Overvåking av stråledoser over landegrensene i Europa

Tilbake

Publisert 01.11.2010, oppdatert 25.05.2012 12:39

"Heads of European Radiological protection Competent Authorities”, HERCA1, godkjenner innholdet for en harmonisert ovevåking av stråledoser i Europa. Det europeiske dosepasset oversendes EU-kommisjonen og skal innarbeides i de europeiske sikkerhetsstandardene, BSS.

Dosepasset som nå er godkjent av HERCA, er en milepel i arbeidet for en felles tilnærming til strålevern og regelverk, særskilt innen EU. Europeiske land utenfor EU og ikke-europeiske land kan også dra nytte av en slik harmonisiering. HERCA betrakter dosepasset som sitt første viktige resultat.


HERCAs modell for dosepass omfatter harmonisert format og terminologi, og harmonisering av kravene til dataenes innhold. Dosepasset skjelner mellom minstekrav eller obligatoriske områder, og valgfrie krav, noe som gir medlemslandene en viss fleksibilitet.


HERCA oversender dosepasset til EU-kommisjonen slik at det kan innarbeides i de reviderte europeiske sikkerhetsstandardene, BSS. HERCA innbyr også Europas nasjonale strålevernmyndigheter til å kommentere iverksettelsen av dosepasset i de enkelte land.


Bakgrunn
Kravene til et dosepass ble fastsatt i 1990 i EU-direktiv 90/641/Euratom. Formålet var å sikre eksterne arbeidestakere et like godt strålevern som egne ansatte. Dette har ført til forbedret strålevern for eksterne arbeidestakere. Den praktiske iverksettelsen av disse kravene varierer likevel betydelig mellom ulike europeiske land.
I mai 2007 vedtok HERCA å opprette en arbeidsgruppe for å undersøke medlemslandenes praktiske gjennomføring av EU-direktiv 90/641/Euratom. Arbeidsgruppen undersøkte også hvordan man kan oppnå en bedre harmonisering av strålevernet for eksterne arbeidere.


Arbeidsgruppen har gjennomført en kartlegging av medlemslandenes praktiske gjennomføring av EU-direktiv 90/641/Euratom. Denne kartleggingen har gjort det mulig å avdekke likheter og forskjeller i overvåkingssystemene for eksterne arbeidere i hvert enkelt land og å sammenligne det registrerte innholdet i strålepassene med pålagte opplysninger i samsvar med EU-direktiv 90/641/Euratom. På grunnlag av disse resultatene fremmet HERCA nye tiltak for harmonisering av overvåkingssystemene. Tiltakene ble godkjent på HERCAs møte i Oslo i juni 2010.[1] HERCA ble opprettet i 2007 på initiativ fra den franske strålevernmyndigheten, Autorité de Sûreté Nucléaire. Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern har innehatt ledervervet HERCA siden 2008. Arbeidet utføres i disse fem arbeidsgruppene:

WG1: Eksterne medarbeidere og dosepass

WG2: Begrunnelse for og optimalisering av radioaktive kilder

Arbeidsgruppe for medisinsk bruk

WG4: Kriseberedskap og tiltaksnivåer

WG6: Overvåking av kollektive doser fra medisinsk eksponering