Hva er SAR?

Tilbake

Publisert 23.01.2014, oppdatert 07.02.2014 12:09

Stikkord: Mobil og trådløst

Mobiltelefonen sender ut radiofrekvente signaler. Noe av denne felt-energien absorberes i kroppen når telefonen holdes nær kroppen. Dette kan føre til oppvarming av kroppens vev.
Denne oppvarmingen kan, dersom den er stor nok, gi akutte biologiske effekter. Begrepet SAR (Specific Absorption Rate) brukes for å angi den mengden energi per tids- og masseenhet som absorberes, og angis i watt per kilo (W/kg).

Retningslinjer om SAR-verdien

ICNIRP (den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling) anbefaler at SAR-verdien for publikum ved eksponering av hodet ikke bør overstige 2 W/kg, som gjennomsnittsverdi over 10 g vev og midlet over en periode på 6 minutter. Grenseverdiene har innebygget en sikkerhetsmargin og temperaturstigningen ved dette nivået betraktes som trygg.

Mobiltelefonprodusenter må følge standarden

I Europa er det ikke tillatt å selge mobiltelefoner som overstiger 2 W/kg. Alle mobiltelefonprodusenter må følge denne standarden for å kunne påføre CE-merke på sine produkter. Det er produsentenes ansvar å dokumentere at kravene er oppfylt før mobiltelefonene omsettes på markedet. Opplysninger om de enkelte modellenes SAR-verdier bør finnes i de manualene som følger med telefonen og på produsentenes internettsider.

Maksimal sendereffekt

SAR-verdiene oppgis for maksimal sendereffekt og er for mobiltelefoner mellom 0,1 og 1,9 W/kg. Normalt vil SAR-verdiene for trådløse telefoner ligge mellom 0,05 - 0,1 W/kg.

Faktorer som påvirker absorpsjon av radiofrekvente felt

 Det er flere faktorer som påvirker hvor mye energi som absorberes av kroppen. Jo kortere avstanden er til telefonen, desto mer effekt absorberes. Holder man telefonen noen centimeter bort fra hodet, reduseres absorpsjonen betraktelig. Også telefonens utforming og materiale, samt antennens utforming og plassering i telefonen, virker inn på absorpsjonen. Videre avgjør telefonens frekvens hvor langt inn i kroppen energien avsettes. Også hodets størrelse og vevets elektriske egenskaper spiller en rolle. Mest effekt absorberes i vannholdig vev, som hud, muskler, blod og hjerne, mens fett og ben absorberer mindre.