Nyhetsbrev solarier 2013

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 10.01.2014 09:55

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev til de med tilsynsoppgaver i kommunene.

Januar 2013

Nyhetsbrev – resultater fra Tilsynsdagen og opplæringsvideo for solarietilsyn 

Tilsynsdagen – viste generelt god oppfyllelse av aldersgrensen for solarier
Strålevernet oppfordret alle kommuner til å delta på en felles Tilsynsdag 1. november 2012 for å sjekke om solstudioene overholdt kravet om 18-års aldersgrense. Til sammen 163 kommuner og bydeler i Oslo gjennomførte tilsyn ved nesten 700 solstudioer.

Resultatene viste generelt god oppfyllelse av aldersgrensen, i og med at bortimot 8 av 10 virksomheter enten

  • hadde betjening som sjekket alderen (74 % av de betjente og 55 % av de delvis betjente)
  • eller hadde godt synlige plakater som informerte kundene om aldersgrensen (hhv. 79 % og 78 % av de delvis betjente og de ubetjente studioene)

Det var flest spørsmål knyttet til solarievirksomheter der betjeningen ikke først og fremst er der for å betjene solariene, f.eks. treningssentre. Mange av disse hadde godt synlige plakater med aldersgrensen, men betjeningen kontrollerte ikke nødvendigvis alderen til kundene. Følgende kan være greit å ta med i vurderingen for om de oppfyller kravet:

  • Dersom det er praktisk mulig og ikke medfører kostnader, kreves det at disse virksomhetene gjennomfører tiltak som hindrer personer under 18 år i å få tilgang til solariene.
  • Dersom det krever kostnader, må virksomheten minimum informere kundene om aldersgrensen på en effektiv måte, som ved godt synlige plakater.

Vi minner om at alle solarievirksomheter må være betjent fra 1. januar 2014.

Generelt gjelder også følgende:

Informasjon om aldersgrensen (f.eks. plakat) må være tilgjengelig for kunden før han/hun betaler for soltimen, og den må finnes tilgjengelig uansett hvilket solrom kunden velger (dette kan være et problem der det er mange solrom tilgjengelig).
Det er ikke anledning å tillate soling for personer under 18 år selv om de har med skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.
Det er ikke anledning å tillate soling for personer under 18 år selv om de har med legeerklæring som sier de kan ta solarium.
Solarier til medisinsk behandling har en helt annen strålingssammensetning enn ett som gir brunfarge, og det stilles også andre krav til virksomheten og behandlerens kompetanse.

Strålevernet vil takke alle kommunene for stort engasjement og god oppslutning om Tilsynsdagen.
Kort oppsummert viser resultatene at kravet til aldersgrense er godt kjent i solariebransjen og at kundene i stor grad blir informert. Vi kan ikke si at personer under 18 år er hindret adgang til solariene, da det bare er i betjente virksomheter, og i 74 % av disse, at alderen faktisk sjekkes og personer under 18 år bortvises.

Opplæring i solarietilsyn på film
Kommunene har ansvar for å føre tilsyn med solarier i kommunene. Strålevernet ønsker å gi størst mulig trygghet i dette arbeidet og har utarbeidet to filmer om solarietilsyn. Disse finner du fra Strålevernets nettsider om tilsyn («Instruksjonsfilmer i solarietilsyn»).

Filmen «Kurs i solarietilsyn» gir en innføring i solarietilsyn i henhold til strålevernforskriften og består av rene forelesninger.
«Demonstrasjonsfilm solarietilsyn» viser en praktisk gjennomføring av et solarietilsyn, inkludert målinger av UV-strålingen fra et solarium.
«Kursmateriell» består av presentasjonen brukt i «Kurs i solarietilsyn», lenker til lovverk og tilhørende veiledere, samt eksempel på tilsynsskjema og rapport.

Vi håper dette materiellet kan være til hjelp for å starte opp tilsyn for dere som ikke har utført tilsyn med solarier tidligere, men også for å besvare spørsmål til dere som har drevet noe tilsyn.

Ny kontaktperson hos Strålevernet
Lill Tove Nilsen har i mange år hatt ansvaret for solarieforvaltningen hos Strålevernet. Etter omorganisering i Strålevernet gir hun seg og går over til å jobbe med UV-overvåkning og effekter av UV (fra sol og solarier).
En stor takk fra Lill Tove for kjempegodt samarbeid gjennom alle disse årene med alle dere entusiastiske og flinke folk!

Solarieforvaltningen overlates nå til Kirsti Bredholt. Hun har bakgrunn som biofysiker fra NTNU og har jobbet med andre tema hos Strålevernet i mange år.
Nye krefter, godt forankret i det vi sammen har oppnådd til nå, sikrer videre suksess på dette feltet. 

Juni

Informasjon om betjeningskravet for solarievirksomheter

Fra 1. januar 2014 skal alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål ved utleie eller bruk til enhver tid være betjent av personer over 18 år med tilstrekkelig opplæring, i følge Strålevernforskriften § 36 tredje ledd.

Ny informasjon om betjeningskravet er nå lagt ut på våre hjemmesider, les mer her: Betjeningskrav i solarier

Merk spesielt:

  • Betjeningen skal være fysisk tilstede i solingslokalene i hele åpningstiden
  • Betjeningen tilbys et opplæringsprogram som e-læring (frivillig) og må bestå en solarieprøve (obligatorisk)
  • Virksomhetsbegrepet omfatter alle som tilbyr solarier til andre ved utleie eller bruk. Det er kun solarier i private hjem til privat bruk som ikke omfattes av de nye reglene.

Oktober

Solarieprøven er nå klar for gjennomføring!

Fra 1. januar 2014 må virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål være betjent av personer over 18 år med tilstrekkelig opplæring. Virksomheten må kunne dokumentere at betjeningen har fått tilstrekkelig opplæring, og dette dokumenteres ved at betjeningen avlegger og består Solarieprøven.

Solarieopplæringen gjennomføres som et frivillig, nettbasert selvstudium, mens Solarieprøven er obligatorisk for betjeningen og må avlegges på et av Norsk Test sine testsentre rundt om i landet. Prøven består av 35 flervalgsspørsmål som besvares i løpet av 30 minutter.

Statens strålevern har definert innholdet i opplæring og prøve, mens Norsk Test har utviklet den tekniske plattformen og står for driften. Pensum i solarieopplæringen består av seks kapitler som omhandler de temaer kandidaten vil få spørsmål om i solarieprøven, se fagplan/pensum i vedlagte fil.

Ved bestått prøve får kandidaten tilsendt et bevis som skal bæres synlig når han/hun er på jobb. Påmelding og betaling for kurs og prøve trenger ikke å gjøres av kandidaten selv, men beviset for bestått prøve er personlig og er ikke knyttet opp mot arbeidsplass.

Gå inn på www.solarieprøven.no og les mer om opplæringen og prøven.

For hvem gjelder betjeningskravet?
Betjeningskravet gjelder for alle virksomheter som tilbyr solarier til andre ved utleie eller bruk. Virksomhetsbegrepet gjelder ikke bare bedrifter og foretak, derfor omfatter kravet om betjening eksempelvis også enkeltpersoner, klubber, foreninger og bedriftsidrettslag som tilbyr solarier til kosmetisk formål ved utleie eller bruk. De nye kravene gjelder ikke solarier i private hjem til privat bruk.

Tilsyn 2014
Vi planlegger ny tilsynskampanje første kvartal i 2014, der spesielt oppfyllelse av betjeningskravet kontrolleres, og vi vil ha tilsynsmateriell til dette klart før jul. Mer informasjon om denne kampanjen kommer senere.

Vi oppfordrer alle ansatte i kommunene som skal utføre tilsyn med solarier, å gjennomgå solarieoppæringen, og som et alternativ til den nettbaserte versjonen, vil opplæringskompendiet også kunne kjøpes som papirversjon. Dette koster 250 kr per kompendium, og vil snart være til salgs gjennom www.solarieprøven.no, sannsynligvis i løpet av noen uker.

Påmelding solarieopplæring og solarieprøve: www.solarieprøven.no
Mer informasjon: www.nrpa.no
Spørsmål kan sendes til: solarier@nrpa.no

November

Regjeringen vil vurdere betjeningskravet for solarier på nytt

 
I forbindelse med den planlagte innføringen av betjeningskrav for solarier fra 1. januar 2014, så har regjeringen bestemt at de vil vurdere betjeningskravet på nytt.

Helseminister Bent Høie er opptatt av en bred innsats for å forebygge kreft, og vil beholde aldersgrensen på 18 år for bruk av solarium. Imidlertid ønsker den nye regjeringen å vurdere alternative tiltak for å håndheve aldersgrensen.

Fra Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014, tillegg 1:
«Vedtatte endringer i strålevernforskriften § 36 tredje ledd innebærer at det 1. januar 2014 trer i kraft et krav om kompetent betjening på solstudioer. Regjeringen viser til at høringsrunden avdekket at deler av solariebransjen er sterkt kritisk til betjeningskravet pga. den økonomiske belastningen i form av økte lønnskostnader. Norsk solarieforening ber i høringen om at 18-årsgrensen innføres uten betjeningskrav, og har foreslått alternative tiltak for å håndheve aldersgrensen. Regjeringen vil på bakgrunn av dette gjøre en ny vurdering av betjeningskravet og av de alternative forslagene som bransjen har foreslått for å håndheve aldersgrensen.»

Dette er en politisk beslutning på tvers av våre faglige anbefalinger.
Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet skal dette regjeringsbehandles så snart som mulig, uten at vi vet eksakt når og hva som vil bli resultatet.

Vi vil holde dere løpende orientert om utviklingen i saken på vår nettside www.nrpa.no.

Regjeringen utsetter betjeningskravet i solarier til 1. januar 2015

 
Ikrafttredelsen av betjeningskravet i strålevernforskiften utsettes i ett år til 1. januar 2015, slik at forslaget om å oppheve betjeningskravet kan høres og alternative løsninger for å håndheve 18-årsgrensen kan utredes.

Vi vil i denne perioden fortsatt tilby Solarieopplæringen og –prøven på www.solarieprøven.no for de som ønsker å gjennomføre dette uavhengig av hva høringen og utredningen resulterer i.

Følg med på våre nettsider www.nrpa.no for å holde dere løpende orientert.