Operatørselskapene på norsk sokkel søker om godkjenning for utslipp av naturlige radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 12.07.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

Operatørselskapene på norsk sokkel søker om godkjenning for utslipp av naturlige radioaktive stoffer. Enkelte selskaper bruker radioaktive tracere for kartlegging av grunnforholdene. Slike undersøkelser fører til utslipp av tracere til sjø og grunn og er inkludert i søknadene.

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) krever at virksomheter som slipper ut radioaktive stoffer godkjennes (eller ev. friklasses) av Statens strålevern (Strålevernet). Vann fra reservoarene som produseres i forbindelse med olje- og gassutvinning inneholder naturlige radioaktive stoffer, i hovedsak radium-226, radium-228 og bly-210 (les mer her) i varierende konsentrasjoner. Det produserte vannet slippes ut til sjø eller injiseres i grunnen. Utslipp og injeksjon av radioaktive stoffer omfattes av forskriftens krav om godkjenning. Operatørselskapene søker derfor om godkjenning for utslipp av radioaktive stoffer på norsk sokkel. Enkelte selskaper bruker videre radioaktive tracere for kartlegging av grunnforholdene. Slike undersøkelser fører til utslipp av tracere til sjø og grunn og er inkludert i søknadene.

Eventuelle kommentarer til søknadene skal sendes til Statens strålevern, postboks 55, 1332 Østerås, innen 31. august 2006.

Vi gjør oppmerksom på at denne henvendelsen utelukkende gjelder utslipp av radioaktive stoffer. De øvrige utslipp og miljø¬påvirkninger omfattes av forurensningsloven og reguleres av Statens forurensingstilsyn i egne tillatelser


Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Tone D. Bergan, tlf. 67 16 25 59
Rådgiver Isabelle Thélin, tlf. 67 16 25 37