Spørsmål og svar: Jordskjelvet i Japan og konsekvenser for kjernekraftverket

Tilbake

Publisert 16.03.2011, oppdatert 26.08.2013 14:00

Stikkord: Atomberedskap, Fukushima-ulykken

Oppdatert 19. mai.Trenger jeg å være urolig for mine pårørende i Japan?
Det er ingen grunn til uro. Men vi anbefaler alle i Japan til å følge japanske myndigheters anbefalinger.

Kan jeg reise til Japan?
Se UDs reiseråd.

Er det noen strålefare for Asia for øvrig?
Det ingen risiko for Asia for øvrig. Dersom situasjonen forverrer seg skal de som befinner seg i Asia følge anbefalinger fra lokale myndigheter. Du som planlegger reise til Asia bør følge Utenriksdepartementets anbefalinger for reisemålet. De gjør en helhetsvurdering av situasjonen basert på informasjon fra blant annet Strålevernet. Vi anbefaler alle nordmenn i Japan om å følge anbefalingene fra japanske myndigheter.

Vil Norge påvirkes av utslippene fra Japan?
Norsk territorium har ikke blitt særlig berørt av utslipp. Våre meget sensitive målestasjoner plassert rundt i landet har målt noe økt radioaktivitet i luft. Det er snakk om meget små konsentrasjoner som ikke innebærer noen som helst helserisiko. Her kan du lese mer om Strålevernets måleressurser.

Kan dette bli et nytt Tsjernobyl?
Kjernekraftverkene og reaktorene i Japan har en vesentlig annen konstruksjon enn Tsjernobyl-kraftverket, og en betydelig større grad av sikkerhet – selv i en ulykkessitasjon. Selv med en betydelig forverring, vil situasjonen ikke tilsvare Tsjernobyl-hendelsen. Utslippene fra Fukushima Daiichi tilsvarer 10 % av utslippene fra Tsjernobyl, og konsekvensene er mye mer lokale enn ved Tsjernobyl-ulykken.

Dersom radioaktive stoffer i store mengder spres, hvor store deler av verden kan bli påvirket av utslippene?
Dette er vanskelig å svare på fordi det kommer an på en rekke faktorer, som for eksempel hvor mye som slippes ut, hvor høyt i lufta disse befinner seg før vinden fører dem videre, vindretning, samt om det regner når det som er radioaktivt passerer.

Hvorfor INES-klassifiserer Frankrike ulykken ved Fukushima kraftverket høyere enn Japan?
INES-skalaen brukes først og fremst i forbindelse med publikumsinformasjon, og det er operatøren og nasjonal myndighet som skal stå for klassifiseringen. Det er de som har informasjonen som skal til for å kunne gjøre en slik klassifisering.

Denne japanske klassifiseringen må betraktes som preliminær i og med at situasjonen ikke er avklart. Det er helt normalt at slike preliminære klassifiseringer justeres etterhvert som situasjonsforståelsen blir bedre. Endelig klassifisering gjøres som oftest etter at det hele er over.

12. april ble hendelsen ved Fukushima Daiichi klassifisert til INES 7.

Hvor store stråledoser er vi utsatt for normalt?
Den normale bakgrunnsstrålingen får vi fra kosmisk stråling, radioaktive stoffer i naturen og i matvarer. Vi får omtrent 1 millisievert per år fra naturlige isotoper i menneskekroppen. I tillegg får vi stråling fra radon, og den kan variere.
Vi får også stråledoser ved å reise med vanlig rutefly mellom kontinenter (en flyreise mellom USA og Europa gir ca. 0,05 mSv) og når vi tar røntgenbilder eller CT-bilder på sykehuset (varierer mellom 0,1 mSv til ca 15mSv). Dette er ikke farlige doser.


Hva er akutt stråleskade (”strålesyke”)?
For å få akutte stråleskader kreves meget høye stråledoser. Man kan få ulike symptomer, som kvalme, oppkast og diaré. For å få bekreftet om man har fått en akutt stråleskade kreves en medisinsk undersøkelse.


Hva er radioaktivt jod?
Jod-131 er et spaltningsprodukt i kjernereaktorer og en radioaktiv isotop. Jod tas hurtig opp i kroppen. Ved en atomulykke kan myndighetene dele ut tabletter med stabilt (ikke radioaktivt) jod for å forhindre at den radioaktive isotopen tas opp i skjoldbrukskjertelen. Jodtabletter må inntas noen timer før radioaktiv eksponering for å være virksomme. 


