sjekke om strålingen holder seg innenfor UV type 3-kravene. Ta kontakt for å reservere måleapparat. Normal lånetid er 2 uker.

Følg bruksanvisningen nøye når UV-strålingen måles. Det følger med prosedyrer og tips til hva man gjør ved de ulike strålingsnivåene.

Hva gjør vi når strålingen er for sterk selv om rør og lamper er på listen over tillatte kilder?

Den som tilbyr soling er alltid ansvarlig for at strålingen ikke er for høy. DSA og kommunale tilsynsetater har målt flere solarier med for høy stråling, på tross av at rør og lamper har vært i henhold til DSAs solarieoversikt. Årsaken kan være at produksjonen av rørene er endret slik at rørtypen har blitt sterkere, men årsaken er ikke alltid åpenbar. Uansett årsak må solarieeier sørge for å få strålingsnivået innenfor kravene til UV-type 3, og de må kunne vise dette overfor tilsynsmyndighet, eventuelt på grunnlag av nye måling. De bør kunne få hjelp av sin leverandør.

Tilsynsmyndighet kan vedta stengning av et solarium som bryter mot kravet om UV-type 3, selv om rør og lamper tilsynelatende er i henhold til listene på DSAs solarieoversikt.

Hvem er ansvarlig virksomhet?

Vi har mottatt flere spørsmål rundt begrepet «virksomhet» i strålevernforskriften, og hvem kommunene skal rette tilsynet mot i de tilfeller en virksomhet leier solarier fra en annen virksomhet, og tilbyr solarium i sine lokaler.

Virksomhetsbegrepet i forskriften omfatter alle virksomheter som «tilbyr soling i solarier», det er disse lokale tilbyderne tilsynet skal rettes mot, jf. strålevernforskriften §§ 37 og 38. Det fremgår av forarbeidene til strålevernloven at virksomhetsbegrepet skal tolkes vidt, jf. ot.prp.nr.88 (1998-1999).

Det er ulike måter å drive solarier på. Noen eksempler kan illustrere:

  1. Virksomheter som tilbyr solarium til kunde og som eier solariene selv. Tilsynet rettes i disse tilfellene mot virksomheten.
  2. Frisører, treningssentre, svømmehaller og andre virksomheter som leier solarier og tilbyr soling til kunder. Tilsynet rettes i disse tilfellene mot frisøren eller den virksomheten som tilbyr solariet i, eller i tilknytning til, sine lokaler.
  3. Sykehjem, sykehus e.l. som tilbyr solarium til sine ansatte. Tilsynet rettes i disse tilfellene mot den aktuelle institusjonen (virksomheten).
  4. Ubetjente solarier der utleier av lokalet hvor solariet er plassert ikke er ansvarlig for daglig drift, ikke har vedlikeholdsansvar, og kravet til alderskontroll og informasjon oppfylles ved et automatisk alderskontrollsystem. Tilsynet rettes i disse tilfellene mot eier av solariet.

Relevante lenker og dokumenter