Rapport vedrørende driftssikkerheten ved reaktoranlegget i Halden

Tilbake

Publisert 18.12.2007, oppdatert 04.11.2013 13:59

Stikkord: Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

IAEA-ledet team har nå avgitt rapport vedrørende driftssikkerheten ved reaktoranlegget i Halden

Strålevernet behandler for tiden søknaden fra Institutt for energiteknikk (IFE) om konsesjon for drift av Kjeller og Halden-reaktorene fra 2009. Strålevernet vil avgi sin innstilling i saken til  Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av våren 2008, hvorpå Regjeringen beslutter om konsesjon for fortsatt drift skal gis.

I tilknytning til vår behandling av konsesjonssøknaden har Strålevernet anmodet Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) om å gjennomgå driftssikkerheten ved reaktoranlegget i Halden. IAEA tilbyr slik gjennomgang under overskriften ”Integrated Safety Assessment of Research Reactors” (INSARR).

Et internasjonalt sammensatt INSARR-team, ledet av IAEA, gjennomførte sine undersøkelser ved Halden-reaktoren i løpet av to uker i juni i år, og Strålevernet har nå mottatt teamets rapport.

Helt tilsvarende til INSARR-gjennomgangen, gjennomførte IAEA på Strålevernets bestilling en vurdering av den fysiske sikringen ved anleggene både på Kjeller og i Halden i 2003.

Strålevernet har invitert interesserte parter (kommuner, miljøorganisasjoner, vel-foreninger, fylkeskommuner og statsetater) til å komme med synspunkter og uttalelser vedrørende IFEs konsesjonssøknad. Svarfristen var 1. oktober 2007. Også INSARR-rapporten vil nå bli sendt ut til interessenter. Det vil senere, trolig i januar 2008, bli avholdt møter med de interesserte partene for ytterligere utdyping og drøfting av innspillene. En oppsummering av innspillene vil følge innstillingen i konsesjonssaken når den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Les sammendraget her.

Les hele rapporten her.