Revidering av Statens stråleverns lister over foretak som tilbyr radontjenester

Tilbake

Publisert 07.05.2010, oppdatert 10.06.2010 14:23

Illustrasjon: Statens strålevern/Monica EgeliSom et tilbud til publikum fører Statens strålevern lister over foretak som tilbyr tjenester innen radonmåling og -tiltak. Listene er basert på foretakenes egenrapportering. Per i dag eksisterer det ingen egen godkjenningsordning for foretak som opererer i radonbransjen, men Strålevernet er opptatt av at det finnes en velfungerende radonbransje som er bygget på kunnskap og kvalitet.Strålevernet ser nå et behov for en revidering og en oppdatering av foretakslistene. I denne forbindelse har listene fått en ny forside, blant annet for å gi publikum et bedre grunnlag for å velge foretak. 10. juni 2010 lanseres de reviderte firmalistene på Strålevernets nettsider. Samtidig slettes de gamle listene. Dersom det er ønskelig at deres foretak skal oppføres på en eller flere av de reviderte foretakslistene, må du/dere fylle ut et registreringsskjema (se under) og ha sendt dette til Strålevernet per post, telefaks eller e-post (radon@nrpa.no) innen 1. juni 2010. Registreringsskjemaer mottatt etter denne fristen blir behandlet i den ordinære listeoppdateringen som vil finne sted en gang per kvartal.

Ved spørsmål, kontakt Strålevernet.

Registreringsskjema foretakslister radon
Revidert foretaksliste: Sporfilmmåling av radon i inneluft
Revidert foretaksliste: Reduserende og forebyggende tiltak mot radon