Årsrapport fra persondosimetritjenesten

Tilbake

Publisert 08.12.2006, oppdatert 09.12.2009 02:45

Strålevernets årsrapport over arbeidstakere i Norge som er eksponert for ioniserende stråling, viser at radiologer og kardiologer er mest utsatt. Rapporten viser også at gjennomsnittsdosen for de arbeidstakere som allerede har den største dosebelastningen øker.

Resultatene viser at de høyeste dosene, og de som er over 20 milliSievert (mSv), finnes hos radiologer og kardiologer. Dosegrensene for helkroppsdose er 20 mSv.

I 2005 ble persondosimetertjenesten benyttet av til sammen 6613 personer. Av disse hadde 85,1 % ingen registrerbar dose. Gjennomsnittsdosen for alle arbeidstakerne var 0,39 mSv, noe som er på samme nivå som tidligere år. Gjennomsnittsdose for arbeidstakere med dose over registreringsgrensen, var 2,59 mSv. Dette er en oppgang fra tidligere år, og trenden er at denne gjennomsnittsdosen øker. Kollektivdosen var 2,56 manSv.

Arbeidsgivere er pålagt å sørge for doseovervåkning av arbeidstakere som gjennom sitt arbeid blir eksponert for ioniserende stråling. Stråleeksponeringen skal holdes så lav som praktisk mulig, og dosegrenser fastsatt i strålevernforskriften skal ikke overskrides. Statens strålevern driver en persondosimetritjeneste som tilbyr persondosimetrimålinger til norske virksomheter.

Les hele rapporten her.