Radioaktivt cesium i småfe, ku- og geitemelk

Tilbake

Publisert 25.07.2006, oppdatert 09.12.2009 02:55

Overvåkningsresultater så langt denne sommeren har vist uvanlig høye konsentrasjoner av cesium-137 i geitemelk de første ukene etter beiteslipp. Siste ukers målinger har vist en videre økning i aktivitetskonsentrasjonene, men nivåene er nå likevel i de fleste tilfelle omtrent som på samme tid i fjor.

I 1986 ble blant annet  områder i Buskerud, Oppland, Trøndelag og sørlige deler av Nordland forurenset med radioaktivt nedfall fra Tsjernobylulykken. Husdyr som beiter i utmark tar opp radioaktivt cesium i kroppen via forurensede beitevekster og dette fører til forurensning av kjøtt og melk. Prosjektet ”Overvåkningsmålinger – prognoser for slaktesesongen” gjennomføres hver sommer. Hensikten med prosjektet er å gi prognoser for radioaktiv forurensning i kjøtt og melk fra utmarksbeitende dyr før høstens slaktesesong. Overvåkningen gjennomføres ved målinger av cesium-137 i levende sau, samt ku- og geitmelk fra utvalgte besetninger i perioden fra beiteslipp i juni til månedsskiftet september/oktober.

Overvåkning av geitemelk fra ni besetninger
Utvikling i løpet av sommeren av cesium-137-konsenstrasjonene i geitemelk blir overvåket på ni besetninger fra Sogn og Fjordane, Buskerud, Rogaland, Oppland og Nord-Trøndelag. Konsentrasjon av cesium-137 i geitemelk fra samleprøve fra Ål i Buskerud var langt høyere enn tidligere år med 89 Bq/kg ved måling 10. juli, men har nå avtatt til 30 Bq/kg. Konsentrasjon av cesium-137 i geitemelk fra Luster i Sogn og Fjordane var ved siste måling 17. juli på nivå med resultatene fra 2005 med 69 Bq/kg. Konsentrasjon av cesium-137 i samleprøve fra Nord-Trøndelag var i medio juli høyere enn vanlig med 140 Bq/kg. Ved siste måling 17. juli har radioaktivitet avtatt til 100 Bq/kg og er nå omtrent som nivåene fra 2005. Konsentrasjon av cesium-137 i ubehandlet geitemelk fra Øystre Slidre i Oppland økte raskt fra beiteslipp 1. juli til 231 Bq/kg og 316 Bq/kg ved måling 3. og 11. juli. Dette var mye høyere enn tilsvarende målinger i 2005. Ved siste måling 19. juli var konsentrasjonene 387 Bq/kg, og er nå på nivå med resultatene fra 2005.

Cesium-137 i melk fra storfe
Konsentrasjon av cesium-137 i melk fra storfe blir overvåket på fem besetninger i Nordland og tre besetninger i Oppland. Konsentrasjon av cesium-137 i melk fra besetningene i Nordland er på nivå med eller lavere enn 2005 med konsentrasjoner under 40 Bq/kg. Resultatene fra besetningene i Øystre Slidre i Oppland var ved siste måling 17. juli på henholdsvis 26 Bq/kg og 160 Bq/kg. Resultatene fra besetningen i Vang var ved siste måling på 74 Bq/kg. Konsentrasjonene av cesium-137 fra disse besetningene ligger nå på nivå med eller lavere enn i 2005.

Cesium-137 i småfe
Konsentrasjon av radioaktivt cesium i småfe blir målt på en sauebesetning i Baklia i Vestre Slidre kommune i Oppland i juli, august og september. Medianverdi for lam ved første måling i juli var 191 Bq/kg. Medianverdi for søyer ved måling i juli var 51 Bq/kg. Dette er litt høyere enn på samme tid i 2005.

Årsak til økningen i innholdet av radioaktivt cesium
Flere steder i landet har hatt varmt og tørt vær i juli, og dette kan være med på trekke dyrene til mer skyggefulle og fuktige områder. Her kan det være andre beiteplanter som kan ha ført til den store økningen i innholdet av radioaktivt cesium de første dagene etter beiteslipp. Soppsesongen starter for alvor i august og tidligere års erfaringer har vist at store soppforekomster vil raskt kunne gjenspeiles i økte cesium verdier hos utmarksbeitende dyr.

Les rapport nr. 1/2006: ”Overvåkningsmålinger – prognoser for slaktesesongen” (PDF-fil)