Ny publikasjon - Nytt regelverk for radioaktiv forurensning og avfall

Tilbake

Publisert 03.12.2010, oppdatert 03.12.2010 11:04

Forurensningsloven ble gjort gjeldende for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall ved forskrift 1. november 2010. Samtidig ble det fastsatt et nytt kapittel om radioaktivt avfall i avfallsforskriften. Dette betyr at radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall skal reguleres etter det samme regelverket som annen forurensning og annet avfall. Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2011.  

Endringene vil gi et mer helhetlig og presist regelverk, og anvendelsen av forurensningsloven medfører at all radioaktiv forurensing er forbudt med mindre det foreligger tillatelse fra Statens strålevern. Det er fastsatt overgangsbestemmelser for kravet om tillatelser. Alle virksomheter som trenger tillatelse etter det nye regelverket må søke om tillatelse så snart som mulig og senest innen utgangen av 2012. Statens strålevern kan pålegge virksomheter å søke om tillatelse innen en kortere frist.


Les hele StrålevernInfo 10:2010.