Nyhetsbrev solarier 2012

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 10.01.2014 09:44

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev til de med tilsynsoppgaver i kommunene.

April

Rett før jul kom den gledelige meldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet om innføring av 18-års aldersgrense for solarier og at alle solstudioer skal ha betjening med kompetanse til å veilede kundene sine fra 1. januar 2014.
Bransjen har stilt spørsmål om hvordan de skal kunne håndheve 18-årsgrensen i tiden frem til betjeningskravet trer i kraft. Dette er like relevant for tilsynsmyndighet.

Strålevernet har i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet kommet frem til en tolkning. Punktene nedenfor er sendt til Norsk solarieforening.

Håndheving av 18-årsgrense
Når det gjelder håndhevingen av 18-års aldersgrensen i solarier frem til kravet om kompetent betjening trer i kraft 1. januar 2014 har Strålevernet, etter dialog med Helse- og omsorgsdepartementet kommet til følgende:

Forbudet mot å tilby solarier til kosmetisk formål til de under 18 år innebærer at virksomhetene må informere kundene sine om forbudet på en effektiv måte. Strålevernet vil legge til grunn at virksomhetene oppfyller denne informasjonsplikten dersom de plasserer en plakat med informasjon om aldersgrensen slik at kundene lett kan se denne. I forbindelse med tilsyn, må virksomhetene kunne dokumentere at de gir effektiv informasjon om forbudet. Dersom de ikke gjør det, vil tilsynsmyndighetene gi pålegg om å iverksette og dokumentere effektive informasjonstiltak, f. eks. i form av en plakat som beskrevet. Hvis pålegget ikke oppfylles innen en gitt frist (fristen vil være relativt kort), vil tvangsmulkt benyttes som pressmiddel.
Departementet ser i utgangspunktet på aldersgrensen, uten betjeningskravet, som et virkemiddel for å gi et viktig signal til befolkningen. Som en følge av at departementet har laget et skille mellom innføringen av 18-årsgrensen og betjeningskravet vil ikke Strålevernet i første omgang politianmelde virksomheter for uaktsomt brudd på bestemmelsen om 18-års aldersgrense. Men dersom det oppdages tilfeller der det åpenbart er solarieeiers hensikt/formål å tilby soltimer til personer under 18 år vil politianmeldelse være en egnet sanksjon. Fra 1. januar 2014 når krav om kompetent betjening trer i kraft vil politianmeldelse også være en egnet sanksjon.
Strålevernet vil utarbeide en nedlastbar plakat som kan brukes i informasjonsøyemed. Dette vil skje i samråd med Norsk solarieforening.

Frem til 2014, betyr det at dere må påse at det er godt synlig informasjon om aldersgrensen i solstudioene.
Dersom dere ser noen som åpenbart er under 18 år, kan dere be om legitimasjon og vise dem bort fra solstudioet hvis de er under 18 år.

Endring i plakat med advarselstekst, verneregler og anbefalte solingstider
Strålevernet har sammen med andre nordiske strålevernsmyndigheter laget en plakat som både har med advarselstekst, verneregler og anbefalinger om solingstider. Denne er tilgjengelig kun på nettsidene våre: www.nrpa.no, Venstremeny under fane “Virksomheter” – “Solarier”.

Teksten med advarselstekst og verneregler er i tråd med kravene i Europastandarden for solarier (EN 60335-2-27), og den nye plakaten bør etter hvert erstatte den gamle plakaten. Det er greit om gammel plakat brukes, men vi oppfordrer til å informere om ny plakat.

Anbefalingene om solingstider på plakaten gjelder for et UV-type 3 solarium. Solingstidene er noe kortere enn kravene i EN 60335-2-27 og dermed kortere enn leverandørenes spesifikke anbefalinger om solingstider. Kravene i EN 60335-2-27 gir maksimal tid før huden blir brent, mens vår plakat gir tider som skal være lange nok til å gi brunfarge. Strålevernets plakat kan brukes i stedet for eller som et supplement til leverandørenes anbefalinger.

Nyhetsbrev – forvaltning av 18-års aldersgrense

Juni

Informasjonsplakat og oppdatert veileder

 

 

Fra 1. juli 2012 har solarievirksomhetene ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år. Frem til kravet om betjening trer i kraft 1. januar 2014, må solarievirksomhetene informere kundene om forbudet på en effektiv måte. Minstekravet for ubetjente studioer er å plassere en plakat med informasjon om aldersgrensen slik at kundene lett kan se denne. Strålevernet har laget en plakat som alle kan bruke fritt.

Kravene til solarieeiere er utdypet i en veileder til strålevernforskriften, og denne er nå publisert i oppdatert versjon på Strålevernets nettsider: Veileder 3

 

Tilsyn og virkemidler
Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med solarier i sine kommuner, og det inkluderer fra 1. juli i år at de må påse at aldersgrensen overholdes. Frem til betjeningskravet trer i kraft, må kommunene kontrollere at det er lett forståelig informasjon om 18-årsgrensen tilgjengelig for kundene, for eksempel at de har Strålevernets plakat lett synlig.

Solarieeierne må velge informasjonsløsninger som er tilpasset solstudioene deres. Kommunene må vurdere om valgt løsning er god nok i hvert enkelt tilfelle. Strålevernet kan bidra med råd.

Dersom dere ved tilsyn finner at et solstudio ikke informerer om aldersgrensen, må dere pålegge solstudioet å iverksette effektive informasjonstiltak, for eksempel henge opp Strålevernets plakat. Hvis pålegget ikke oppfylles innen en gitt frist (fristen bør være relativt kort), skal tvangsmulkt

hovedsakelig benyttes som sanksjonsmiddel (i størrelsesorden 500,- per dag, inntil avviket er rettet).