Får man kreft hvis man har vært utsatt for stråling?

Ved eksponering av stråling fra radioaktive stoffer kan det være en risiko for kreft.
Ved liten bestråling er sannsynligheten for å få kreft liten. Sannsynligheten øker med stråledosen.

Hvordan kan jeg bli utsatt for stråling?
Om du er i nærheten av en reaktor som slipper ut radioaktive stoff til luft, vil disse transporters med vinden og etter hvert falle ned på bakken. Dette kan gi stråledoser i fordi du:
  • Puster inn radioaktiv luft
  • Bestråles fra skyen
  • Får radioaktivitet på seg 
  • Bestråles fra omgivelsene (for eksempel bakken, hus trær etc).
  • Inntar mat eller drikke som er forurenset


Hvor lang halveringstid har de radioaktive stoffene som slippes ut fra disse reaktorene?
Det er svært mange ulike radioaktive stoffer i en reaktor.  Halveringstiden varierer fra veldig kort (sekunder) til veldig lang (mange år). En av de viktigste jod-isotopene, jod-131, har en halveringstid på 8 dager. Cesium-137 har en halveringstid på 30 år.


Hvor mange kjernekraftverk finnes i Japan?
Det finnes 10 steder der det er kjernekraftverk. Disse har totalt 55 reaktorer.

Hvor mange av disse er i de berørte områdene?
5 kjernekraftverk med til sammen 18 reaktorer.

Hvordan fungerer et kjernekraftverk?
De reaktorer som har vært påvirket i Japan er alle av typen kokvannsreaktor. Gjennom å varme opp vann i reaktoren og få damp, drives turbiner i en generator som gir strøm.  Dampen må så kjøles igjen for å kunne gjenbrukes. Dette gjøres gjennom å kjøle ned dampen med store mengder havvann.

Hvorfor stenger de ikke bare kraftverkene, vil ikke det løse problemet?
Kraftverkene ble stengt automatisk med en gang jordskjelvet kom, men det er en resteffekt som krever kjøling i mange timer etter avstengning.


Dersom det skjer en nedsmelting ved kraftverkene, hvor langt unna skal man være for at det ikke skal være farlig?
Myndighetene i Japan tar dette på fullt alvor. De har iverksatt evakuering der det trengs og gitt beskjed om å holde seg innendørs der det er aktuelt.


Hva innebærer en hurtigstopp?
Ved normal drift kan reaktoren stanses ved hjelp av kontrollstaver som skytes inn i reaktorkjernen. Kontrollstavene inneholder grunnstoffet bor som fanger opp nøytroner fra kjernereaksjonene i reaktorkjernen. Ved en hurtigstopp skytes kontrollstavene helt inn i reaktorkjernen, slik at kjernespaltingen umiddelbart opphører.

Hvordan har reaktorene blitt påvirket av jordskjelvene og tsunamien?
Samtlige reaktorer ble automatisk stoppet og i de fleste startet nedkjølingen. Det har noen steder vært et problem med strømforsyningen til noen av kjernekraftverkene som kan påvirke muligheten til å kjøle reaktorkjernen. I et tilfelle er det rapportert om en brann, men denne forårsaket ikke et utslipp. Den brannen ble slukket.

Hvorfor må dampen kjøles ned?
Dersom dampen ikke kjøles ned blir varmen så høy i reaktoren at brenselet kan smelte. Derfor må man påse at man hele tiden kan kjøle systemet. Selv når reaktoren stenges ned er det påkrevd med videre nedkjøling.

Hvilke nødsystem finnes for å kunne klare å kjøle ned reaktoren?
Dersom den vanlige strømforsyningen ikke fungerer finnes det et stort antall dieselgeneratorer som skal skape strøm for å drive pumper til kjølesystemet.

Hva kan skje dersom nedkjøling ikke lykkes?
Dette fører til at temperauren i brenslet øker, at det oppstår sprekker i brenselet og at radioaktive stoffer frigjøres. I verste fall kan brenselet smelte, noe som kan medføre at mesteparten av de radioaktive stoffene i kjernen frigjøres. Hvor mye radioaktivt stoff som vil bli sluppet ut dersom dette skjer, avhenger helt av om man har klart å holde reaktortank og sikkerhetsinneslutning intakte. Videre kommer det an på om man er i stand til å filtrere utslippet.

Hvorfor har man evakuert?
Alle land med kjernekraftreaktorer har beredskapsplaner for hvordan man skal beskytte allmennheten ved et uhell ved en kjernekraftreaktor. Disse planene skal oppfylle internasjonale kriterier. Dersom det skjer en hendelse, kan man evakuere mennesker eller anbefale at de holder seg innendørs, avhengig av hva som har skjedd og hva som eventuelt kan skje videre. Mange slike tiltak vil komme som et forebyggende tiltak.

Kan situasjonen forverres?
Situasjonen er fortsatt alvorlig. Flere reaktorer ved Fukushima Daiichi har fortsatt blottlagt deler av brenselet, og det har vært delvis nedsmeltning av brenselet i disse reaktorene. Imidlertid har operatøren begynt å få på plass infrastruktur for å håndtere situasjonen. 

Hva skjer dersom situasjonen forverres?
Når man ikke lykkes i å kjøle ned en reaktor, kan trykket bli så høyt at man tvinges til å gjøre et kontrollert utslipp av radioaktiv damp. Det fungerer på samme måte som når man koker vann og løfter på lokket. Når man gjør dette, får man et begrenset utslipp av radioaktive stoffer, men dette har liten eller ingen påvirkning på mennesker eller miljø.
Hvis situasjonen likevel forverrer seg, kan utslippene bli store. Da er det viktig at man allerede har tatt en beslutning om å evakuere befolkningen i umiddelbar nærhet og som er i risikosonen, eller om de får en anbefaling om å holde seg innendørs til faren er borte igjen.

Hva gjør IAEA, det internasjonale atomenergibyrået i forbindelse med hendelsene i Japan?
IAEA har tett dialog med japanske myndigheter. De har tilbudt assistanse og de orienterer medlemsstatene fortløpende om utviklingen.
Se IAEAs nettsider for mer informasjon www.iaea.org.

Finnes det en myndighet som tilsvarer Statens Strålevern i Japan?
Ja, Nuclear and Industrial Safety Agency, forkortet NISA.


Hva innebærer en nedsmelting?

En nedsmelting kan skje dersom kjølingen i reaktoren opphører. Selv etter at kjernespaltningen har stoppet opp vil den radioaktive substansen produsere så mye varme at kjernen kan smelte dersom den ikke blir nedkjølt. Konsekvensen av en nedsmelting av reaktorbrensel er avhengig av hvor mye brensel som smelter, og i hvilken grad utslippet blir stoppet av en inneslutning omkring reaktortanken.


Hva skjer med de radioaktive stoffene som havner i havet? Kan det for eksempel havne i fisk som så blir eksportert til Norge?
Det blir en stor fortynning i havet, noe som betyr at konsentrasjonene i fisk ikke forventes å bli særlig høye.


Jeg har vært i området. Hvordan sjekker jeg om jeg har blitt bestrålt?

Dette er normalt ikke mulig å kontrollere. Dersom du har blitt utsatt for høye stråledoser kan det trolig fastslås i etterkant. Dersom du tror du kan være eksponert for radioaktiv forurensning, ta kontakt med helsepersonell.

Hva menes med radioaktivt utslipp og radioaktivt nedfall?
”Radioaktivt utslipp” oppstår når radioaktive stoffer slippes ut fra for eksempel en kjernereaktor ved en ulykke.
”Radioaktivt nedfall” oppstår når partiklene i radioaktivt utslipp ”faller ned” på bakken.

Spørsmål og svar om helsekonsekvenser ved radioaktiv stråling.

Nettmøte med Monica Dobbering og Håkan Mattsson, Strålevernet, 17. mars på TV2.no
Nettmøte med Lavrans Skuterud, Strålevernet, 16. mars på NRK.no
Nettprat med Ole Reistad, Strålevernet, 16. mars i Aftenposten.no
Nettmøte i VG Nett tirsdag 15.mars med Ole Reistad og Monica Dobbertin, Strålevernet
Se for øvrig nettmøte i VG Nett med Øyvind Selnæs, seniorrådgiver i Strålevernet.

For ytterligere informasjon, se Håndbok i NBC medisin.