Norsk-russisk felleserklæring

Tilbake

Publisert 30.04.2010, oppdatert 18.11.2013 11:08

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

I norsk-russisk felleserklæring fra statsministeren i kongeriket Norge og presidenten i Den russiske føderasjon, er det omtalt saker som faller inn under Strålevernets ansvarsområdet som fagdirektorat for UD i forbindelse med handlingsplanen for atomvirksomhet og miljø i nordområdene.

Utdrag fra norsk-russisk felleserklæring:

.....

Norge og Russland understreker den grunnleggende betydning av Avtalen om ikke-spredning av atomvåpen (NPT). Norge og Russland vil arbeide for en vellykket gjennomføring av NPT’s tilsynskonferanse i New York i mai 2010. Partene vil aktivt arbeide for at avtalen blir effektivt fulgt opp både når det gjelder nedrustning, ikke-spredning og retten til fredelig bruk av kjernefysisk teknologi, slik at den kan bidra til å realisere det overordnete politiske mål om en tryggere verden uten atomvåpen. Norge og Russland understreker at moderne utfordringer innenfor internasjonal sikkerhet, som trusselen om at kjernefysisk materiale kan komme på avveie, må håndteres innenfor de rammer NPT-avtalen setter.

Samtidig som de anerkjenner at de stater som har tiltrådt NPT har en uomtvistelig rett til å anvende atomkraft til fredelige formål, understreker Partene nødvendigheten av at alle land overholder inngåtte forpliktelser om ikke-spredning. Partene støtter aktivt Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) virksomhet, og går inn for en videre styrking av IAEA’s garantisystem. Norge og Russland vil fortsette sitt samarbeide om multilateralisering av den kjernefysiske brenselssyklusen for å skape muligheter for å realisere mange lands legitime interesser innen utvikling av kjernekraft uten å skape unødig fare for utbredelse av sensitiv teknologi, som også kan brukes til våpenformål. Partene hilser velkommen beslutningen i IAEAs styre 27. november  2009 om etablering av en lavanriket uranreserve i Russland, beregnet på leveranser til IAEA og dens medlemsland, og vil bidra til at initiativer til garanterte leveranser av kjernebrensel fra andre land blir satt ut i livet. 

...........

Norge og Russland understreker viktigheten av å videreutvikle det brede samarbeidet innen miljøvern, som koordineres av Den blandete norsk-russiske miljøvernkommisjon, innenfor følgende områder: vern av havmiljøet, studier av radioaktiv miljøforurensing, klimaendringer i Barentsregionen, bevaring av det biologiske mangfold i Barentsregionen, herunder arktiske øyer, reduksjon av forurensing, grensenært samarbeid, kulturminnevern og utvikling av renere produksjon.  Partene hilser velkommen undertegningen av Memorandum om gjensidig forståelse mellom Den russiske føderasjons Ministerium for naturressurser og økologi, Kongeriket Norges Miljøverndepartement og Republikken Finlands Miljødepartement om samarbeid innenfor utviklingen av et grønt belte – Fennoscandia.  Partene viser til den særlige betydningen samarbeidet har innenfor vern av havmiljøet og nødvendigheten av et felles miljøovervåkingsprogram for hele Barentshavet som grunnlag for å bevare miljøet og miljømessig sikker næringsvirksomhet i nordområdene.

.....

Partene konstaterer viktigheten av det bilaterale og multilaterale samarbeidet innen atomsikkerhet og strålingssikkerhet. Arbeidet har gitt betydelige positive resultater og bygger på samarbeidsavtaler mellom Norge og Russland, der avtalen mellom Det kongelige utenriksdepartement i Norge og Den statlige atomenergikorporasjonen i Den russiske føderasjon utgjør det nåværende grunnlag. Den blandete norsk-russiske kommisjon for atomsikkerhet og strålingssikkerhet møtes årlig og bidrar til å etablere nær kontakt mellom de relevante myndigheter i Norge og Russland. Samarbeidet mellom fagmyndighetene har stor betydning og skal bidra til å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Dette har betydning for begge lands beredskap. 

Partene hilser velkommen resultatene av det norsk-russiske prosjektet for utskiftning av strontiumbatterier (RITEGer) i fyrlykter tilhørende Nordflåten og Den russiske føderasjons Transportministerium i Murmansk og Arkhangelsk oblaster og Nenets autonome område med solcellepaneler. Erfaringen fra dette arbeidet videreføres i et nytt norsk-russisk-finsk prosjekt for utskiftning av strontiumbatterier (RITEGer) i Østersjøområdet som ble påbegynt i 2009. 

Russisk side verdsetter høyt Norges bidrag til opphugging av atomubåter som er tatt ut av drift fra Den russiske marine, bygging og rekonstruksjon av Nordflåtens tidligere anlegg for midlertidig lagring av radioaktivt avfall i Andrejevbukta (Murmansk oblast).

Hele felleserklæringen finnes på nettsiden til Statsministerens kontor.