Møte med det russiske forsvarsdepartementet

Tilbake

Publisert 01.06.2010, oppdatert 18.11.2013 11:07

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

Statens strålevern og det russiske forsvarsdepartementet har hatt møte i forbindelse med avtalen om samarbeid om atomsikkerhet.

Møtet var en del av det norsk-russisk myndighetssamarbeidet om strålevern, kjernesikkerhet og beredskap i nordområdene.

 

Hovedfokus i samarbeidet er utarbeidelse av retningslinjer for sikker håndtering av radioaktivt avfall under opprydding i Andrejevbukta og Gremikha, de to tidligere basene for håndtering og lagring av brukt atombrensel for ubåter. I tillegg kommer utarbeidelse av retningslinjer for atomsikkerhet ved opphugging av atomubåter og andre fartøy som er tatt ut av drift, og ved håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall.

 

Retningslinjene som er utarbeidet under dette samarbeidet skal legges til grunn for gjennomføring av tilsyn under fjerning av brukt kjernebrensel fra Andrejevbukta som er planlagt startet i sommer.

 

Videre samarbeid skal fokusere på sikkerhetskultur ved risikofylt arbeid på de ovennevnte anleggene og på atomsikkerhet ved transport av radioaktivt avfall.

 

Møtedeltakerne i møtet mellom Strålevernet og det russiske forsvarsdepartementet

Møtedeltakerne i møtet mellom Strålevernet og det russiske forsvarsdepartementet


Deltagere på møtet:

Mikhail Tankov – oberst, det russiske forsvarsdepartement

Andrey Dvornikov – oberstløytnant, det russiske forsvarsdepartement

Oleg Bulatov – kaptein, det russiske forsvarsdepartement

Ole Harbitz – direktør, Statens strålevern,

Per Strand – avdelingsdirektør, Statens strålevern

Malgorzata Sneve – seniorrådgiver, Statens strålevern

Svetlana Roudak – rådgiver, Statens strålevern

Dag Klaastad - tolk