Nyhetsbrev solarier mai 2016

Tilbake

Publisert 30.08.2018

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev – Ny utsettelse av krav om alderskontroll for solarier, nytt elektronisk meldesystem for strålekilder m.m.

Ny utsettelse av ikrafttredelse for krav om system for alderskontroll

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nå gjort en ny vurdering av sine tidligere uttalelser om tolkning og forståelse av strålevernforskriftens krav til system for alderskontroll for solarievirksomheter (§ 36 annet ledd tredje punktum). HODs tidligere tolkningsuttalelse om at løsninger med adgangskort, armbånd og lignende med chip var tilstrekkelig som «etterfølgende elektronisk adgangskontroll» er vurdert til å favne videre enn ønskelig, og deres nye fortolkning er nå at «etterfølgende elektronisk adgangskontroll» vil kreve bruk av sms, mobil-app eller andre tilsvarende elektroniske løsninger i kombinasjon med personlig PIN-kode. Det vil være en del av Strålevernets fortolknings- og forvaltningsansvar for regelverket å vurdere om eventuelle andre konkrete løsninger skal anses som tilfredsstillende. Med den nye tolkningen vil det være bedre balanse mellom hva som kreves av forhåndskontroll av alder og hva som kreves ved den etterfølgende adgangskontrollen.

For å gi bransjen mulighet til å innrette seg etter departementets nye fortolkning, er ikrafttredelsen av kravet om system for alderskontroll ved solarievirksomheter (strålevernforskriften § 36 annet ledd annet og tredje punktum og tredje ledd samt § 12 første ledd tredje punktum), utsatt til 1. januar 2017.

Ny StrålevernInfo

I forbindelse med de nye kravene til solarier i strålevernforskriften (Solarieprøven, informasjon til kundene og system for alderskontroll) har Strålevernet nå skrevet en StrålevernInfo som omhandler disse nye kravene.I tillegg til å beskrive de ulike kravene, skisserer den også noen mulige løsninger for hvordan kravene kan oppfylles i praksis.

Solarieprøven for personer som ikke kan norsk

Solarieprøven er foreløpig bare tilgjengelig på bokmål og nynorsk. Personer som har driftsansvar eller kundekontakt, og som ikke kan norsk og dermed ikke har mulighet for å avlegge prøven, må søke Strålevernet om dispensasjon fra kravet i forskriften, og det må da søkes for en gitt tidsperiode. Strålevernet vil etter hvert gjøre en ny vurdering av behovet for engelsk versjon av Solarieprøven når vi får bedre oversikt over hvor mange som har behov for dette, i forhold til ressursene som vil kreves for å få det til.
Strålevernet bemerker at dispensasjon fra krav om Solarieprøven ikke påvirker virksomhetens plikt til å informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk, jf. strålevernforskriften § 36 femte ledd. Det vises til informasjonsbrosjyren utarbeidet av Strålevernet. Virksomheten må sørge for opplæring av de ansatte, for å sikre at de har kompetanse til å kunne gi tilfredsstillende veiledning til kundene på engelsk.

Tilsynskampanje i 2017

Strålevernet planlegger å arrangere en tilsynskampanje à la «tilsynsdagen» i 2012, for de som husker den, der vi vil oppfordre alle kommuner til å sette av tid og ressurser til å kontrollere solariene i kommunen. Tema for kampanjen vil først og fremst være etterlevelse av de nye reglene. Mer informasjon kommer etter hvert.

Ny versjon av Strålevernets elektroniske meldesystem for strålekilder

Til orientering: Alle som tilbyr solarium til kosmetisk formål, skal melde virksomheten sin til Strålevernet, jf. strålevernforskriften §12. Dette gjøres i Strålevernets elektroniske meldesystem for strålekilder (EMS), og dette meldesystemet er nå oppgradert og lansert i ny utgave. Det nye systemet finnes på https://ems.nrpa.no, og innlogging gjøres ved bruk av ID-porten. De som hadde en konto i den gamle utgaven av EMS, kan etter innlogging knytte denne til sin bruker. Alle registrerte virksomheter, brukere og meldinger, unntatt meldinger med meldestatus «Under arbeid», har blitt overført til det nye systemet. Vi vil sende en oppfordring til alle registrerte solarievirksomheter om å logge seg inn i det nye systemet og kontrollere at informasjonen om virksomheten stemmer, og eventuelt gjøre de nødvendige oppdateringer. Dersom en solarievirksomhet blir solgt, nedlagt eller endrer navn, skal eier også melde dette til Strålevernet ved bruk av EMS.

Den nye versjonen av EMS gir nå Strålevernet mulighet til å hente ut e-postadresser til alle registrerte solarievirksomheter på en enkel måte, noe som ikke var mulig i det gamle systemet. Vi kommer derfor til å sende ut informasjon på e-post om de nye reglene m.m. direkte til de registrerte solarievirksomhetene. Men siden alle ikke er meldt til oss, til tross for at det er et krav, og ikke alle registrerte virksomheter har oppgitt en e-postadresse, så er det fortsatt fint om dere også informerer virksomhetene i deres kommune der det er behov for dette.

Ny nettadresse for Strålevernets liste over tillatte solariemodeller

Melding av nye solariemodeller og endringer ved eksisterende modeller (f.eks. nye ekvivalenskodeintervaller og lampetyper) skal nå gjøres i nye EMS, i stedet for på skjema på papir/e-post som tidligere (mest aktuelt for produsenter og forhandlere), og i den forbindelse er listen over tillatte modeller, med spesifiserte ekvivalenskodeintervaller, lamper etc., flyttet. Den nye nettadressen er https://ems.nrpa.no/solarieliste (krever ikke innlogging). Enn så lenge, er den gamle nettsiden med solarielisten operativ og korrekt, men denne vil blir avviklet ganske snart.

Tilgang til meldte solarievirksomheter for kommunene

I forbindelse med den nye versjonen av EMS er også oversikten over meldte solarievirksomheter, som kommunene kan logge seg inn på og søke i, flyttet. Ny nettadresse er https://ems.nrpa.no/solarievirksomheter. Denne siden krever innlogging. Brukernavn og passord er som før, og de som ikke allerede har dette bes ta kontakt.
Funksjonaliteten er omtrent som før, men det er nå mulig å eksportere søkeresultatet til Excel, og kolonnen med «Antall strålekilder» i søkeresultatet angir hvor mange solarier solstudioet har. Tallet er basert på hvor mange solarier virksomheten oppga at den hadde da virksomheten ble meldt til oss, men mange har nok ikke oppdatert informasjonen på en god stund. Så det er ganske stor usikkerhet i det oppgitte tallet, men det gir i hvert fall kommunen en viss pekepinn på hvor mange solarier man kan forvente å finne ved virksomheten når man skal på tilsyn. Forhåpentligvis blir tallene mer korrekt ettersom flere virksomheter logger seg inn i det nye systemet og oppdaterer informasjonen om sin virksomhet.