Meldeplikt for virksomheter og solarier

Tilbake

Publisert 17.09.2013, oppdatert 09.01.2019 15:29

Stikkord: Solarium

Alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, må melde dette inn til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Meldeplikt - solarievirksomheter

Etter strålevernforskriften §§ 13-15 må alle virksomheter som tilbyr solarier til kosmetisk formål til salg, utleie eller bruk, melde dette inn til DSA.

Benytt DSAs elektroniske meldesystem (EMS) for melding av solarievirksomhet. Fra 21. mars 2016 skal ny versjon av EMS benyttes, denne har internettadressen https://ems.nrpa.no og innlogging gjøres med ID-porten. For mer informasjon om nye EMS, se hjelpesidene på http://www.emshelp.no. Veileder til solstudioeiere og virksomheter som tilbyr soling i solarium (Veileder 3) gir en kort beskrivelse av hvordan man registrerer virksomheten og melder solarier og endringer ved solariedriften samt system for alderskontroll.

DSAs tidligere forvaltningspraksis var at selve virksomheten skulle meldes, der det samtidig skulle oppgis antall solarier av ulike modeller som virksomheten hadde. Ny forvaltningspraksis, etter at ny versjon av meldesystemet ble tatt i bruk i 2016, er at virksomheten skal være registrert i EMS og at hvert enkelt solarium meldes i EMS.

 • Den som tilbyr solarier skal melde dette til DSA. Er solariene utplassert av en annen virksomhet, og denne virksomheten har tatt på seg ansvar for alt med solariene, kan denne virksomheten melde solariene. Men det er virksomheten der solariene fysisk er plassert som er ansvarlig for at melding sendes til DSA.
 • Nye virksomheter skal melde før oppstart. Først må virksomheten registreres i EMS, deretter skal det sendes én melding pr. solarium virksomheten har.
 • Ved anskaffelse av flere solarier senere, meldes disse fortløpende.
 • DSA skal også ha melding ved driftsstans, nedleggelse eller salg av virksomheten og/eller solariene til nye eiere, samt avhending av solariene. Melding av slike endringer gjøres ved å redigere de aktuelle meldingene og endre «kildestatus» for solariene.
 • Fra 1.1.2017 skal meldingen for hvert enkelt solarium også inneholde en redegjørelse for systemet virksomheten har for alderskontroll. Dette gjøres i EMS ved å velge type system for alderskontroll fra en nedtrekksmeny i meldeskjemaet.  
 • Virksomheten må sørge for at alle opplysninger om virksomheten er oppdatert i EMS. Dette gjelder opplysninger som kontaktinformasjon (tlf/e-post), navn på strålevernkoordinator samt navn, adresse og kontaktinformasjon for solstudioer som er registrert som avdeling eller rom under virksomheten i EMS.
 • Alle (komplette) meldinger fra den gamle versjonen av meldesystemet ble overført til det nye systemet da dette ble tatt i bruk. Mye av informasjonen er imidlertid gammel og sannsynligvis ikke oppdatert, spesielt med hensyn til antall solarier og modeller i bruk. Alle meldte solarievirksomheter bes derfor om å logge seg inn og se over kontaktopplysninger og meldinger for sin virksomhet og oppdatere disse ved behov.
   

Meldeplikt - nye solariemodeller og rørkombinasjoner

Etter strålevernforskriften §§ 12-14 og 36 er det krav om at alle solariemodeller og rørkombinasjoner skal meldes til DSA. Meldeplikten erstatter tidligere godkjenningsplikt. Fra 21. mars 2016 skal den nye versjonen av DSAs elektroniske meldesystem for strålekilder (EMS) benyttes for å melde nye solariemodeller eller endringer ved eksisterende modeller.

 • Meldingen skal inneholde dokumentasjon og målinger som bekrefter klassifiseringen av et solarium. Målingene må være utført enten ved DSAs laboratorium eller ved annet laboratorium akseptert av DSA. Se Krav til målelaboratorier under.
 • Meldingen skal inneholde de opplysninger det bes om i den elektroniske meldingen i EMS, vedlagt målinger, teknisk dokumentasjon og bruksanvisning med doseringsplan på norsk. Se Oversikt over nødvendig dokumentasjon under. 
 • DSA skal også ha melding ved endringer, på allerede meldt solariemodell, som har betydning for strålingsnivået (for eksempel ved nye rørtyper), i tillegg til endringer i navn eller annen identifikasjon av modellen.

