Ingen grunn til skepsis til sikkerheten ved reaktoranlegget i Halden

Tilbake

Publisert 15.12.2010, oppdatert 04.11.2013 13:26

Stikkord: Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

Norsk media har i dag pekt på at amerikanske myndigheter i ikke-offentlige notater som er blitt kjent gjennom nettstedet Wikileaks har uttrykt skepsis til sikringen av reaktoranlegget i Halden. Strålevernet som tilsynsmyndighet fører tilsyn med anlegget, og har i dag ingen opplysninger som tilsier at det skulle være grunn til å være skeptiske til sikkerheten ved dette anlegget.

Institutt for Energiteknikk (IFE) har som eier og operatør av anlegget i Halden har blitt gitt en konsesjon for drift av Kongen i statsråd, siste gang for 6-årsperioden fra og med 2009 til og med 2014. Forutsetningen for en slik konsesjon er at sikkerheten mot alle typer uhell er innenfor kriteriene satt av kontroll- og tilsynsmyndigheten for slike typer anlegg. Ansvaret for å følge opp sikkerheten ved anlegget ligger hos konsesjonshaveren, i dette tilfellet IFE.

Statens strålevern er tilsynsmyndighet for alle norske reaktoranlegg, deriblant reaktoranlegget i Halden, og fører kontinuerlig kontroll med sikkerheten med bakgrunn i gjeldende nasjonalt regelverk og internasjonale anbefalinger. For hele tiden å gjennomføre dette arbeidet i tråd med de mest oppdaterte anbefalinger for sikkerheten ved denne typen anlegg har Strålevernet en rekke ganger tatt initiativ til å bringe inn i ytterligere internasjonal ekspertise til å bidra i dette arbeidet, senest i september 2010, før det i 2007 og 2003. Dette har ført til implementering av en rekke nye tiltak, både i forhold til å minske risikoen mot ulykker, men også for å sikre anlegget i forhold til terrortrusler. Sikkerheten ved anlegget fremstår i dag etter Strålevernets mening som tilstrekkelig i forhold til anleggets karakter og i forhold til de krav som er satt.