Om atomhandlingsplanen

Tilbake

Publisert 22.01.2014, oppdatert 08.01.2019 13:04

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Norges atomsikkerhetssamarbeid med Russland, Ukraina og enkelt land i Eurasia styres gjennom Regjernings handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Handlingsplanen er politisk forankret og siker kontinuitet i atomsikkerhetssamarbeidet.

Atomhandlingsplanen skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og hindre at nukleært og annet radioaktivt materiale kommer på avveier.

Atomhandlingsplanen ble opprettet i 1995, og har siden blitt revidert i 1998, 2005, 2008, 2013 og 2018. Samlet har Stortinget bevilget nær 2 milliarder kroner i perioden 1995-2017.

Handlingsplanen finansieres av Utenriksdepartementet (UD). Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) forvalter tilskuddsmidlene og er fagdirektorat for UD.

Se våre animasjonsfilmer om atomhandlingsplanen:

Bakgrunn

Den omfattende atomvirksomheten under den kalde krigen, både sivilt og militært, er årsak til at betydelige mengder radioaktivt avfall og kjernefysisk materiale er uforsvarlig lagret i Nordvest-Russland. Problemene knytter seg både til installasjoner i drift og til installasjoner som er nedlagt. Dette representerer en risiko for Norge med hensyn til helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser i nord, og er grunnen til at Norge deltar i atomsikkerhetsarbeidet. Dårlig sikret spaltbart materiale er dessuten en trussel ut fra et sikkerhets- og ikkespredningsperspektiv.

Fra å være et land med stort behov for økonomisk bistand for å bedre miljø- og sikkerhetsforholdene ved avfallslagre og atomanlegg, er Russlands økonomiske situasjon nå sterkt forbedret. Russland yter i dag en egeninnsats utover det som var forventet for få år siden. Norge har vært en pådriver for et bredt internasjonalt engasjement for å løse de store atomsikkerhetsutfordringene i Nordvest-Russland. Mange land er i dag med i arbeidet og gode samarbeidsordninger er etablert. Så lenge det er atomaktiviteter og forurensningskilder i våre nærområder er det i vår interesse å ha et tett samarbeid med Russland.