Bergrunnskart

Tilbake

Publisert 08.04.2015, oppdatert 15.06.2015 09:29

Stikkord: Radon

En del granitter kan inneholde høye konsentrasjoner av uran/radium (se tabell). Områder med slike bergarter kan være radonutsatte. Radonproblemene kan bli ekstra store når uran-/radiumrike bergarter sprenges og knuses for å planere ut byggetomta.
Bruk av pukk og masser av uran-/radiumrike bergarter til bygningsformål, vil kunne medføre radonproblemer. Dette bør man være oppmerksom på ved flytting av masser og etablering av pukkverk.
I områder med uran-/radiumrike bergarter er det også større fare for høye radonkonsentrasjoner i husholdningsvann fra borebrønner.

Bergart

Aktivitetskonsentrasjon av
radium-226 (Bq/kg)

Normal granitt

20-120

Uranrik granitt

100-600

Gneis

20-100

Dioritt

1-10

Sandstein

5-60

Kalkstein

5-20

Skifer

10-120

Alunskifer fra:
- midtre kambrium

120-600

- øvre kambrium – nedre ordovicium

600-5000

Alunskiferrik jord

100-2000

Morenejord

20-80

Leire

20-120

Sand og silt

5-25

Konsentrasjon av radium i noen vanlige nordiske bergarter og løsmasser.

Å vurdere uran-/radiumrike bergarter og radonfare ved hjelp av berggrunnskart kan være vanskelig og krever geologisk kompetanse. Bergrunnkart alene har liten informasjonsverdi, men kan være nyttig for eksempel sammen med en kartlegging av radon i inneluft.

 

KILDER
Norges geologiske undersøkelse har aktuelle berggrunnsgeologiske kart:
• Nedlastbare data og kartinnsyn finnes på Norges geologiske undersøkelse sine nettsider, www.ngu.no