Internasjonalt samarbeid

Strålevern og atomsikkerhet er områder som preges av et omfattende internasjonalt samarbeid. Samarbeidet omfatter blant annet beredskap, kjernesikkerhet, ikke-spredning, forvaltning og forsking.

Norge ønsker internasjonalt samarbeid på atomsikkerhetsområdet siden det i våre nærområder er mange kjernefysiske installasjoner: kjernekraftverk, avfallsbehandlingsanlegg, atomdrevne fartøy, kjernevåpen mv. Norge ønsker at risiko tilknyttet disse anleggene skal minimeres, siden en ulykke ved et slikt anlegg vil få konsekvenser i Norge uansett hvor i verden det skjer.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) bidrar til dette gjennom samarbeid med land i nærområder. DSA har særlig blitt tildelt ansvaret for gjennomføringen av Atomhandlingsplanen og forvaltningsansvaret for tilskuddsmidlene under denne.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og andre internasjonale og frivillige organisasjoner er viktige aktører i det internasjonale samarbeidet.

DSA er direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet, men har direktoratsoppgaver og er rådgiver også for Utenriksdepartementet.