Internasjonalt seminar om radioaktivt avfall i havet i Arktis

Tilbake

Publisert 16.02.2011, oppdatert 18.11.2013 11:07

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

Dumpet radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet og langs kysten av Novaja Semlja, er blant de potensielle kildene til radioaktiv forurensning i Nordvest-Russland. Det er også fare for forurensning fra de sunkne atomubåtene K-159 og Komsomolets. Seminaret som arrangeres 16.-17 februar, har fokus på mulige løsninger på utfordringene knyttet til det radioaktive avfallet i Arktis samt å diskutere planer for gjennomføring av tokt til Barents- og Karahavet.

Seminaret arrangeres av det internasjonale atomenergi byrået, IAEA, og Statens strålevern, i regi av Contact Expert Group (CEG) som er en gruppe under IAEA. CEG består av medlemsland engasjert i arbeidet for økt atomsikkerhet og håndtering av historisk brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Russland. Deltagere på seminaret er bl.a. myndigheter i medlemslandene, utvalgte eksperter, russiske myndigheter og institusjoner. 

Den planlagte økonomiske utviklingen av den arktiske regionen og økende geopolitisk betydning av Arktis tilsier at konkrete tiltak må tas av det internasjonale samfunnet for å gjøre nærmere undersøkelser og forebygge risikoen for helse- og miljøskader og radioaktiv forurensning av regionen.  Det er av særlig stor betydning for norske fiskeriinteresser at havmiljøovervåkingen i nordområdene forsterkes. En eventuell radioaktiv forurensning av disse havmiljøene vil kunne ha store negative konsekvenser for omdømmet til hele den norske fiskerinæringen.

På begynnelsen av nittitallet ble det gjennomført norsk-russiske tokt til dumpestedene i Barents- og Karahavet for å undersøke mulig radioaktiv forurensning i miljøet. Konklusjonene fra undersøkelsene var at den radioaktive forurensningen i området fremdeles var lav, men at det er en viss risiko for fremtidig forurensning. Det har ikke vært gjennomført nye tokt med norske deltakere til disse områdene, men russerne har gjennomført tokt på egenhånd de senere år. Det er nå på nytt både russisk og internasjonal interesse for et samarbeid om felles tokt og overvåking av havmiljøet, og seminaret i Oslo er en start på dette samarbeidet.

Målet med seminaret er blant annet å gjennomgå og analysere all kjent kunnskap om sunkne atomdrevne ubåter og andre objekter som er dumpet med brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Arktisk. Videre skal det diskuteres planer for undersøkelse og fremtidige strategier for håndtering av objektene, herunder ekspedisjoner for mer detaljert undersøkelse av alle objekter som inneholder kjernebrensel og radioaktivt avfall.