Statens strålevern viderefører det viktige arbeidet med beskyttelse av havmiljøet mot radioaktive utslipp

Tilbake

Publisert 30.07.2010, oppdatert 30.07.2010 11:14

13. -16. juli ble det avholdt møte i OSPARs Radioactive Substances Committee. På møtet overtok Strålevernet formannskapet, og vil med dette fortsette det viktige arbeidet med å beskytte havmiljøet mot uønsket radioaktiv forurensning. Trendene i utslipp av radioaktive stoffer viser at petroleumsindustrien er den største ikke-nukleære kilden til radioaktive stoffer til de nordøstlige delene av Atlanterhavet, og utslippene fra norsk sokkel har vært uendret siden 2005. Fra nukleær industri er det nedgang i utslippene.

OSPAR
OSPAR-konvensjonen for beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige delene av Atlanterhavet trådte i kraft i 1998. Land som enten har kystlinje mot de nordøstlige delene av Atlanterhavet eller utslipp som via elver ender i dette havområdet er avtaleparter i konvensjonen.


Ospars avtaleparter har forpliktet seg til betydelige og gradvise reduksjoner i utslipp av radioaktive stoffer. Målet er at konsentrasjonene av menneskeskapte radioaktive stoffer i marint miljø skal være nær null, samt at forekomsten av naturlig forekommende radioaktive stoffer skal være nær bakgrunnsnivåer innen 2020. Avtalepartene rapporterer årlig på utslipp av radioaktive stoffer, både fra nukleær- og ikke-nukleær industri.


Uendrede radioaktive utslipp fra petroleumsindustrien
Petroleumsindustrien er den største ikke-nukleære kilden til radioaktive stoffer til de nordøstlige delene av Atlanterhavet. OSPARs oversikt over utslipp viser at Norge tilfører 55 % av de radioaktive utslippene fra petroleumsindustrien i de nordøstlige delene av Atlanterhavet. Til sammenlikning tilfører Storbritannia 25 % og Nederland 18 % av de samme utslippene.

Utslippene av radioaktive stoffer fra norsk petroleumsindustri har vært uendrede siden 2005. Det pågår arbeid på flere fronter for å minske utslippene fra norsk petroleumsindustri. Relevant regelverk er under revisjon for å bli bedre rustet til å forvalte radioaktive stoffer i ytre miljø. Miljøverndepartementet har bestemt at radioaktive stoffer skal inkluderes i petroleumsindustriens nullutslippsmål, og Statens strålevern vil fortsette miljørettet forvaltning av radioaktive stoffer.

Det er viktig å fortsette en god forvaltning av norsk petroleumsindustri for å kunne oppnå de reduksjonene i utslipp av radioaktive stoffer til de nordøstlige delene av Atlanterhavet som vi har forpliktet oss til ved OSPAR-konvensjonen.


Nedgang i radioaktive utslipp fra nukleær industri
Utslippsdata som er rapportert til OSPAR viser en nedgang i utslipp fra nukleær sektor. Bob Russ, leder av Expert Asssessment Panel som vurderer utslippsdataene som er rapportert til OSPAR, sier at”Våre utslippsdata bekrefter nedgang i utslipp av radioaktive stoffer fra nukleær sektor. Utslippene er rapportert til OSPAR fra begynnelsen av 1990-tallet og utslippene er omtrentlig 15 ganger lavere i 2008 enn i 1990”. Tilsvarende har Statens strålevern funnet en nedgang i blant annet technetium fra nukleær industri i norsk havmiljø. Det er undersøkt technetium i tang siden 1997, og vi ser en klar nedgang som følge av minsket utslipp fra nukleær industri.

Nukleær industri legger vekt på at det fra OSPARs side ikke må stilles strengere krav til forvaltning av radioaktivt avfall og utslipp fra nukleær industri enn til forvaltning av radioaktive utslipp fra annen energiproduserende industri, som for eksempel petroleumsindustrien.


Tc-99 i tang fra Hillesøy i perioden 1997-2008

Tc-99 i tang fra Hillesøy i perioden 1997-2008


 
Tidsserie for 99Tc i blæretang fra Hillesøy (Bq kg-1 tørrvekt) i perioden 1997-2008.