Avtale om varslingsrutine mellom Statens strålevern og Kystverket

Tilbake

Publisert 21.01.2011, oppdatert 26.08.2013 14:10

Stikkord: Atomberedskap

På bakgrunn av transportene med brukt reaktorbrensel langs norskekysten har Strålevernet og Kystverket formalisert en varslingsrutine.

Avtalen sikrer en enhetlig og hurtig informasjonsutveksling mellom Kystverkets Beredskapsavdeling, Vardø trafikksentral og Strålevernet. Avtalen blir en del av samarbeidsavtalen mellom Kystverket og Strålevernet som er under utarbeidelse.


Avtalen kommer på bakgrunn av økningen i antall transporter av brukt reaktorbrensel langs norskekysten. Dette skyldes hovedsakelig det amerikanske programmet Global Threat Reduction Initiative, som blant annet har til formål å bringe  sovjetisk-produsert reaktorbrensel tilbake til Russland for reprosessering. Dette er et ledd i den internasjonale innsatsen for å redusere bruken av høyanriket uran som lett kan misbrukes til blant annet kjernevåpen.