Pressemelding: Økt røntgenbruk i Norge

Tilbake

Publisert 03.05.2006, oppdatert 19.11.2009 16:03

Stikkord: Pressemelding

Siden 1993 har tallet på diagnostiske undersøkelser med bruk av vanlig røntgen, datatomografi, magnettomografi og ultralyd økt med 15%. Imidlertid har den samlede stråledosen til befolkningen økt med 40% i samme tidsrom, og er noe høy sammenlignet med andre vestlige land. Dette skyldes i hovedsak økt bruk av datatomografi (CT).

Bakgrunn:
Statens strålevern har som en del av sitt mandat å holde oversikt over røntgenbruken i Norge. I 1983, 1988 og 1993 ble det gjennomført landsdekkende spørreundersøkelser til alle sykehus og røntgeninstitutter for å skaffe en slik oversikt. Alle helseforetak/sykehus, private sykehus og røntgeninstitutter ble kontaktet i 2003 og bedt om å rapportere aktivitetsdata for 2002.
Tannlegerøntgen er ikke inkludert i undersøkelsen.

Noen nøkkelfunn:
Korrigert for befolkningsvekst har tallet på undersøkelser økt med 15% siden 1993. Det gjennomføres i dag 910 antall undersøkelser per 1000 innbyggere. Tallet på vanlige røntgenundersøkelser er noe redusert sammenliknet med tidligere, men en dobling i bruken av datatomografi (CT) har ført til at den samlede stråledosen til befolkningen likevel har økt med 40% siden 1993. Totalt var befolkningsdosen fra røntgenbruk i Norge noe høy sammenlignet med andre vestlige land.

Per 2002 står CT for 59% av befolkningsdosen, men bare for 14% av undersøkelsene som gir pasientdose. Magnettomografi (MR) har hatt en svært stor vekst (tidobling) siden 1993, mens ultralyd har hatt en økning på 50%.

Rapporten viser også at undersøkelsesfrekvensen varierer mye fra fylke til fylke, noe som trolig kan forklares med ulik tilgang til radiologitjenester. Der det finnes private tilbud synes dette å komme på toppen av offentlige tilbud.

Resultatene både fra kartlegging av geografisk variasjon og utvikling over tid tyder på en tendens til at nye metoder kommer i tillegg til, heller enn som erstatning for, eldre metoder. På bakgrunn av resultatene er det grunn til å tro at det finnes et forbedringspotensiale i bruken av radiologiske undersøkelser både når det gjelder å begrense den samlede befolkningsdose og når det gjelder ressursfordeling.

På Strålevernets nettsider www.stralevernet.no kan rapporten leses i sin helhet. Se StrålevernRapport nr 6:2006 "Radiologi i Noreg. Undersøkingsfrekvens per 2002, tidstrendar, geografisk variasjon og befolkningsdose", eller StrålevernInfo 13:2006.

Kontaktpersoner:
Hilde Olerud, tlf 67 16 25 72 / 922 65 019 
Ole Harbitz, tlf 67 16 25 84 / 906 10 650