Alunskiferkart

Tilbake

Publisert 08.04.2015, oppdatert 21.12.2018 13:16

Stikkord: Radon

Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye uran/radium. I Norge er alunskifer den klart mest radonfarlige bergarten (se tabeller). Alunskifer finnes i fylkene Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark.
Tall fra Strålevernets kartlegging av ca. 29 000 boliger i 114 kommuner i 2000/01:
Radonnivå (Bq/m3) 

Andel boliger over gitt radonnivå (%) 

 Hele landet

 På alunskifer

 > 100

 24

 66

 > 200

 9

 46

 > 1000

 0,6

 10

 > 2000

 0,2

 4

Innholdet av uran/radium i alunskifer varierer (se tabell under). Ulike alunskiferområder vil derfor i varierende grad være utsatt for radon, og kartene tar ikke hensyn til denne variasjonen. Kartene viser også kun hvor alunskiferen finnes som fast fjell nær overflaten. Alunskifer finnes også i dypere lag dekket av andre bergartstyper. Dessuten finnes det områder utenfor den avmerkede alunskiferen på kartet der fragmenter av alunskifer er blitt transportert og inkorporert i løsmasser og jord gjennom naturlige prosesser, særlig erosjon under og etter siste istid. Dette kan gjøre det nødvendig å utvide området hvor det bør tas hensyn til alunskifer og radon utover det området som er avmerket på alunskiferkartene.

 Bergart  

Aktivitetskonsentrasjon av
radium-226 (Bq/kg)
  

 Normal granitt

  20-120

 Uranrik granitt

 100-600

 Gneis

 20-100

 Dioritt

 1-10

 Sandstein

 5-60

 Kalkstein

 5-20

 Skifer

 10-120

 Alunskifer fra:
 - midtre kambrium

 120-600

 - øvre kambrium – nedre ordovicium

 600-5000

 Alunskiferrik jord

 100-2000

 Morenejord

 20-80

 Leire

 20-120

 Sand og silt

 5-25

Alunskifer har også andre strålevern- og miljømessige utfordringer, og ved utgraving vil i mange tilfeller alunskifer regnes som radioaktivt avfall, se StrålevernInfo 7:12.

DSAs ANBEFALINGER VED AREALPLANLEGGING

Der det finnes alunskifer anbefales det å ta hensyn til radon i planarbeidet.

 
KILDER
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gitt ut alunskiferkart: