Brukervurderinger av Statens strålevern

Tilbake

Publisert 09.05.2006, oppdatert 09.12.2009 03:06

Det har vært gjennomført en kartlegging av utvalgte brukeres vurderinger av Statens stråleverns rolleutøvelse.

Målgruppene omfatter strålevernansvarlige ved landets største sykehus, et utvalg kiropraktorklinikker samt industrielle radiografibedrifter og et utvalg kommuner som utøver tilsyn med solarier på bakgrunn av delegert tilsynsmyndighet fra Strålevernet.

Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge Strålevernets rolleutøvelse blant viktige brukere. Dels er vi opptatt av brukernes tilfredshet med konkrete tjenester innenfor informasjon, tilsyn og forvaltning, dels brukernes vurderinger av tillit til Strålevernet, Strålevernets autoritet og Strålevernets synlighet som faginstans, myndighetsorgan og samfunnsaktør.

Hovedfunn i kartleggingen:
- Samtlige brukere i alle fire målgrupper opplyser at de har stor tillit til Statens strålevern.
- Samtlige strålevernansvarlige ved store sykehus, kiropraktorklinikker og industrielle radiografibedrifter mener at Strålevernet har stor autoritet overfor virksomhetene i den forstand at vedtak og avgjørelser blir respektert.
- Flere av brukerne etterlyser økt tilsynsaktivitet fra Strålevernets side.
- Kontaktpersonene i solarierekommunene rapporterer om sterk avhengighet til Strålevernet i den lokale oppgaveløsningen.
- Stikkprøvekontrollen blant øvrige kommuner kan tyde på at mange kommuner ikke følger opp det delegerte tilsynsansvaret som følge av manglende lokal prioritering og mangel på fagpersonell innenfor miljørettet helsevern.

Hele rapporten kan du lese her.