Eksponering fra varesikringsalarmer

Tilbake

Publisert 15.05.2006, oppdatert 09.12.2009 03:05

Det er ingen helsefare knyttet til passering av slike alarmbuer og eksponeringen de ansatte er utsatt for gjennom en arbeidsdag normalt er lav og ikke representerer noen helserisiko.

Det har i Sverige vært fokus på eksponering for elektromagnetiske felt fra varesikringsalarmer i butikker. Målinger viser at nivåene mellom alarmbuene kan overskride internasjonalt anbefalte grenseverdier. Beregninger gjort av noen produsenter av slike systemer viser samtidig at de grunnleggende restriksjonene som skal forhindre påvirkning på mennesker ikke overskrides. Konklusjonen er at det er ingen helsefare knyttet til passering av slike alarmbuer. For å unngå unødig eksponering kan man likevel være bevisste på at man ikke blir stående lenge inntil buene og at foreldre ikke lar barna benytte dem som klatrestativ mens de handler.

Som ansatt i butikk eller bibliotek kan man oppholde seg nær slike alarmer store deler av arbeidsdagen. Strålevernet har derfor tidligere foretatt målinger på betjeningen i noen butikker og biblioteker for å kunne vurdere den eksponeringen disse yrkesgruppene er utsatt for. Resultatene av disse undersøkelsene viser at eksponeringen de ansatte er utsatt for gjennom en arbeidsdag normalt er lav og ikke representerer noen helserisiko. Dermed er det heller ikke nødvendig å anbefale tiltak for å redusere deres eksponering.