Strålevernet innstiller på fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og Halden

Tilbake

Publisert 05.05.2008, oppdatert 04.11.2013 13:44

Stikkord: Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

Strålevernet har innstilt på fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og i Halden fra 1.1.2009 til 31.12.2018 i tråd med IFEs søknad. Strålevernets samlete vurdering er at det ikke er identifisert forhold som tilsier at IFEs atomanlegg ikke skulle kunne drives på en sikker måte under forutsetning av at vilkårene som foreslås i Strålevernets innstilling følges opp. Innstillingen er nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling.

Dato: 05.05.2008  

Strålevernets mandat er å vurdere de sikkerhetsmessige sidene ved videre drift av IFEs atomanlegg i den periode det er søkt om konsesjon for. Dette innbefatter problemstillinger knyttet til sikker drift av anleggene i konsesjonsperioden og ivaretakelse av strålevernprinsippet om å holde stråledoser til utsatte grupper og allmennheten så lave som mulig. Strålevernet har som del av dette arbeidet også innhentet synspunkter fra interesserte parter (kommuner, andre myndigheter og relevante organisasjoner).

Som ledd i arbeidet med IFEs søknad tok Strålevernet i 2006 initiativ til en gjennomgang av IFEs anlegg i Halden av det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). IAEA tilbyr en tjeneste kalt ”Integrated Safety Assessment of Research Reactors” (INSARR). Den internasjonale ekspertgruppen gjennomførte sine undersøkelser ved Haldenreaktoren i løpet av juni 2007. Rapporten, som forelå i endelig versjon 18. desember 2007 og som ble offentliggjort,  utgjør en viktig del av underlaget for Strålevernets vurdering. I tråd med INSARR-teamets anbefalinger ser Strålevernet det som en forutsetning for videre drift at også myndighetenes tilsyn med anleggene styrkes.

I vurderingen av IFEs søknad om fornyet konsesjon for perioden 2009-2018 har det blitt satt særlig fokus på aldring. Strålevernets tilråding er at det etter 6 år bør gjennomføres en oppfølgingsundersøkelse av IAEAs gjennomgang juni 2007, at en slik gjennomgang har fokus på aldring og at den i tillegg til Haldenreaktoren også omfatter reaktoranlegget på Kjeller.

Når det gjelder planer for avvikling av reaktoranleggene, har Strålevernet innstilt på som vilkår at eksisterende planer oppdateres jevnlig, første gang innen 31.12.2010. Ved denne første milepælen innstiller Strålevernet også på at det stilles som vilkår at alle forhold vedrørende finansiering av arbeidet med avvikling av reaktoranleggene er avklart.

Strålevernet vurderer åpenhet og informasjon om tilstanden ved anleggene som en grunnleggende forutsetning for samfunnets aksept og forståelse for at sikkerheten er ivaretatt. IFE har i inneværende konsesjonsperiode avgitt en helhetlig rapport om sikkerhetstilstanden ved anleggene til Strålevernet hvert tredje år. Strålevernet har for kommende konsesjonsperiode innstilt på at IFE årlig skal rapportere om sikkerheten ved alle anlegg underlagt konsesjon. Rapportene bør innholde en beskrivelse av tilstanden ved anleggene med spesielt fokus på sikkerhet, aldring, utslipp og eventuelle hendelser. På samme måte som med dagens ordning bør IFEs rapportering i utgangspunktet være offentlig.

Strålevernets innstilling, samt oversendelsesbrev til Helse- og omsorgsdepartementet:

Se også: