Overvåkning av radioaktiv forurensning i ku- og geitemelk

Tilbake

Publisert 03.09.2010, oppdatert 03.09.2010 15:25

Geit (Foto: statens strålevern)Sommerens andre overvåkningsrapport om radioaktiv forurensning i ku- og geitemelk viser så langt ingen store endringer i forhold til samme tidspunkt i fjor, men det er enda litt tidlig å trekke konklusjoner med hensyn på utviklingen utover høsten.

Overvåkningsprogrammet måler konsentrasjoner av radioaktivt cesium. Radioaktivt cesium finnes fortsatt i norsk utmark som et resultat av Tsjernobyl-ulykken i 1986. Det er målt på besetninger fra Hedmark, Oppland, Buskerud, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland. Overvåkningen har som formål å indikere forventede nivåer av radioaktivt cesium i dyr på utmarksbeite slik at eventuelle tiltak kan settes i verk dersom det er nødvendig å redusere radioaktivitetsnivået i dyr før slakting.

Så langt er det foreløpig ikke noe grunnlag for å tro at konsentrasjonene av radioaktivt cesium i melk i år kommer til å bli drastisk forskjellig fra i 2009. Det ble ikke målt konsentrasjoner som overskred grenseverdien for melk på 370 becquerel per liter i fjor. Målingene foretatt i begynnelsen av august 2010 på kubesetninger i Oppland viser for ubehandlede dyr noe høyere verdier enn i 2009. Det samme gjelder for besetningen i Luster i Sogn og Fjordane, som viser en liten tendens til økning i 2010. Ellers ligger nivåene på samme nivå eller lavere enn i 2009.

Siden sopp kan inneholde mye radioaktivt cesium, vil år med gode soppforekomster være av stor betydning for overføring av radioaktivt cesium til bl.a. husdyr på utmarksbeite. Soppsesongen starter for alvor i slutten av juli og begynnelsen av august. Tidligere års erfaringer har vist at store soppforekomster vil raskt gi økte nivåer av radioaktivt cesium i kjøtt og melk hos utmarksbeitende dyr.