Internasjonalt møte om forvaltning av petroleumsindustrien i Nordsjøen

Tilbake

Publisert 18.05.2009, oppdatert 06.12.2013 10:28

Stikkord: Produsert vann, Radioaktive utslipp, Radioaktivt avfall

Statens strålevern var i forrige uke vertskap for et internasjonalt møte som diskuterte muligheter for å harmonisere forvaltningen av petroleumsindustrien i Nordsjøen. På møtet deltok britiske og norske strålevernsmyndigheter, samt representanter fra britiske Department of Energy and Climate Change og Miljøverndepartementet.

På møtet ble det blant annet diskutert revisjon av både norsk og britisk strålevernsregelverk, dekommisjonering av offshoreinstallasjoner, internasjonale forpliktelser, forskningsbehov i forbindelse med radioaktivt avfall og utslipp fra petroleumsindustrien.

Statens strålevern har tatt initiativ til et samarbeid med strålevernsmyndigheter fra landene rundt Nordsjøen for å arbeide mot en mer harmonisert forvaltning av petroleumsindustrien i området. Norske, britiske, tyske og danske strålevernsmyndigheter har i den sammenheng nedsatt gruppen ”Liasion group on the regulation of NORM from the oil and gas industry in the North Sea area”. Gruppen ser på muligheter for å harmonisere forvaltningen, samt er et forum for faglig konsultasjon om nasjonale problemstillinger i forhold til forvaltningen av petroleumsindustriens radioaktive avfall og utslipp.

Petroleumsindustrien vil, som et resultat av oljeproduksjon, medføre en oppkonsentrering av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra berggrunnen til faste avleiringer på produksjonsutstyr, eller til utslipp til sjø ved via produsert vann. Naturlig forekommende radioaktive stoffer kalles ofte for NORM (Naturally Ocurring Radioactive Matter).

Både den norske og den britiske strålevernslovgivningen er for tiden under revisjon. Under møtet ble derfor deler av lovgivningen som påvirker forvaltningen av petroleumsindustrien diskutert. Dette bidrar til at den norske og britiske forvaltningen blir mer harmonisert.

I 2008 ble det åpnet et deponi i Norge for radioaktivt avfall fra petroleumsindustrien, som er godkjent av Statens strålevern. Så vidt vi kjenner til er dette det første av sitt slag i verden. Under møtet fikk gruppen en omvisning i dette deponiet.