Hva kan konsekvensene av en ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbritannina være?

Tilbake

Publisert 25.01.2011, oppdatert 26.08.2013 14:09

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktiv forurensning

Sellafield-anlegget i Storbritannia (Foto: statens strålevern)Strålevernet har publisert en rapport hvor har vi estimert miljøkonsekvensene i Norge av en hypotetisk ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbritannia.

Utgangspunktet for studien er et scenario der en eksplosjon og brann ved B215-enheten fører til at 1 % av det radioaktive avfallet i HAL-tankene  slippes ut og transporteres med luftstrømmene. Modellering av luftspredning tar utgangspunkt i et reelt vær fra oktober 2008, med vindretning direkte mot Norge og nedbør over store deler av landet. Dette været er vurdert til å være relativt typisk for årstiden. Med utgangspunkt i dette værscenariet er nedfallet av cesium-137 i Norge estimert til om lag 17 PBq – dvs. ca 7 ganger mer enn nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken. Store deler av landet vil rammes av radioaktiv forurensning, og Vestlandet og Sørlandet blir sterkest berørt.

Den simulerte forurensningen kobles med data for overføring i næringskjeden og produksjons- og jaktstatistikk for utvalgte matvarer, slik at konsekvensene for matproduksjon kan estimeres. Studien er avgrenset til terrestrisk miljø, med vekt på ville bær, sopp og dyr på naturbeite: elg, hjort, rådyr, reinsdyr, sau og geit.

De estimerte konsekvensene er store – særlig i samband med sauehold og geitehold. Opptil 80 % av alt lammekjøtt kan komme til å overstige omsetningsgrensen for radioaktivt cesium i matvarer de første årene, mens 30–40 % trolig vil være over grenseverdien i lengre tid. Det vil følgelig bli nødvendig med omfattende mottiltak i mange år som inkluderer flere hundre tusen dyr i året, med de konsekvenser av praktisk og økonomisk art dette vil medføre. Reindriftsnæringa vil være spesielt utsatt det første året, fordi nedfallet kommer i slutten av oktober, som er rett før vinterslaktinga.

Konsekvensene blir mest alvorlige for reindrift i Midt- og Sør-Norge, men problemene kan komme til å strekke seg helt nord til Finnmark der hoveddelen av norsk reinproduksjon ligger. Konsekvensene for hjortevilt vil være svært avhengig av geografisk forekomst av ulike arter. For eksempel er tettheten av elg svært lav på Vestlandet og Sørvestlandet, mens det er mye hjort i disse områdene. Restriksjoner for konsum av både hjort, elg og rådyr må påregnes i flere områder.

Rapporten kan lastes ned her.