Status for utredning av mulig helserisiko ved Forsvarets radarer

Tilbake

Publisert 05.04.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

For å undersøke om stråling fra Forsvarets radarer har utgjort en helserisiko for det personell som har arbeidet ved og med slike anlegg, ble det 21. juni 2005 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet nedsatt en kontaktgruppe ledet av Statens strålevern. Kontaktgruppen består forøvrig av Sosial- og helsedirektoratet og Forsvarets sanitet.
For å undersøke om stråling fra Forsvarets radarer har utgjort en helserisiko for det personell som har arbeidet ved og med slike anlegg, ble det 21. juni 2005 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet nedsatt en kontaktgruppe ledet av Statens strålevern. Kontaktgruppen består forøvrig av Sosial- og helsedirektoratet og Forsvarets sanitet. Arbeidet vil bli avsluttet med en rapport til Forsvarsdepartementet innen utgangen av mars 2007 basert på innspill både fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Strålevernet som skal gi kunnskapsstatus og to rapporter fra Forsvarets militære organisasjon om eksponert personell og eksponeringsforhold ved radaranlegg.

Arbeidsgruppen skal se på kunnskapsstatus for mulige helseeffekter i forbindelse med arbeid ved radaranlegg. Denne arbeidsgruppen er bredt sammensatt med svenske og norske representanter fra aktuelle fagmiljøer og vil gå bredt ut og gi kontaktgruppen en oppdatert status når det gjelder arbeid med radar og kreft, skadelige effekter knyttet til fruktbarhet og svangerskap og grå stær i øyet. Arbeidet er godt i gang og rapport fra gruppen vil foreligge ved utgangen av 2006.

Berørte og pårørende har etablert en egen interessegruppe. Representanter fra denne gruppen har observatørstatus i arbeidsgruppen.

De to rapportene fra Forsvaret blir i disse dager avgitt til kontaktgruppen, en om muligheten for å skaffe oversikt over personellet som har vært eksponert for stråling fra slike anlegg, og en med historisk-tekniske opplysninger og måledata fra Forsvarets ulike radaranlegg.