Unngå unødig ultralydeksponering av foster

Tilbake

Publisert 02.02.2011, oppdatert 26.08.2013 14:08

Stikkord: Radiologi

Ultralyd betraktes generelt som risikofri diagnostisk metode. Det har ført til en etterspørsel etter souvenirbilder av foster. Anvendelsen har ikke noe medisinsk formål. Strålevernet fraråder bruk av ultralyd for avbildning av fostre som ikke er medisinsk begrunnet.

Strålevernets vurdering
Strålevernets generelle vurdering er at bruk av ultralydavbildning av foster kun bør utføres når den medisinske nytten er større enn mulig risiko. Ultralyd bør ikke anvendes for å ta bilder eller film av foster til annet formål enn medisinsk, med mindre slik avbildning foregår sammen med diagnostiske undersøkelser og ikke medfører økt eksponering av fosteret.


Bruk av ultralyd i svangerskap
Diagnostisk ultralyd har vært i bruk siden 1980-tallet for å få informasjon om fosteret. Formålet med denne undersøkelsen er å bestemme termin, antall fostre, størrelse og helse samt for å se eventuelle skader. Alle gravide kvinner tilbys en ultralydundersøkelse i graviditetsuke 17-20. I tillegg tar mange kvinner ultralyd en eller flere ganger i løpet av svangerskapet og får 3D souvenirbilder av fosteret. Mange kvinner får også utført en såkalt ”tidlig ultralydundersøkelse” for undersøke fosteret med hensyn på utviklingsavvik, for eksmpel Down`s syndrom.


Regelverk som regulerer bruk av ultralyd
Virksomhet med ultralyd reguleres av strålevernloven og strålevernforskriften. All bruk av stråling skal være forsvarlig. I dette inngår at fordelene skal overstige den risiko som strålingen kan medføre. All eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig og gjeldende grenseverdier for befolkningen skal ikke overskrides. Ultralyd skal utføres av helsepersonell med spesiell opplæring innen ultralydsdiagnostikk. Bruk av ultralyd til det formål kun å fotografere det ufødte barn uten at det har noe medisinsk formål strider mot disse grunnprinsipper innen strålevern.


Potensielle skadelige effekter på foster
Selv om metoden generelt betraktes som risikofri, kan ultralyd ved feilaktig bruk forårsake skadelig oppvarming av fosteret. Det foreligger faglige internasjonale og andre nasjonale vurderinger som peker på mulige effekter på hjerneutviklingen hos små dyr ved eksponering for ultralyd ved de nivåer som benyttes i slik ultralydavbildning, men det er utilstrekkelig forskning på dette hos menneskefostre. Strålevernet vil derfor legge et føre-var prinsipp til grunn og fraråde dette.


Det er i tillegg etiske problemstillinger som Strålevernet ikke går inn i.


Aktuelle linker: