Radon i nybygg

Tilbake

Publisert 13.09.2013, oppdatert 21.12.2018 12:31

Stikkord: Radon

Nye bygninger og tilbygg som oppføres bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig. Bygget må være tett mot grunnen slik at jordluft med radon ikke kan sive inn. Det må tilrettelegges for tiltak som kan aktiveres dersom man likevel skulle få radon inn i bygget. Sørg for at pukk og andre tilkjørte masser som plasseres under bygget, ikke inneholder for mye uran og radium. Dette kan være kilden til et radonproblem.

Nye bygninger og tilbygg bør ha så lave radonnivåer som mulig. Illustrasjon: DSA/Mari Komperød

Nye bygninger og tilbygg bør ha så lave radonnivåer som mulig. Illustrasjon: DSA/Mari Komperød

Alle nye bygninger skal ha radonforebyggende tiltak

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til at alle nye bygninger som er beregnet for varig opphold, skal oppføres med radonforebyggende tiltak. I tillegg stiller forskriften krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft under 200 Bq/m3. Forskriftens fulle navn er forskrift om tekniske krav til byggverk.

Kravene er:  

§ 13-5. Radon
  1. I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3.
  2. Bygning med rom for varig opphold skal
    a) ha radonsperre mot grunnen, og
    b) være tilrettelagt for trykkreduserende tiltak i grunnen under bygningen som kan aktiveres når radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3.
  3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at tiltakene er unødvendige for å tilfredsstille kravet i første ledd.

Forskrift om tekniske krav til byggverk

 

Direktoratet for byggkvalitet veileder om forskriften

Direktoratet for byggkvalitet er fagmyndighet for byggteknisk forskrift og gir veiledning på sine internettsider. Spørsmål om radonkravene må også rettes direktoratet.

Direktoratet for byggkvalitets veileder finnes her:

Tidligere byggeregelverk og overgangsordning

Også tidligere gjeldende byggeregelverk inneholdt krav om radon. Gjeldende byggforskrift har bestemmelser om overgangsperiode mellom gammelt og nytt regelverk. Direktoratet for byggkvalitet kan gi mer informasjon om tidligere regelverk og overgangsordninger. 

Radon fra tilkjørte masser under bygg – anbefalt grenseverdi

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler at pukk og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har dokumentert lave konsentrasjoner av radium og uran. Mye radium og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon i bygget.

DSAs anbefaling for radium- og urankonsentrasjon i tilkjørte masser under og rundt bygninger for varig opphold:

Konsentrasjon av radium (Ra-226) i massene bør være så lav som mulig, og lavere enn 150 Bq/kg (becquerel per kilogram). For pukk tilsvarer dette 12 ppm uran (parts per million).

Dersom massene legges over bygningens radonsperre, er det særlig viktig at radium- og urankonsentrasjonen er lav.  

Du kan lese mer om vår anbefaling og anbefalt måleprosedyre for prøvetaking og analyse av pukk i StrålevernInfo 6-15.

Anbefalt prosedyre for prøvetaking og analyse av pukk med hensyn på radonangivelse.