Det er kun solarier klassifisert som UV-type 3 ut fra gjeldende Europastandard (EN 60335-2-27) som er tillatt til kosmetisk formål i Norge. Den som importerer/forhandler et solarium er ansvarlig for at kravene er oppfylt og at nødvendige målinger er utført.

Det er ikke lov å tilby et solarium, verken for salg, utleie eller til bruk i solstudio, før det aktuelle solariet er tatt inn på listen over tillatte modeller publisert på DSAs solarieoversikt. Solariemodeller som allerede er registrert på disse sidene i henhold til tidligere godkjenningsordning, trenger ikke meldes på nytt.

Krav til målelaboratorier

 • Måle i henhold til standarder
  • EN 60335-2-27 – Safety of household and similar electrical appliances, part 2: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation
  • EN 61228 – Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning – Measurement and specification method
 • DSA aksepterer målerapporter fra laboratorier som er akkreditert for solariemålinger i henhold gjeldende versjon av EN 60335-2-27. Vi aksepterer også målerapporter fra laboratorier som har et kvalitetssystem og skriftlige prosedyrer som dokumenterer at de utfører målinger i hht. samme standard og for øvrig oppfyller de kravene i ISO 17025 som berører kvaliteten på målingene 
 • Sporbarhet til standardlaboratorium, kalibreringsrutiner for å sikre stabilitet og motvirke bølgelengdefeil samt temperaturstabilisering av måleinstrument skal dokumenteres
 • Skriftlige prosedyrer på hvordan målingene foretas skal kunne fremlegges ved behov
 • Måleresultatene skal dokumenteres med målerapport og de faktiske måleverdiene for hver bølgelengde skal oppgis i tillegg til maksimalverdiene som er målt i hver del av solariet.

 

Oversikt over nødvendig dokumentasjon ved melding av solarier

 • Målerapport som viser:
  • Dato og sted for måling. Merk at målingene må være maksimalt ett år gamle.
  • Målelaboratoriets akkreditering og gyldighet (bl.a. type standarder, utløpsår)
  • Hvilken standard oppmålingen er gjort i henhold til
  • Metode for kalibrering og dato for siste kalibrering
  • Usikkerhetsintervall for målingene
  • Beskrivelse av måleapparat, inkludert båndbredde og diameter på diffusor
  • Beskrivelse av målemetode, inkludert i hvilken avstand oppmåling er utført, hvor maksimal irradians i solariet er og om solariets benk og overdel er tildekket
  • Navn på solariet, rør og lamper, filtre, innstilling/effekt på drossler. Alle rør må ha påstemplet ekvivalenskode, og denne koden må oppgis i målerapporten. 
  • Antall timer rør og lamper er aldret før oppmåling
  • Spenning og temperatur ved oppmåling
  • UV-type klassifisering
  • Erytemvektet kortbølget, langbølget og total UV-irradians i maksimalpunktene for henholdsvis overdel, benk, ansiktsposisjon og skulder, alternativt ståkabinett.
  • Tabell med irradians per bølgelengde i området 250-400 nm
 • Teknisk dokumentasjon som blant annet viser solariets typebetegnelse, driftsspenning, effekt, antall og type rør og lamper i hver del, samt betegnelse på filtre, akrylplater, drossler, innstilling på drossler og annet som har betydning for strålingsutbyttet.
 • Ekvivalenskodeintervaller for solariemodellen.
 • Bruksanvisning på norsk i henhold til EN 60335-2-27** med vedlegg
 • Doseringsplan / solingstidstabell på norsk i henhold til EN 60335-2-27** med vedlegg
 • Klistremerker med UV-type 3 og advarselstekst på norsk
 • Spesifikasjon på UV-kilder som skal følge solariet ved salg/utleie (og henge ved solariet ved bruk)
 • Bilder (fotografier) av logo til de ulike rør- og lampetyper som oppmålingen er utført med

** Gjeldende harmonisert standard: “EN 60335: Household and similar appliances - Safety – Part 2-
27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation. 2013”