Ny strålevernforskrift vedtatt

Tilbake

Publisert 01.11.2010, oppdatert 19.11.2010 15:26

Regjeringen har vedtatt ny strålevernforskrift som vil tre i kraft 1. januar 2011 med noen overgangsordninger. Den nye strålevernforskriften er hjemlet i strålevernloven av 2000 og erstatter gjeldende strålevernforskrift fra 2003 som oppheves samme dato. Den nylig vedtatte forskriften innebærer både strukturelle og innholdsmessige endringer sammenlignet med 2003-forskriften. Ny forskrift baserer seg i stor grad på de erfaringene Statens strålevern, som vedtaks- og tilsynsmyndighet, har høstet siden strålevernforskriften trådte i kraft 1. januar 2004.

Godkjenninger gitt med hjemmel i strålevernforskriften av 2003 § 5, gjelder til de er erstattet med godkjenning etter § 8 i ny forskrift, eller til de utløper. Statens strålevern vil være godkjennings- og tilsynsmyndighet også etter den nye forskriften.


De viktigste endringene i strålevernforskriften:


Radioaktiv forurensning
Den viktigste strukturelle endringen er at krav om forebygging av og tiltak mot radioaktiv forurensning i det ytre miljø er tatt ut av strålevernforskriften. Radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall vil heretter bli regulert av forurensningsloven med ny forskrift.


Radon – bindende grenseverdier i barnehager, skoler og utleieboliger
Det innføres bindende grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger. Radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.
De nye grenseverdiene må overholdes innen 1. januar 2014.


Laserpekere
Det innføres krav om godkjenning for enhver besittelse og bruk av laserpekere klasse 3R, 3B eller 4 i offentlig rom, inkl. skoler. Kravet innføres som et resultat av en stadig økende bruk av laserpekere og det faktum at feil bruk kan føre til øyeskader. Det er i den senere tid rapportert flere tilfeller hvor enkeltpersoner har misbrukt laserpekere til å blende bilførere og piloter under avgang og landing.


Kompetansekrav – bruk av laser klasse 3B og 4, IPL og ande sterke ikke-ioniserende kilder
Forskriften presiserer at laser klasse 3B og 4, IPL og andre sterke ikke-ioniserende kilder skal betjenes av helsepersonell for all bruk på mennesker som er tilsiktet, enten det er medisinsk og kosmetisk formål.


Bruk av IPL og sterke ikke-ioniserende kilder
Det innføres nye krav til all bruk av IPL og sterke ikke-ioniserende kilder og ikke bare til laser som tidligere. De nye kravene omfatter både tilsiktet og utilsiktet eksponering av mennesker. Kravene har fått utvidet rekkevidde fordi fagmyndigheten innser at det stadig oppstår nye anvendelser av optisk stråling og elektromagnetiske felt.


Krav om henvisning
Røntgendiagnostiske, nukleærmedisinske og MR-undersøkelser og behandlinger skal kun foretas etter henvisning fra helsepersonell med rekvisisjonsrett. Kravet om henvisning er innført for å stoppe den økende tendensen til egenhenvisning, dvs. at pasienter kjøper seg røntgenundersøkelser uten at det foretas en kvalifisert individuell vurdering.


Bestrålingsvirksomhet

For å dekke behovet for tettere myndighetskontroll, er det nå også krav om godkjenning for bestrålingsvirksomhet rettet mot dyr og mot øvrig biota.


Omfattende ikke-medisinsk forskningsmessig strålebruk
Krav om godkjenning av forskningsmessig strålebruk er snevret inn til krav om godkjenning av omfattende ikke-medisinsk forskningsmessig strålebruk. Det er samtidig lagt opp til at strålingsrelaterte bio-medisinske forskningsprosjekter nå skal godkjennes av de regionale etiske komiteer på linje med alle andre medisinske forskningsprosjekter. Brukerne får dermed kun én godkjenningsinstans å forholde seg til.


Screeningvirksomhet
Krav til godkjenning av screeningvirksomhet er fjernet og erstattet av en egen bestemmelse som omhandler meldeplikt til Strålevernet og nærmere krav til screeningvirksomhet. Kravene er lagt på samme nivå som de som i pr i dag gis i forbindelse med godkjenning.


Personkontroll
Personkontroll i sikkerhetsøyemed et eksempel på et nytt bruksområde. Slik bruk vil nå være underlagt krav om godkjenning og en streng vurdering. Dette fordi mange personer risikerer å få små doser uten at nytteverdien er vurdert opp mot de ulempene eksponeringen kan medføre.


Import og eksport av sterke radioaktive kilder
Dette godkjenningskravet innføres for å oppnå tilpasning til gjeldene anbefalinger fra IAEA.


Utvinning av radioaktive stoffer i forbindelse med bergverksdrift

Dette godkjenningskravet innføres først og fremst for å sikre at eventuell utvinning av thorium ikke kan finne sted uten godkjenning fra Statens strålevern.


Strålevernkoordinator
Begrepet strålevernansvarlig i tidligere strålevernforskrift er endret til strålevernkoordinator for bedre å reflektere at det er ledelsen som har det øverste ansvaret for strålevern.


Varslingsplikt ved funn av eierløse kilder
Denne varslingsplikten er innført fordi det er viktig så raskt som mulig å gjenvinne (myndighets)kontroll over slike kilder.


Doserapportering
Virksomhetene skal heretter rapportere doser på individnivå, men ikke på en personidentifiserbar måte. Videre skal persondoserapportene oppbevares i 60 år.


Kompetanse innen medisinsk fysikk
Kravene til realfaglig kompetanse (medisinsk fysiker) innen spesialisthelsetjenesten er forsterket, i den forstand at det er gitt mer spesifikke krav til type kompetanse, arbeidsoppgaver og til antall stillinger.


Ny forskrift.

Vedlegg til ny forskrift.

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.


Kontaktperson:
Mette Seyersted
seniorrådgiver/jurist
Tlf: 67 16 25 00