Strålevernets tildeling i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011

Tilbake

Publisert 05.10.2010, oppdatert 05.10.2010 15:49

Regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2011. Strålevernarbeidet fortsetter i om lag samme omfang neste år.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å øke bevilgningen til Strålevernet med 3.2 % til nær 73 mill. kroner. I tillegg overføres 0,75 millioner til vårt budsjettkapittel 715 fra Landbruks- og matdepartementet. Denne bevilgningen er knyttet til sommerovervåkning og soppmålinger. Totalt er det dermed foreslått 73,7 millioner over vårt budsjettkapittel. Imidlertid er det fortsatt behov for finansiering av regjeringens ”Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge”. 

Miljøverndepartementet opprettholder bevilgningen på 11 millioner kroner til vår innsats rettet mot radioaktiv forurensning i det ytre miljø. Også Utenriksdepartementet foreslår fortsatt innsats for atomsikkerhet i Russland i om lag samme omfang som i 2010. I tillegg finansierer UD og Innovasjon Norge prosjekter på andre områder (bl a atomsikkerhet i Bulgaria og Romania, innsats mot radioaktiv forurensning i Hviterussland og Kazakhstan og ikke-spredning og nedrustnings-prosjekter).

I Nærings- og handelsdepartementets forslag til statsbudsjett påtar regjeringen seg ansvar for at staten vil bidra til finansiering av dekommisjoneringen av IFEs reaktoranlegg. Dette er en nødvendig forutsetning for at det skal være mulig å legge fram en finansieringsplan for dette arbeidet innen årsskiftet – slik det er krevet i et av vilkårene for konsesjonen. Reaktoren i Halden har konsesjon for drift ut 2014 og reaktoren på Kjeller har konsesjon for drift ut 2018.

Totalt sett vil de foreslåtte bevilgningene gi en god basis for Strålevernets arbeid i 2011.