Miljømål offshore bør omfatte radioaktivitet

Tilbake

Publisert 15.01.2009, oppdatert 06.12.2013 10:30

Stikkord: Radioaktivt avfall, Produsert vann, Radioaktive utslipp

Radioaktivitet bør tas med i målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten. Det bør vurderes tiltak for å hindre utslipp av produsert vann og borekaks/borevæske for enkelte olje- og gassfelt, men det bør ikke innføres nye generelle krav om dette.

(Pressemelding 15. januar 2009)

Det mener Statens forurensningstilsyn (SFT), Oljedirektoratet (OD) og Statens strålevern. De tre etatene har på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet vurdert behovet for nye krav til utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten i Nordsjøen og Norskehavet.

Null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer
– Petroleumsvirksomheten har oppnådd store miljøforbedringer. Utslippene av tilsatte miljøfarlige kjemikalier fra norsk sokkel er redusert med over 99 prosent de ti siste årene. Det arbeides fortsatt aktivt for å få byttet ut de resterende miljøfarlige stoffene, sier SFT-direktør Ellen Hambro, Oljedirektoratets direktør Bente Nyland og Strålevernets direktør Ole Harbitz.

Petroleumsvirksomheten står for tre prosent av de nasjonale utslippene av miljøfarlige stoffer til sjø. De største operasjonelle utslippene fra olje- og gassproduksjonen offshore er nå knyttet til produsert vann, som inneholder små mengder naturlig forekommende stoffer og radioaktive stoffer som har lekket ut fra berggrunnen. Det er så langt ikke påvist direkte effekter av disse utslippene på sårbare ressurser.

Miljøovervåkning viser at torsk og blåskjell som plasseres i bur direkte i utslippsstrømmen, tar opp stoffer fra produsert vann, men det har ikke vært mulig å påvise at denne eksponeringen får betydning for enkeltindivider eller bestander. Videre forskning vil vurdere mulige langtidseffekter.

Høye kostnader ved injeksjon av produsert vann
Beregninger basert på tall fra oljeselskapene, viser at det kan koste i størrelsesorden 46 milliarder kroner å hindre utslipp til sjø fra alle felt på norsk sokkel. Dette inkluderer kostnader knyttet til økte utslipp til luft.

– De høye kostnadene, sett i sammenheng med at miljøeffekter ikke er påvist, er bakgrunnen for at vi ikke anbefaler at det innføres et nytt generelt krav til injeksjon av produsert vann offshore. Krav om konkrete tiltak bør derimot vurderes fra felt til felt, sier SFT-direktør Ellen Hambro, OD-direktør Bente Nyland og Strålevernets direktør Ole Harbitz.

Forhindre radioaktiv forurensning
Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å forhindre radioaktiv forurensning av havet. Det er så langt ikke påvist direkte effekter av radioaktive stoffer som kan tilbakeføres til utslipp av produsert vann på norsk sokkel. Vi vet likevel ikke nok om langtidseffektene, og det må forskes videre for å fastslå om radioaktivitet i produserte vann kan gi effekter.

De tre etatene anbefaler derfor at radioaktivitet inkluderes i målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten. På feltene Troll B og C, som representerer omkring 40 prosent av utslippene av radioaktivitet offshore, bør det gjøres nye vurderinger av injeksjon av produsert vann.

Økte utslipp ved ilandføring av borekaks
Rundt 82 000 tonn borekaks og borevæske fra norsk sokkel ble sendt til behandling på land i 2007, mens utslippet til sjø var på rundt 286 000 tonn. SFT, Oljedirektoratet og Strålevernet beregner at kostnadene ved å frakte all borevæske og kaks til land vil være betydelige. Kostnader for økt deponikapasitet på land er ikke beregnet, men antas å være svært store.

Utslipp av borekaks og vannbasert borevæske gir fysisk nedslamming på havbunnen, men effekten er av begrenset omfang, både i areal og varighet. Et krav om ilandføring av all borekaks og borevæske fra norsk sokkel vil gi et stort behov for ny deponikapasitet på land og dermed nye miljøutfordringer. Ilandføring av vannbasert boreavfall vil også gi økte utslipp til luft.

De tre etatene anbefaler derfor at det ikke innføres et generelt krav til null utslipp av borekaks og borevæske på norsk sokkel. Krav om alternativ håndtering bør likevel vurderes i områder med særlig sårbar bunnfauna.

Krav til utslipp offshore

  • Stortinget vedtok for over ti år siden målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten. I Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er det enda strengere utslippsmål enn for resten av sokkelen.
  • Statens forurensningstilsyn (SFT), Oljedirektoratet (OD) og Statens strålevern har utredet kostnader og nytte for samfunnet og miljøet ved å stille nye krav til utslipp av produsert vann, borekaks og borevæske og å inkludere radioaktivitet i målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten.
  • Oljeindustriens landsforening (OLF), Petroleumstilsynet og Havforskningsinstituttet har vært konsultert i arbeidet.


Les mer: