Tidligere nyheter om Japan

Tilbake

Publisert 14.03.2011, oppdatert 26.08.2013 14:03

Stikkord: Fukushima-ulykken

Her finner du tidligere publiserte nettnyheter om situasjonen ved kjernekraftverkene i Japan.

Situasjonen i Japan per 4. april
Publisert 04.04.2011 , oppdatert: 04.04.2011, 13:26


Situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi er fremdeles alvorlig og uavklart.
Det blir nå brukt ferskvann som kjølevann i reaktor 1,2 og 3. Kjølevannspumpene er tilkoblet ekstern strømforsyning. Det er også noe lys drevet med ekstern strøm i turbinbygningene for reaktor 1-4.
Det pågår arbeid for å få samlet opp forurenset vann fra reaktorene og få overført det til sikre beholdere. Trykket i reaktorene ser nå ut for å ha stabilisert seg.


Det har blitt identifisert en mulig vei for radioaktivt vann fra turbinbygget til reaktor 2 til sjøen gjennom en kabeltunell. Det har vært gjort forsøk på å tette denne, men det har ikke blitt registrert nedgang i lekkasjene til sjøen.


Doseratemålinger i rundt på anlegget viser fortsatt nedgang. Det er målt aktivitet i kjølevannsuttaket til reaktor 1-4, men signifikant reduksjon siste døgnene.

 

Ulykken ved Fukushima Daiichi i Japan får ikke konsekvenser for mennesker eller miljø i Norge. Vi har vært i stand til å måle I-131 som må stamme fra ulykken på Strålevernets målestasjoner, nivåene vi har målt er så langt nede i omtrent en promille av det som ble målt etter Tsjernobylulykken og er langt under det som kan gi konsekvenser for helse eller miljø.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situasjonen i Japan per 1. april
Publisert 01.04.2011 , oppdatert: 01.04.2011, 12:15

 

Situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi i Japan er stadig alvorlig og uavklart.
Det pågår arbeid for å bedre situasjonen, men det er svært vanskelige arbeidsforhold, bl.a. på grunn av strålenivåene. Operatøren har begynt å fjerne kontaminert vann ved reaktor 1- 3 for å forbedre arbeidssituasjonen og for å forhindre at vannet lekker ut til omgivelsene. Alle 6 reaktorene blir nå kjølt ned med ferskvann. Det observeres fortsatt tidvis hvit røyk fra reaktor 1-4. Strålingsnivåene like utenfor anlegget er fremdeles svakt nedadgående. Strøm er koblet til alle 6 reaktorene. Kontrollrommene til reaktor 1-4 har fått lys, og flere kontrollsystemer i 1, 2 og 4 har blitt gjenopprettet.


Strålenivåene i omgivelsene rundt anlegget går nedover, men det måles fremdeles høye nivåer av jod-131 ved utslippskanalen til sjøen fra anlegget. Drikkevannet i alle områder unntatt noen nærmest Fukushima har nå aktivitetskonsentrasjoner under grenseverdiene. IAEA har i perioden 18.-26. mars målt verdiene av jod-131 og cesium-137 i 9 landsbyer 25-58 km fra Fukushima-kraftverket. De har noen steder funnet konsentrasjoner som er høyere enn IAEA sine kriterier for når evakuering bør gjennomføres. IAEA har derfor bedt japanske myndigheter vurdere grensene for evakueringssonen.


Strålevernet følger nøye med på nivåene av radioaktive stoffer i luft. Resultater fra Strålevernets luftfilterstasjoner viser fortsatt spor av jod-131 som har sluppet ut fra kjernekraftverket Fukushima Daiichi i Japan. Verdiene er fremdeles lave og representerer ingen helserisiko for mennesker eller miljø. 
 

Værprognoser
Fredag 1. april ventes sørlig vind og oppholdsvær, om kvelden vestlig vind. I hovedsak gunstig for landområdene da luftmasser for det meste vil gå utover havet.


Lørdag 2. og søndag 3. april ventes vind overveiende fra retninger mellom nordvest og nordøst - tidvis frisk bris. Litt spredt regn på lørdag - stort sett opphold på søndag. Dagene kan bli noe ugunstige for Tokyo regionen, først og fremst på lørdag hvis vindretning nordøst får dominere i kombinasjon med nedbør.


Mandag 4. april og tirsdag 5. april skiftende bris - om natten rolige vindforhold, oppholdsvær. Luftmassene vil gå ut over havet igjen, men nattestid lokal opphopning av luftmasser i og nær Fukushima regionen. Overveiende gunstige dager for Tokyo regionen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situasjonen i Japan per 30. mars
Publisert 30.03.2011 , oppdatert: 30.03.2011, 12:22

 

Situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi i Japan er stadig alvorlig og uavklart. Det pågår arbeid for å bedre situasjonen, men det er svært vanskelige arbeidsforhold, bl.a. på grunn av strålenivåene.

Operatøren har blant annet startet arbeidet med å fjerne kontaminert vann ved reaktor 1- 3 for å forbedre arbeidssituasjonen. De tre reaktorene blir nå kjølt ned med ferskvann. Det observeres fortsatt tidvis hvit røyk fra reaktor 1-4. Strålingsnivåene like uten for anlegget er fortsatt stabilt nedadgående. Strøm er koblet til alle anleggene. Kontrollrommene til reaktor 1-4 har fått lys, og flere kontrollsystemer i 1,2 og 4 har blitt gjenopprettet.


Strålenivåene i omgivelsene rundt anlegget går nedover, men det er målt høye nivåer av jod-131 ved utslippskanalen til sjøen fra anlegget. Onsdag morgen norsk tid rapporteres det nivå opp mot 3500 ganger høyere enn grenseverdier. Tirsdag ble det meldt om funn av plutonium i jordprøver fra anlegget. Operatøren bekrefter at dette stammer fra anlegget, men at nivåene er svært lave og tilsvarer forurensingen fra nedfall etter tidligere prøvesprengninger. Drikkevannet i alle områder unntatt de nærmest Fukushima har nå aktivitetskonsentrasjoner under grenseverdiene.


Strålevernet følger nøye med på nivåene av radioaktive stoffer i luft. Resultater fra Strålevernets luftfilterstasjoner viser at vi ser spor av jod-131 som har sluppet ut fra kjernekraftverket Fukushima Daiichi i Japan. Verdiene er fremdeles lave og representerer ingen helserisiko for mennesker eller miljø. 
 

Værprognoser
Onsdag 30. mars blir det skiftende bris, men til dels frisk fra nord til øst mange steder. Det kan bli regn av og til, og mulighet for torden. Dette er sannsynligvis ugunstig for Tokyo regionen da det må regnes med noe nedbør. Torsdag 31. mars blir det nord-nordvestlig vind og oppholdsvær. Dette er gunstig for landområder da luftmasser dras ut på havet. Fredag 1. april blir det først sørvestlig, senere vestlig vind og oppholdsvær. Fortsatt gunstig for landområder da luftmasser for det meste vil gå utover havet.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering av situasjonen i Japan per 28.03
Publisert 28.03.2011 , oppdatert: 28.03.2011, 09:48

 

Det var et nytt jordskjelv med styrke 6.5  i går 27.mars. Jordskjelvet inntraff i nærheten til Onagawa kjernekraftverk. Det er ikke rapportert om forhøyede stråleverdier eller problemer ved anlegget som resultat av dette. Videre har verken Fukushima Daiini eller Fukushima Daiichi rapporterer om ytterligere problemer pga det nyeste jordskjelvet.


Situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi i Japan er stadig alvorlig og uavklart. Det pågår arbeid for å bedre situasjonen, men det er svært vanskelige arbeidsforhold, bl.a. på grunn av strålenivåene. Det er også funnet svært radioaktivt vann i kjelleren i turbinbygningen på anlegg 1,2 og 3, som har forsinket arbeidet ved anleggene. Det er spesielt ved reaktor 2 det er høyt nivå i overflaten på vannet. Japanske strålevernmyndgiheter mener at dette kan skyldes at forurensningen kommer fra reaktor, ikke brenselsbassenget, basert på antall kortlivede nuklider i prøven. Operatøren har startet arbeidet med å fjerne dette vannet ved reaktor 1 og vurderer å gjøre det samme også ved 2 og 3. Man har påbegynt å kjøle reaktor 1-3 ved hjelp av ferskvann. Strålingsnivåene ved porten til anlegget er fortsatt stabilt nedadgående. Strøm er koblet til alle anleggene og det er gjenopprettet lys i kontrollrommet til reaktor 2 i løpet av helgen. Lys i kontrollrommene til anlegg 1 og 3 ble etablert før helgen.


Det har periodevis vært damplignende røyk fra flere av anleggene i helgen.


Strålenivåene i omgivelsene går nedover. Det er målt høye nivåer av jod (I-131) ved utslippskanalen til sjøen fra anlegget. Nivået er opp mot 2000 ganger høyere enn grenseverdier, men dette ser ut til å være nedadgående. Drikkevannet i alle områder unntatt ett har nå aktivitetskonsentrasjoner under grenseverdiene.


Værprognoser
Værforholdene preges de kommende 4 døgn av høytrykk over Japan. Vindene over området Fukushima-Tokyo vil i begynnelsen blåse fra sørvest / nordvest og er ganske svake. Det er mulighet for litt regn omkring Tokyo, ellers stort sett opphold.
Til å begynne med vil det være en luftmassetransport fra land og ut over havet. Deretter vil det være et svakere og mer variert transportmønster, i hovedsak ut over havet, men også i retning Sendai. Det er også mulighet for stagnasjon i lavere luftlag (p.g.a. høytrykket) med mulighet for lokal opphopning av evt. forurensning i Fukushimas nærområder.
Det forholdsvis tørre og rolige været på østkysten vil fortsette, men vinden ser ut til å dreie gradvis fra vest til nord. Det betyr i så fall at luftmassene etter først å ha blitt ført ut i havområdene kan bli dirigert inn mot Tokyo-regionen. Sannsynligheten for en slik utvikling var imidlertid ganske liten iflg. prognosene søndag kveld. Enkelte byger kan forekomme, men da fortrinnsvis til havs.


Videre arbeid med å følge situasjonen
Strålevernet har fortsatt personell til stede i Japan og følger utviklingen tett. Vi vil fortsatt sende regelmessige rapporter, men disse vil ikke lenger komme daglig. Tidspunktet for rapportering kan også bli endret. Neste rapport til atomberedskapsorganisasjonen sendes onsdag med mindre det skjer en brå utvikling i situasjonen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering av situasjonen i Japan – fredag 25 mars
Publisert 25.03.2011 , oppdatert: 25.03.2011, 09:04


Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart. Arbeid med å få ekstern strømforsyning til anlegget pågår fortsatt. Reaktoranlegg 2 og 4 er tilkoblet strøm og det er satt igang kontroll av utstyr. Anlegg 1 og 3 har lys i kontrollrom. Kjøleanlegget til fellesbassenget for brukt brensel er kjørt i gang.
 

Det oppstår tidvis dampliknende skyer fra alle anleggene, men det er ikke målt forhøyede verdier av radioaktivitet. De målte verdiene like utenfor anlegget har det siste døgnet sunket. Det spyles fortsatt periodevis vann på anleggene 1- 4.

 

Det ser ut til at strålenivåer i områdene rundt kjernekraftanlegget det siste døgnet er svakt nedadgående, men med periodevise svingninger.

 

Det er målt noe forhøyede verdier av jod-131 og cesium-137 i sjøvann 30 km ut fra kysten av Fukushima-anlegget. Det er ikke kommet noe nytt angående radioaktivt jod med nivåer over grenseverdier for spedbarn detektert i drikkevann i Tokyo, Ibaraki, Chiba, og Saitama.

 

Statens strålevern opprettholder tilbudet om målinger for personer som har vært i Japan, men begrenset til normal arbeidstid.

 

Værprognose

Et lavtrykk fra vest passerer nå over det sentrale Japan. Lavtrykket vil ha sitt senter over Tokyo-regionen fredag kveld japansk tid, men går relativt raskt videre mot øst/nordøst. Vindene skifter en del, men stabiliserer seg etter hvert på nordvest i det lavtrykket trekker ut i havet øst for det nordlige Honshu.

Områdene både sør og nord for Fukushima vil være utsatt for noe regn mens lavtrykket passerer, men nordvestlig vind blåser evt. forurensning ut over havet. Lørdag ser gunstig ut for hele regionen inkl. Tokyo.

 

Søndag bygger det seg på nytt opp et høytrykk over Japan. Vindene blir svakere, men ser fortsatt ut til å komme fra en nordlig til nordvestlig retning slik at luftmassene fra Fukushima sannsynligvis trekker ut over havet øst for Tokyo. Prognosene torsdag kveld indikerte at høytrykket kan bli liggende noen dager ut i neste uke. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering om situasjonen i Japan – torsdag 24 mars
Publisert 24.03.2011 , oppdatert: 24.03.2011, 09:33


Situasjonen ved kjernekraftanlegget Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart.


Arbeidet med å få ekstern strømforsyning til anleggene pågår fortsatt. Reaktoranlegg 2 og 4 er blitt tilkoblet. Alt arbeid ble imidlertid stoppet og alle evakuert på grunn av sort røyk fra reaktor 3. Arbeiderne returnerte etter noen timer. Det er ikke målt forhøyede verdier av radioaktivitet i etterkant.


Det kommer tidvis dampliknende skyer fra anleggene, men det har for første gang oppstått fra anlegg 1. Trykket i reaktor 1 har økt, og vann blir derfor spylt inn, men i mindre mengder, siden det trolig er med på å bidra til trykkøkningen. Det spyles fortsatt periodevis vann på anlegg 1-4, med justeringer av mengde og trykk sett i forhold til temperaturen i anleggene.
 
Det ser ut til at strålenivåene utenfor anlegget det siste døgnet er svakt nedadgående, men med periodevise svingninger. Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, foretar målinger rundt anlegget.
 
Radioaktivt jod er detektert i drikkevann med nivåer over grenseverdier for vann til spedbarn. Dette gjelder både for Tokyo, Ibaraki, Chiba, og Saitama.
 
Det er gjennomført målinger av sjøvann 16 km fra kysten. Disse viser forhøyede verdier av radioaktive stoffer.
 
Statens strålevern opprettholder tilbudet om målinger for personer som har vært i Japan, men begrenset til normal arbeidstid (kl. 8-15.45).
 

Værprognose
De nærmeste 24 timene preges av høytrykksrygg med svake og variable vinder. Enkelte spredte byger kan forekomme. Det er liten sannsynlighet for at luftmasser over Fukushima dirigeres mot Tokyo-området. I den grad de driver noe sted er det trolig ut over havet. Høytrykket gjør imidlertid at luftmassene holder seg relativt bakkenært, dvs. det er mulighet for lokal opphopning av eventuell forurensning i nærområdene rundt kraftverket.
 
I løpet av fredagen passerer et lavtrykk med nedbør og skiftende vinder over de aktuelle områdene fra vest. Her er det stor usikkerhet med hensyn til vindtransport og avsetning. Prognosene onsdag kveld tyder likevel på at sørlige vinder i forkant av lavtrykket dirigerer luftmassene nordover fra Fukushima, noe som i så fall er gunstig for Tokyoregionen. Lavtrykket fortsetter østover og ut i havet der det utvikler seg kraftig, men da i god avstand fra Japan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oppdatering av situasjonen i Japan - onsdag 23. mars
Publisert 23.03.2011 , oppdatert: 23.03.2011, 08:39


Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart. Arbeidet med å få ekstern strømforsyning til anlegget pågår fortsatt. Alle enhetene er nå tilkoblet ekstern strøm, og man har kommet lengst med reaktor 3 hvor kontrollrommet fått strøm. Kjølepumpene til enhet 5 og delvis 6 går på ekstern strøm.
 
Det har vært lite endring i strålenivåene ved anlegget, men noen variasjoner i sammenheng med damp og røykdannelse ved reaktor 2 og 3. Det spyles periodevis vann på reaktoranlegg 1-4.
 
I forbindelse med at det har blitt målt forhøyede verdier av radioaktivitet i sjøen utenfor anlegget har det blitt besluttet at det i dag skal gjennomføres målinger av sjøvannet 30 km fra kysten. Japanske myndigheter gjør fortløpende måledata offentlig tilgjengelig.
 
Statens strålevern opprettholder tilbudet om målinger for personer som har vært i Japan, men begrenser dette til normal arbeidstid.
 
Værprognose
Det ventes noe avtagende nordlige vinder med lite eller ingen nedbør over de aktuelle områdene (Fukushima-Tokyo) det neste døgnet. Luftmassene over Fukushima drar dels langs kysten sørvestover mot Tokyo, men mer sannsynlig sørover og ut i havet.
 
Videre ser det ut til at vi får en høytrykkssituasjonen hvor eventuelle utslipp holder seg i forholdsvis lav høyde, men holder seg ute i havet når de først er kommet dit. Risikoen er at stagnerende luft over land kan gi lokal opphopning av eventuelle utslipp fra kraftverket.
 
Fredag ser det ut til å komme et nytt lavtrykk inn over området fra vest og gi noe regn. Vindene vil skifte en del i det lavtrykket passerer, så det er svært usikkert hvilke områder som blir mest utsatt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering vedr. situasjonen i Japan - tirsdag 22. mars
Publisert 22.03.2011 , oppdatert: 22.03.2011, 10:33
 

Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart. Arbeidet med å få ekstern strømforsyning til anlegget pågår fortsatt. Det er nå koblet strømkabler til reaktoranlegg 2, 3 og 4 og det er ekstern strøm til reaktoranlegg 5 og delvis 6. Det blir fortsatt observert hvit røyk eller damp fra bygningen til reaktor 3.
 
Det har vært lite endring i strålenivåene ved anlegget.
 
Det har vært målt radioaktivitet i miljøet i området utenfor anlegget. Det er noe forhøyede verdier nord for Fukushima utenfor det evakuerte området. Det har også blitt målt forhøyede verdier i sjøen utenfor anlegget. Det har blitt gjennomført målinger på noen få meieri- og landbruksprodukter som melk og spinat. Noen av disse målingene viser aktivitetsnivå over gjeldende grenseverdier i Japan for omsetting av næringsmidler. Japanske myndigheter har derfor vedtatt restriksjoner i omsetting av spinat og kakina fra områdene Fukushima, Ibaraki, Tochigi og Gunma. I tillegg har de vedtatt restriksjoner i omsetting av melk fra Fukushima-området.
 
Japanske myndigheter gjør fortløpende måledata offentlig tilgjengelig.
 
Statens strålevern opprettholder tilbudet om målinger for personer som har vært i Japan.
 
Værprognose
Prognoser for de neste 24 timene viser svak transport av luftmasser og ingen nedbør de første timene, senere noe regn. Etter ca. kl. 19 norsk tid trekker luftmassene markert mot øst/nordøst, muligens fordi de har kommet opp i høyere lag med vinder fra sørvest. Tokyo-området ser ut å ligge relativt gunstig til, da det er lav sannsynlighet for transport mot sør/sørvest.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. oppdatering av situasjonen i Japan per 21. mars
Publisert 21.03.2011 , oppdatert: 21.03.2011, 15:30


Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart. Strømkabler er nå koblet til enhet 3 og 4 (tidligere har det vært koblet opp til reaktor 2). Arbeid med å få sikkerhetssystemene i drift igjen gjenstår fortsatt.
De har startet å teste elektrisk utstyr til enhet 2. Vann pumpes i perioder fremdeles for nedkjøling av bassengene med brukt brensel ved reaktor 2. Det er kommet positive meldinger om at vannpumpingen til lagerbasseng i enhet 3 og 4 har vært vellykket. Reaktor 5 og 6 har nå status som "cold shutdown".

Det er meldt at det er gjennomført målinger på noen få meieri- og landbruksprodukter som melk og spinat. Noen av disse målingene viser aktivitetsnivå over gjeldende grenseverdier i Japan for omsetting av næringsmidler.

Det er ingen ny informasjon vedrørende årsaken til de økte nivåene som ble registrert søndag kveld klokken 21:00 norsk tid. Nivåene har gått ned, og det er ikke registrert nye forhøyede nivåer igjen på disse målestasjonene.

Det har vært meldinger i media om at arbeidere på anlegget har måttet evakuere, og at det kommer damp ut fra enhet 2 og/eller 3.

Strålevernet opprettholder tilbudet om målinger for personer som har vært i Japan, og har allerede gjennomført slike målinger.


Værprognose

Prognoser for midnatt mandag 21. mars og 24 timer fram indikerer en luftmassetransport i hovedsak sørvestover til Tokyo-området det nærmeste halve døgnet og er ledsaget av nedbør de første timene. Dette er ugunstig for Tokyo. Siste del av dette døgnet tenderer luftmassene til å dirigeres utover havet, men ikke særlig langt.

Værutviklingen for Japan gjennom tirsdag og onsdag viser at lavtrykksaktivitet i havet sørøst for Japan i perioder kan gi nordøstlige vinder og spredt nedbør over Tokyo og områdene nordover. Utsiktene for siste del av uken indikerer svake og variable vinder med lite nedbør (høytrykk). Kan bety stagnerende luft over det aktuelle området, noe som er potensielt ugunstig.


Kriseutvalgets vurdering
Situasjonen i Japan
Situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi i Japan er stadig alvorlig og uavklart. Det pågår arbeid for å bedre situasjonen, men det er svært vanskelige arbeidsforhold på grunn av strålenivåene. Basert på nye vurderinger av brenselslagrene synes sannsynligheten for brann og/eller eksplosjon lavere. Det er imidlertid fortsatt fare for en betydelig forverring av situasjonen.

Det er fare for nye jordskjelv i området og allerede store utfordringer knyttet til sammenbrudd av infrastruktur i deler av Japan.


Norsk beredskap
Kriseutvalget har etablert sin beredskapsorganisasjon. Kriseutvalgets mandat omfatter også hendelser i utlandet som kan ha konsekvenser for nordmenn og norske interesser og Kriseutvalget er derfor i tett dialog med Utenriksdepartementet. Statens strålevern, Politidirektoratet og Helsedirektoratet har sendt personell som en del av Utenriksdepartementets utrykningsenhet til ambassaden i Tokyo for å forsterke arbeidet der. Utrykningsenheten reiste fra Norge 15. mars og reduserer sin tilstedeværelse i Japan fra og med tirsdag 22. mars. Statens strålevern vil stille med personell og være tilstede i Japan.

Kriseutvalgets vurderinger og råd nedenfor supplerer og presiserer de reiseråd som allerede er besluttet av Utenriksdepartementet. Reiser til Japan for enkeltindivider med nødvendig arbeid og opphold kan gjennomføres. I tillegg til Utenriksdepartementets reiseråd, oppfordres norske borgere til å følge de anvisninger japanske myndigheter gir og følge utviklingen i media, samt fortløpende vurdere nødvendigheten av fortsatt opphold i Japan.


Om strålebelastningen for nordmenn i Japan i dag
Kriseutvalget har gjort nye vurderinger av situasjonen basert på utviklingen og den kunnskapen vi har per 21. mars. Bortsett fra i de evakuerte sonene rundt kjernekraftverket er det ikke grunn til å anta at man har vært utsatt for helsemessig skadelig stråling til nå. Dette innebærer at nordmenn i Japan til nå ikke har vært utsatt for helserisiko pga stråling.

Som en følge av utslippene som har vært til nå, har det blitt målt forhøyede nivåer av radioaktivitet i miljøet i området rundt anlegget. Dette fører til at mengden av radioaktivitet i matvarer eller drikkevann kan overskride de grenseverdiene som har blitt satt. Japanske myndigheter har satt i gang overvåkning av matvarer og miljø. Japan har strenge grenseverdier for radioaktivitet i matvarer. Når det gjelder næringsmidler inkludert drikkevann, bør norske borgere i Japan følge råd fra japanske myndigheter.


Ved en alvorlig forverring av kjernekraftulykken
Det er fortsatt en mulighet for store utslipp av radioaktivitet fra anlegget og alvorlige konsekvenser som en følge av dette. Heller ikke ved en slik alvorlig forverring av situasjonen ser Kriseutvalget for seg at nordmenn som oppholder seg tilstrekkelig langt fra ulykkesstedet vil kunne bli utsatt for betydelige stråledoser og helserisiko. Av hensyn til en mulig forverring, anbefaler Kriseutvalget at norske borgere ikke oppholder seg nærmere enn 80 km fra anlegget Fukushima Daiichi. Det vil være nødvendig å følge japanske myndigheters råd for eksempel om opphold innendørs i en tidsperiode eller inntak av jodtabletter. De som ser det nødvendig å reise til Japan, bør anskaffe jodtabletter fra Helsedirektoratet via lege. Jodtabletter til alle norske borgere i Japan er gjort tilgjengelig ved den norske ambassaden med nødvendige anvisninger om bruk og dosering. Inntak av tablettene skal bare skje etter anvisning fra japanske eller norske myndigheter. Det er ikke grunn til å distribuere jodtabletter til andre land i regionen.

Dette innebærer at nordmenn med nødvendig arbeid i Japan, etter Kriseutvalgets vurdering, kan bli værende i Japan. Kriseutvalget har ikke tatt stilling til andre faktorer som kan påvirke situasjonen i Japan utover de strålevernmessige, for eksempel mulig sammenbrudd i infrastruktur herunder kommunikasjon og strøm, eller forsyningssvikt.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering av situasjonen i Japan
Publisert 21.03.2011 , oppdatert: 21.03.2011, 09:43
 

Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart. Reaktor 2 har fått ekstern strømforsyning, men arbeid med å få sikkerhetssystemene i drift igjen gjenstår. Vann pumpes i perioder fremdeles for nedkjøling av bassengene med brukt brensel ved reaktor 2, 3 og 4 ved anlegget. Reaktor 5 og 6 har nå status som "cold shutdown".


Det ble for første gang gjennomført støvanalyser inne på anlegget. Nivået for jod-131 er over grenseverdier for arbeiderne.
Søndag kveld klokken 21:00 norsk tid ble det registrert økte doserater i områdene sør for Fukushima. Verdiene var en kort periode tilsvarende 30 ganger normal bakgrunn. Verdiene er nå nedadgående men fortsatt høyere enn normalt. Årsaken er ikke bekreftet, men mest sannsynlig var det skifte av vindretning som førte radioaktiv luft fra Fukushima og sørover. Det er også registrert noe høyere verdier sør for Tokyo, men dette er bare små endringer i forhold til bakgrunnen.


Strålevernet opprettholder tilbudet om målinger for personer som har vært i Japan, og har allerede gjennomført slike målinger.


Værprognose
Prognoser for midnatt 21.3 og 24 timer fram indikerer en luftmassetransport i hovedsak sørvestover til Tokyo-området det nærmeste halve døgnet og er ledsaget av nedbør de første timene. Dette er ugunstig for Tokyo. Siste del av dette døgnet tenderer luftmassene til å dirigeres utover havet, men ikke særlig langt.

Værutviklingen for Japan gjennom dagene 22.–23.3 viser at lavtrykksaktivitet i havet sørøst for Japan i perioder kan gi nordøstlige vinder og spredt nedbør over Tokyo og områdene nordover. Utsiktene for siste del av uken indikerer svake og variable vinder med lite nedbør (høytrykk). Dette kan bety stagnerende luft over det aktuelle området, noe som er potensielt ugunstig.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering vedr. situasjonen i Japan – nr 2. søndag 20 mars
Publisert 20.03.2011 , oppdatert: 20.03.2011, 15:51
 

Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart.
Siden i morges har situasjonen utviklet seg i positiv retning: Operatøren melder om at trykkproblemene ved reaktor 3 har stabilisert seg, og at en ventilering av reaktoren ikke vil være nødvendig. Reaktor 2 har fått ekstern strømforsyning, men arbeid med å få sikkerhetssystemene i drift igjen gjenstår. Vann pumpes i perioder fremdeles for nedkjøling av basseng med brukt brensel ved anlegget.
 
Målte strålenivåer ved anlegget er igjen svakt nedadgående. De forhøyde doseratene som ble observert i natt norsk tid har vi ikke noen bekreftet forklaring på.
 
Strålevernet opprettholder tilbudet om målinger for personer som har vært i Japan, og har allerede gjennomført slike målinger.
 
Kriseutvalget for atomberedskap har besluttet å gjøre jodtabletter ved ambassaden i Tokyo tilgjengelig for norske borgere i Japan som ønsker det.
 

Værprognose
Søndag 20.3 går luftmassetransport først utover havet, men på slutten av dagen blåser det hovedsakelig sørover med noe regn.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering vedr. situasjonen i Japan - søndag 20. mars
Publisert 20.03.2011 , oppdatert: 20.03.2011, 09:48
 

Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fremdeles alvorlig og uavklart.
Det meldes om noe problemer med trykk i reaktor 3 og Japanske strålevernsmyndigheter melder i en pressekonferanse at det vil bli utført en ventilering. Nedkjøling av basseng med brukt brensel ved reaktor 3 og 4 med pumping av vann utføres i perioder. I bassengene med brukt brensel ved reaktor 5 og 6 har temperaturene falt og kjølingen er gjenopprettet. 
 

I natt (norsk tid) ble det observert forhøyde doserater i omgivelsene i Japan, med de høyeste verdiene opp mot 10 ganger normalt bakgrunnsnivå nær Fukushima. De målte verdiene sank i løpet av et par timer til nivåer som ble målt for ett døgn siden.

På ambassaden i Tokyo har Statens strålevern etablert et målepunkt der strålenivåene leses av regelmessig.
 

Værprognose
Søndag 20.3 vil vinden for det meste gå i nordøstlig retning, før den mot slutten av dagen snur i sørlig retning. Det vil være kortere perioder med regn i løpet av de 18 timer fram mot mandag.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. oppdatering om situasjonen ved Fukushima Daiichi per 19.03.2011
Publisert 19.03.2011 , oppdatert: 19.03.2011, 19:19
 

Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart. Statens strålevern og Institutt for energiteknikk har gjort nye vurderinger av situasjonen ved brenselslageret som ble berørt av brannen. Sannsynligheten for brann og eksplosjon kan synes noe lavere enn tidligere fryktet. Det er likevel stadig fare for brann og/eller eksplosjon ved anlegget. Strålevernet har ikke ny informasjon om strømforsyning til anlegget.
Målte strålenivåer ved anlegget er fortsatt svakt nedadgående. Det har blitt målt radioaktivitet i matvarer fra nærområdet til anlegget. Nivåene av radioaktivitet er over grenseverdier, men ikke så høye at japanske myndigheter vurderer det som å ha helsemessig betydning.


Strålevernet opprettholder tilbudet om målinger for personer som har vært i Japan, og har allerede gjennomført slike målinger.


Værprognose
Lørdag 19.3 er det innledningsvis transport utover havet, men fra ca 13 norsk tid avtar vinden som etter hvert medfører opphopning av luftmasser i Fukushima regionen. Det vil ikke falle nedbør.


Søndag 20.3 vil det transporteres luftmasser mot vest og nord, men mot slutten av dagen økt tendens til transport sør-sørvestover. Det ser ut til å falle lite nedbør.


Mandag 21.3 til og med onsdag 23.3 viser prognosene transport sør-sørvestover, men også muligens noe ut på havet. Det vil falle nedbør - kan hende lokalt store mengder, men i løpet av tirsdag 22.3 ser nedbøren ut til å avta. På onsdag 23.3 ventes lite eller ingen nedbør. Man bør være oppmerksom på at de to første dagene i denne perioden er potensielt ugunstig for Tokyo.


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering om situasjonen ved Fukushima Daiichi per 19.03.2011
Publisert 19.03.2011 , oppdatert: 19.03.2011, 09:14 
 

Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fremdeles alvorlig og uavklart. Ved reaktor 5 og 6 er det skåret hull i taket for å redusere eksplosjonsfaren. Det er stadig fare for brann og/eksplosjon ved anlegget.
Det pågår arbeid med infrastruktur knyttet til strømforsyningen. Ubekreftede rapporter antyder at operatøren er i gang med å kjøle ned de mest utsatte reaktorene og brenselslagrene. Fortsatt pumpes store mengder vann på reaktorene.

Målte strålenivåer er fremdeles svakt nedadgående.

Statens strålevern opprettholder tilbudet om målinger for personer som har vært i det evakuerte området, og har allerede gjennomført slike målinger.

Værprognose
Det vil i det meste av perioden fram til onsdag 23.3 kl 01 norsk tid veksle fra svake til moderate vindhastigheter og med en del skifter på vindretninger. Når det er vindsvakt (0-5 m/s) vil det være liten transport ut av Fukushima regionen, det vil kunne bli lokale opphopninger av luftmasser. Når vinden øker til moderat vind (5-10 m/s) vil det bli transport ut av Fukushima regionen.

Lørdag 19.3 og tidlig søndag 20.3 vil transporten overveiende gå mot vest senere mot nord. Dette er gunstig for Tokyo og områder vest-sørvest for hovedstaden, men ugunstig for områder vest og nord for Fukushima regionen. Det ser ut til å falle lite nedbør i denne perioden.

Fra cirka kl. 10 norsk tid på søndag 20.3 og gjennom mandag 21.3 og tirsdag 22.3 tenderer mange trajektorier mot transport sør-sørvestover, men noen skjærer også ut på havet. Det vil falle nedbør – sannsynligvis lokalt store mengder, særlig sørvest for Tokyo. Med transport over land fra Fukushima mot sør-sørvest er potensielt ugunstig for Tokyo.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering om situasjon ved Fukushima Daiichi
Publisert 18.03.2011 , oppdatert: 18.03.2011, 08:21 

Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart. Det har vært noe positiv utvikling.
Man begynner å få på plass infrastruktur for tilkobling av strøm til kraftverket. Det er også rapportert at situasjonen for reaktor 5 og 6 er noe bedre. Måleverdier for stråledoser på anlegget har gått noe ned, men er fortsatt vedvarende høye.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situasjonen ved Fukushima Daiichi er fortsatt alvorlig og uavklart
Publisert 18.03.2011 , oppdatert: 18.03.2011, 16:06

Det er fortsatt brann- og eksplosjonsfare ved anlegget. Situasjonen ved reaktor 5 og 6 er imidlertid noe bedre. Arbeidet med å få på plass infrastruktur for tilkobling av strøm pågår fremdeles. Måleverdier for stråledoserater på anlegget har gått noe ned, men er fortsatt vedvarende høye. Doseverdier utenfor nærområdet varierer, men er lave og nedadgående.


Japanske myndigheter har besluttet å oppgradere atomulykken fra 4 til 5 på INES-skalaen. Dette innebærer at hendelsen nå betegnes som en ulykke med vidtrekkende konsekvenser. Strålevernet understreker, basert på tilgjengelig informasjon, at konsekvensene utenfor anlegget fortsatt er begrensede og at det ikke ennå har vært noe utslipp som tilsier helsemessige konsekvenser utenfor det evakuerte området.
Statens strålevern har etablert tilbud om målinger for personer som har vært i det evakuerte området og har allerede gjennomført slike målinger.

 

Værprognose
Det vil i det meste av perioden fram til og med natt til onsdag norsk tid veksle svake til moderate vindhastigheter og med en del varierende vindretninger. Når det er svak vind (0-3 m/s), kan det være liten transport av eventuelle forurensede luftmasser ut av Fukushima-regionen. Dette vil kunne føre til lokal opphopning av radioaktivitet i luften. Når vinden øker til moderat vind (5-10 m/s) kan forurensede luftmasser bli transportert ut av Fukushima-regionen.
Fredag og lørdag vil eventuelle forurensede luftmasser bli transportert utover havet, men det kan være lokal opphopning av forurenset luft når det er senkveld og natt i Japan. Det vil ikke falle nedbør.
Fra lørdag kl 07 og første del av søndag vil transport av luftmasser gå hovedsakelig nordover, noe som er gunstig for Tokyo-området og områder sørvest for hovedstaden, men ugunstig vest og nord for Fukushima.
Det ventes lite nedbør i perioden.
Siste del av søndag og fram til tirsdag norsk tid vil transporten være mer usikker, men mest trolig sørsørvestover eller ut mot havet. Det vil falle nedbør, trolig store mengder, særlig sørvest for Tokyo. Denne perioden er potensielt ugunstig for Tokyo-området.

 

Kriseutvalgets vurdering
Situasjonen i Japan
Situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi i Japan er stadig alvorlig og uavklart. Det pågår arbeid for å bedre situasjonen, men det er svært vanskelige arbeidsforhold på grunn av strålenivåene. Det er fortsatt fare for en betydelig forverring av situasjonen i form av brann og/eller eksplosjon i løpet av kort tid (timer eller dager).
Det er fare for nye jordskjelv i området og allerede store utfordringer knyttet til sammenbrudd av infrastruktur i deler av Japan.

 

Norsk beredskap
Kriseutvalget har etablert sin beredskapsorganisasjon. Kriseutvalgets mandat omfatter også hendelser i utlandet som kan ha konsekvenser for nordmenn og norske interesser og Kriseutvalget er derfor i tett dialog med Utenriksdepartementet. Statens strålevern, Politidirektoratet og Helsedirektoratet har sendt personell som en del av Utenriksdepartementets utrykningsenhet til ambassaden i Tokyo for å forsterke arbeidet der.
Kriseutvalgets vurderinger og råd nedenfor supplerer og presiserer de reiseråd som allerede er besluttet av Utenriksdepartementet. Reiser til Japan for enkeltindivider med nødvendig arbeid og opphold kan gjennomføres. I tillegg til Utenriksdepartementets reiseråd, oppfordres norske borgere til å følge de anvisninger japanske myndigheter gir og følge utviklingen i media, samt fortløpende vurdere nødvendigheten av fortsatt opphold i Japan.

 

Om strålebelastningen for nordmenn i Japan i dag
Bortsett fra i de evakuerte sonene rundt kjernekraftverket er det ikke grunn til å anta at man har vært utsatt for helsemessig skadelig stråling til nå. Dette innebærer at nordmenn i Japan til nå ikke har vært utsatt for helserisiko pga stråling.

 

Ved en alvorlig forverring av kjernekraftulykken
Sannsynligheten for et alvorlig utslipp av radioaktivitet fra anlegget har økt. Heller ikke ved en slik alvorlig forverring av situasjonen ser Kriseutvalget for seg at nordmenn som oppholder seg tilstrekkelig langt fra ulykkesstedet vil kunne bli utsatt for betydelige stråledoser og helserisiko. For eksempel er Tokyo-området tilstrekkelig langt unna ulykkesstedet. Av hensyn til en mulig forverring, anbefaler Kriseutvalget at norske borgere ikke oppholder seg nærmere enn 80 km fra anlegget Fukushima Daiichi. Det vil være nødvendig å følge japanske myndigheters råd for eksempel om opphold innendørs i en tidsperiode eller inntak av jodtabletter. Jodtabletter til de som har nødvendig arbeid i Japan rekvireres fra Helsedirektoratet av lege.
Jodtabletter er også tilgjengelig ved ambassaden i Tokyo for de som ønsker det.
Dette innebærer at nordmenn med nødvendig arbeid i Japan, etter Kriseutvalgets vurdering, kan bli værende i Japan. Kriseutvalget har ikke tatt stilling til andre faktorer som kan påvirke situasjonen i Japan utover de strålevernmessige, for eksempel mulig sammenbrudd i infrastruktur herunder kommunikasjon og strøm, eller forsyningssvikt.

 

Om gravide
Fordi foster i første tredel av svangerskapet er følsomt for stråling anbefaler Kriseutvalget av varsomhetshensyn at disse gravide ikke oppholder seg i Japan i tiden som kommer. Også for denne gruppen er det viktig å være klar over at risikoen er svært lav.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statusoppdatering fra Kriseutvalget for atomberedskap, torsdag 17. mars 2011 kl. 14:30
Publisert 17.03.2011 , oppdatert: 18.03.2011, 06:55

Situasjonen ved kjernekraftverket i Japan blir stadig mer alvorlig og er fortsatt uavklart. Sannsynligheten for et alvorlig utslipp av radioaktivitet fra anlegget har nå økt. Kriseutvalget for atomberedskap understreker likevel at det ikke vil føre til noen helse- eller miljømessige konsekvenser i Norge.

Kriseutvalget har fra før etablert sin beredskapsorganisasjon og erklært informasjons¬beredskap. Kriseutvalget vurderer situasjonen fortløpende. Statens strålevern har sendt personell med Utenriksdepartementets utrykningsenhet til ambassaden i Tokyo for å forsterke arbeidet der. Kriseutvalget har et tydelig ansvar for å ivareta interessene til norske statsborgere i utlandet og er i tett dialog med Utenriksdepartementet. Kriseutvalget har iverksatt sin krisehåndtering for å ivareta interessene til norske borgere i Japan. I tillegg har Kriseutvalget etablert et tilbud om målinger av personer som returnerer til Norge fra Japan for de som ønsker det.

Les mer: "Atomberedskap - sentral og regional organisering. Kgl res. av 17. feb. 2006"

Kriseutvalgets vurdering av situasjonen
Situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi i Japan blir stadig mer alvorlig og er fortsatt uavklart. Det er stadig nye utfordringer knyttet til reaktorene og brenselslagrene ved anlegget. Det er svært vanskelige arbeidsforhold på grunn av strålenivåene, og det er fare for en betydelig forverring av situasjonen i form av brann og/eller eksplosjon i løpet av kort tid (timer eller dager).

Kriseutvalget for atomberedskap konstaterer at vi står ovenfor en atomulykke og at sannsynligheten for et alvorlig utslipp av radioaktivitet fra anlegget nå har økt.

Det er fare for nye jordskjelv i området og allerede store utfordringer knyttet til sammenbrudd av infrastruktur i Japan generelt. Denne situasjonen kan også forverre seg.

Norsk beredskap
Kriseutvalget har fra før etablert sin beredskapsorganisasjon. Kriseutvalget har et ansvar for å ivareta interessene til norske statsborgere i utlandet og er i tett dialog med Utenriksdepartementet. Statens strålevern, Helsedirektoratet og Politidirektoratet har sendt personell med Utenriksdepartementets utrykningsenhet til ambassaden i Tokyo for å forsterke arbeidet der.

Kriseutvalgets vurderinger og råd nedenfor supplerer og presiserer de reiseråd som allerede er besluttet av Utenriksdepartementet. Reiser til Japan for enkeltindivider med nødvendig arbeid og opphold kan gjennomføres. I tillegg til Utenriksdepartementets reiseråd, oppfordres norske borgere til å følge de anvisninger japanske myndigheter gir og følge utviklingen i media, samt fortløpende vurdere nødvendigheten av fortsatt opphold i Japan.

Om strålebelastningen for nordmenn i Japan i dag
Kriseutvalget har gjort nye vurderinger av situasjonen basert på utviklingen og den kunnskapen vi har pr. 17. mars. Bortsett fra i de evakuerte sonene rundt kjernekraftverket er det ikke grunn til å anta at man har vært utsatt for helsemessig skadelig stråling til nå. Dette innebærer at nordmenn i Japan til nå ikke har vært utsatt for helserisiko pga stråling.

Ved en alvorlig forverring av kjernekraftulykken
Sannsynligheten for et alvorlig utslipp av radioaktivitet fra anlegget har økt. Heller ikke ved en slik alvorlig forverring av situasjonen ser Kriseutvalget for seg at nordmenn som oppholder seg tilstrekkelig langt fra ulykkesstedet vil kunne bli utsatt for betydelige stråledoser og helserisiko. For eksempel er Tokyo-området tilstrekkelig langt unna ulykkesstedet. Av hensyn til en mulig forverring, anbefaler Kriseutvalget at norske borgere ikke oppholder seg nærmere enn 80 km fra anlegget Fukushima Daiichi. Det vil være nødvendig å følge japanske myndigheters råd for eksempel om opphold innendørs i en tidsperiode eller inntak av jodtabletter. Jodtabletter til de som har nødvendig arbeid i Japan rekvireres fra Helsedirektoratet av lege.

Dette innebærer at nordmenn med nødvendig arbeid i Japan, etter Kriseutvalgets vurdering, kan bli værende i Japan. Kriseutvalget har ikke tatt stilling til andre faktorer som kan påvirke situasjonen i Japan utover de strålevernmessige, for eksempel mulig sammenbrudd i infrastruktur herunder kommunikasjon og strøm, eller forsyningssvikt.

Om gravide
Fordi foster i første tredel av svangerskapet er følsomt for stråling anbefaler Kriseutvalget av varsomhetshensyn at disse gravide ikke oppholder seg i Japan i tiden som kommer. Også for denne gruppen er det viktig å være klar over at risikoen er svært lav.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering om situasjonen i Japan
Publisert 17.03.2011 , oppdatert: 17.03.2011, 10:07 

Strålevernet vurderer utviklingen av situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi som alvorlig. Sannsynligheten for et alvorlig utslipp har økt.

Situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi er mer alvorlig og fortsatt uavklart. Vår oppmerksomhet er nå rettet mot brenselslagrene, særlig knyttet til reaktor 3 og 4. Det er meldt at brenselet i lageret knyttet til reaktor 3 kan være tørrlagt og uten kjøling. Situasjonen på anlegget skaper veldig vanskelige arbeidsforhold på grunn av strålenivåene. Dersom et brenselslager er tørrlagt, er det fare for utvikling av brann og/eller eksplosjon i løpet av kort tid (noen timer eller dager). Brenselslagrene har heller ingen sikkerhetsinneslutning som kan begrense et eventuelt utslipp.

Værprognose:
Meteorologiske spredningsprognoser viser at et eventuelt utslipp i en periode framover sannsynligvis vil bli transportert over hav fram til i hvert fall søndag kl. 19 norsk tid, med unntak av en tolvtimers periode fra midnatt torsdag og fra lørdag kveld til søndag formiddag norsk tid, der det kan være svake, men varierende vinder i området som kan føre til opphopning av radioaktivitet og senere transport mot vest-nordvest-nord.
Det kan falle små mengder nedbør i deler av perioden.

Statens strålevern er i kontinuerlig dialog med utenriksdepartementet om situasjonen.
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forhøyete strålenivåer på Fukushima Daiichi anlegget
Publisert 16.03.2011 , oppdatert: 16.03.2011, 19:56 

Strålevernet har i løpet av natten fått meldinger om forhøyete strålenivåer på Fukushima Daiichi anlegget fra IAEA. I tillegg har det blitt meldt om brann ved reaktor 4, og synlig utslipp fra reaktor 3. Utenfor anlegget er det rapportert enkeltmålinger (i 30-60 km avstand i ulike retninger) som ikke innebærer noen umiddelbar helserisiko.

Strålevernets vurdering er at det nå har skjedd og antakeligvis skjer utslipp fra en eller flere reaktorer på anlegget. Hvilke konsekvenser dette vil ha må nå vurderes nøyere, men på bakgrunn av de siste prognosene Strålevernet har mottatt er Tokyo ikke utsatt i de nærmeste dagene fremover.

Brannen i tilknytning til et lagerbasseng der vann sirkuleres for å kjøle det brukte brenselet ble slukket i går. Vi kan ikke utelukke flere tilsvarende hendelser, men foreløpig ser denne situasjonen ut til ikke å være så akutt som i går.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Alvorlig forverring i Japan
Publisert 15.03.2011 , oppdatert: 15.03.2011, 19:03 
 
Situasjonen ved reaktor 2 ved Fukushima Daiichi ser ut til å være ytterligere forverret som følge av at inneslutningen kan ha blitt skadet av en eksplosjon. Resultatet kan være at det ikke lenger er noen barriere som hindrer eventuelle utslipp ut til omgivelsene. Situasjonen når det gjelder kjøling av brenselet er fortsatt uavklart.

Det ble tidligere meldt om brann i lager for brukt brensel ved reaktor 4 ved Fukushima Daiichi. IAEA melder nå at brannen er slukket.
Strålevernet følger situasjonen kontinuerlig.

Se Uds reiseråd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situasjonen i Japan
Publisert 14.03.2011 , oppdatert: 14.03.2011, 20:36 
 
Dette er mandagens andre statusmelding ved anleggene i Japan. Alle tidshenvisninger er norsk tid med mindre det står noe annet.

Vår helhetsvurdering:
Situasjonen er fortsatt alvorlig ved Fukushima Daiichi. Det er grunn til å tro at det nå også er alvorlige problemer ved reaktor 2. Situasjonen ved Fukushima Daini er noe bedre enn søndag kveld. Det er ikke meldt om problemer ved Onagawa. Vi har ikke fått bekreftet spekulasjonene rundt mulige problemer på Tokai.

Fukushima Daiichi
Anlegget har fortsatt ikke ekstern strømforsyning, men de får strøm gjennom mobile aggregater. Inneslutningen er inntakt ved alle reaktorene på anlegget. Fordi det har gått mer enn tre døgn etter at reaktorene ble stengt ned under jordskjelvet, er varmeutviklingen i reaktoren nå ca. 5 – 10 prosent av hva den var ved nedstengingstidspunktet.

Reaktor 1: Operatøren foretar nødkjøling ved å pumpe inn sjøvann og bor i reaktoren. Reaktoren har fortsatt lav vannstand, slik at deler av reaktoren er blottlagt. Det har tidligere vært en eksplosjon utenfor reaktoren. Inneslutningen til reaktoren er inntakt.

Reaktor 2: Denne reaktoren har i løpet av mandagen hatt problemer med kjølingen og situasjonen er uavklart.

Reaktor 3: Operatør foretar nødkjøling ved å pumpe inn sjøvann og bor i reaktoren. Reaktoren har fortsatt lav vannstand, slik at deler av reaktoren er blottlagt. Det har vært en eksplosjon utenfor reaktoren i løpet av natt til mandag. Eksplosjonen har samme årsak som den som tidligere var i reaktor 1. Japanske myndigheter har bekreftet at inneslutningen til reaktoren fortsatt er inntakt og at operasjonsrommet fortsatt er operativt. 6 personer ble skadet under eksplosjonen, men anlegget melder om ingen savnede.
Ulykken ved reaktor 1 ble søndag kategorisert som INES 4, det vil si en atomulykke med lokale konsekvenser, men uten vesentlige utslipp til miljøet.

Fukushima Daini
Det er strømforsyning til anlegget. Vannstanden i reaktorene er stabil og kjølesystemer virker. Reaktor 1 har noen flere kjølesystemer på plass enn reaktor 2 og 4. Nedkjølingen av reaktor 3 er fullført og reaktoren er i stabil nedstengt tilstand. Det har tidligere blitt arbeidet med å forberede ventilasjon av reaktor 1 og 4, men dette kontrollerte utslippet har ikke blitt gjennomført.

Onagawa
Det ble registrert økt strålingsnivå like utenfor anlegget i lørdag ettermiddag, men disse nivåene er tilbake til det normale. Undersøkelser som er gjort ved anlegget indikerer at det ikke har vært noe utslipp fra noen av reaktorene ved anlegget.  Japanske myndigheter antar de forhøyede strålenivåene skyldes utslipp fra Fukushima Daiichi.

Tokai
På søndag var det i media meldinger om problemer ved Tokai-anlegget. Dette har ikke blitt bekreftet av offisielle kilder så langt.

Meteorologiske forhold
Vinden vil i følge prognosen snu i løpet av dagen (mandag), slik at eventuelle utslipp kan bli ført sørvestover mot Tokyo. Litt over midnatt til tirsdag vil vindretningen igjen snu, da mot nordøst.

Strålevernets videre arbeide
Strålevernet følger situasjonen fortløpende.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siste status for sitasjonen i Japan
Publisert 14.03.2011 , oppdatert: 17.03.2011, 19:22

Situasjonen er fortsatt alvorlig og uavklart ved kjernekraftverket Fukushima Daiichi. Det har vært en eksplosjon ved reaktor 3 i løpet av natten, som vi forventet å kunne inntreffe. Situasjonen ved Fukushima Daini er noe bedre enn i går kveld. Det er ikke meldt om problemer ved Onagawa, og vi har ikke ny informasjon om Tokai.


Fukushima Daiichi
Anlegget har fortsatt ikke ekstern strømforsyning eller dieselgeneratorer. De får strøm gjennom mobile aggregater. Inneslutningen er inntakt ved alle reaktorene på anlegget.

Reaktor 1: En foretar nødkjøling ved å pumpe inn sjøvann og bor i reaktoren. Reaktoren har fortsatt lav vannstand, slik at deler av reaktoren er blottlagt. Det har tidligere vært en eksplosjon utenfor reaktoren. Inneslutningen til reaktoren er inntakt.

Reaktor 2: Tilstanden er stabil, det er vann i reaktoren. Reaktoren har kjøling. Inneslutningen er inntakt.

Reaktor 3: En foretar nødkjøling ved å pumpe inn sjøvann og bor i reaktoren. Reaktoren har fortsatt lav vannstand, slik at deler av reaktoren er blottlagt. Det har vært en eksplosjon utenfor reaktoren i løpet av natten, som vi har forventet å kunne inntreffe. Eksplosjonen har samme årsak som den som tidligere var i reaktor 1. Japanske myndigheter har bekreftet at inneslutningen til reaktoren fortsatt er inntakt og at operasjonsrommet fortsatt er operativt. 6 personer ble skadet under eksplosjonen, men anlegget melder om ingen savnede.

Reaktor 4-6: Disse reaktorene er stengt ned for vedlikehold fra før jordskjelvene. Det er ikke problemer knyttet til disse.

Ulykken ved reaktor 1 ble søndag kategorisert som INES 4, det vil si en atomulykke med lokale konsekvenser, men uten vesentlige utslipp til miljøet.


Fukushima Daini

Det er strømforsyning til anlegget. Vannstanden i reaktorene er stabil og kjølesystemer virker. Reaktor 1 har noen flere kjølesystemer på plass enn reaktor 2 og 4. Nedkjølingen av reaktor 3 er fullført og reaktoren er i stabil nedstengt tilstand. Det har tidligere blitt arbeidet med å forberede ventilasjon av reaktor 1 og 4, men det har ikke blitt foretatt noen ventilasjon (kontrollert utslipp).


Ved Onagawa

Det ble registrert økte strålingsnivå like utenfor anlegget i går ettermiddag. Disse strålingsnivåene er nå tilbake til det normale. Undersøkelser som er gjort ved anlegget indikerer at det ikke har vært noe utslipp fra noen av reaktorene ved anlegget.  Japanske myndigheter antar de forhøyede strålenivåene skyldes utslipp fra Fukushima Daiichi


Ved Tokai
Vi er kjent med at media har meldt om midlertidig svikt ved noen av systemene knyttet til kjølingen av reaktor 2 ved anlegget. Vi har ikke informasjon som tilsier at dette problemet er vedvarende eller at det er alvorlige problemer ved kjølingen ved anlegget. Reaktor 1 ved anlegget er nedstengt for dekommisjonering og ikke berørt.


Meteorologiske forhold

Vinden vil ifølge prognosens snu i løpet av dagen (mandag), slik at eventuelle utslipp kan bli ført sørvestover mot Tokyo. Litt over midnatt til tirsdag vil vindretningen igjen snu, da mot nordøst.


Strålevernets videre arbeide
Strålevernet følger situasjonen fortløpende og holder beredskapsorganisasjonen informert. Det er tidligere innkalt til et ordinært møte i Kriseutvalget tirsdag. På dette møtet vil situasjonen i Japan bli diskutert.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert situasjonsbilde i Japan
Publisert 13.03.2011 , oppdatert: 13.03.2011, 21:07 
 
Ved Fukushima Dai-ichi
Japanske myndigheter medlte at situasjonen ved reaktor 3 forverret seg i dag morges.

Det vi vet er at det er skade på kapslingen til brenselet siden radioaktive stoffer er sluppet ut. Inneslutningen er fortsatt inntakt. Dette gjelder nå både reaktor 1 og 3 ved Fukushima Dai-ichi. Man foretar nødkjøling ved å pumpe inn sjøvann i reaktortankene. Reaktor 1 og 3 har likevel lav vannstand slik at øvre del av brenselselet ikke er dekket av vann. Det er videre en mulig oppbygging av hydrogengass i reaktor 3 som man frykter kan føre til en eksplosjon.


Ved Onagawa
Det er ikke utslipp fra Onagawa anlegget. Det ble registrert økte strålingsnivå like utenfor anlegget kl 15.30 norsk tid. Det har imidlertid i følge japanske myndigheter sannsynlig at dette er aktivitet som ble sluppet ut fra Fukushima Dai-ichi. Kjerne­kraft­verket har iverksatt spesielle tiltak, men vi er ikke kjent med hva dette omfatter.


Ved Fukushima Dai-ini
Situasjonen er uendret siden siste statusmelding: ved reaktor 1, 2 og 4 er det meldt om trykkproblemer og aktiverer nødkjølingssystemer.

 

Ved Tokai
Media har meldt om problemer med kjølingen ved reaktoren. Vi har ikke klart å få bekreftet dette fra offisielle kilder.

Meteorologiske forhold
Vindretningen virker å endre seg i forhold til meldingen i går. Ved et hypotetisk utslipp ved midnatt i kveld, viser prognosene spredning nordøstover for deretter å dreie sørover.

Spredning av luftmasse 13 mars

Spredning av luftmasse 13 mars

Modellen viser hvordan luftmassene spres ved et eventuelt utslipp kl 0100 norsk tid 14 mars. Stjernen angir reaktoren.  Strekens slutt er 48 timer frem i tid.  Figuren er basert på en amerikansk modell og met.no har kjørt simuleringen.

Råd til nordmenn i Japan
Norske borgere oppfordres til å følge japanske myndigheters anbefalinger. Så langt gjelder dette evakuering fra de oppgitte evakueringssonene. Det oppfordres til å respektere disse.
Strålevernets vurdering er at det fortsatt ikke vil være strålevernmessige grunner for en evakuering av nordmenn fra Japan.
Se forøvrig UDs reiseråd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strålevernets vurdering i tilfelle betydelig forverring av situasjonen i Japan

Publisert 13.03.2011 , oppdatert: 13.03.2011, 21:16 

Strålevernet følger situasjonen i Japan time for time. Her er siste status om kjernekraftverkene og tilstanden ved reaktorene. Strålevernet har i tillegg gjort en vurdering av et worst-case-scenario.

Situasjonen nå

Ved Daiichi:
På reaktor 1 har det blitt startet kjøling med sjøvann. Ved reaktor 3 foretar en nødkjøling ved hjelp interne systemer. Tilstanden for reaktor 3 er alvorlige enn i går kveld, men tilstanden er fortsatt ikke så alvorlig som ved reaktor 1. Det er ingen endringer for reaktor 2. Det foretas kontrollerte utslipp fra reaktor 3.

Været framover er vind mot øst eller nordøst (utover havet). Vindretningen vil være stabil fram til i hvert fall over helgen.

Strålevernet har tillit til japanske myndigheters håndtering av situasjonen. De har best kompetanse og innsikt i utviklingen av situasjonen og er de som best ivaretar befolkningen. Vi anbefaler at nordmenn i området følger med på medier og forholder seg til anbefalingene fra japanske myndigheter.

Ved Daini:
Ved reaktor 1, 2 og 4 er det meldt trykkproblemer og iverksatt nødkjølingssystemer. Ved reaktor 1 og 4 har det blir gjort forberedelser til å ventilere (kontrollert utslipp).

I tilfelle en eventuell alvorlig forverring (worst-case-scenario)
Strålevernets vurdering i tilfelle en eventuell alvorlig forverring av situasjonen:
En alvorlig forverring kan for eksempel innebære et sammenbrudd av reaktorinneslutningen som kan gi et betydelig utslipp av radioaktivitet til atmosfæren.

En alvorlig forverring av situasjonen er lite sannsynlig ut fra den informasjonen vi har, men kan ikke utelukkes. Jo lengre tid siden reaktorene ble avstengt, reduserer faren for en alvorlig forverring av situasjonen. Ev. ukontrollerte utslipp vil også være mindre.

Hvis en alvorlig forverring skjer nå, vil vindretningen føre til at utslippet blåser ut over havet og ikke vil berøre Japan i betydelig grad. Med en annen vindretning, vil det kunne komme et nedfall over Japan som også vil kunne ramme utenfor de etablerte evakueringssonene som er satt opp nå.

Råd til nordmenn i Japan
Norske borgere oppfordres til å følge japanske myndigheters anbefalinger. Så langt gjelder dette evakuering fra de oppgitte evakueringssonene. Det oppfordres til å respektere disse, holde seg innendørs og eventuelt ta jodtabletter som blir distribuert.
Strålevernets vurdering er at det fortsatt ikke vil være strålevernmessige grunner for en evakuering av nordmenn fra Japan.

Sammenligning med Tsjernobyl
Strålevernet understreker at kjernekraftverkene og reaktorene i Japan har en vesentlig annen konstruksjon enn Tsjernobyl, og en betydelig større grad av sikkerhet – selv i en ulykkessitasjon. Selv med en betydelig forverring, vil situasjonen ikke tilsvare Tsjernobylhendelsen.

Øvrig informasjon
Strålevernet har forberedt FAQ (spørsmål og svar) som er lagt ut på våre nettsider.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status for situasjonen ved kjernekraftverk i Japan
Publisert 12.03.2011 , oppdatert: 13.03.2011, 21:17
 

Nedkjøling med sjøvann av reaktoren ved kjernekraftverket Fukushima Daiichi i Japan er besluttet og har startet opp, ifølge japanske kilder. IAEA bekrefter forhøyede strålingsverdier på anlegget, men foreløpig ingen radioaktiv forurensning av omgivelsene.

Meteorologiske prognoser viser vindretning mot nordøst. Et eventuelt utslipp vil dermed hovedsakelig bli transportert utover Stillehavet. Grunnet den store avstanden mellom Norge og Japan vil et eventuelt utslipp av radioaktivitet ikke føre til helse- eller miljøkonsekvenser i Norge.

Nordmenn som befinner seg i Japan bør følge anbefalingene fra japanske myndigheter.

Situasjonen er fortsatt uavklart. Strålevernet følger utviklingen, innhenter og verifiserer informasjon og gjør vurderinger i forhold til dette.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situasjonen ved kjernekraftverk i Japan fortsatt alvorlig og uavklart
Publisert 12.03.2011 , oppdatert: 12.03.2011, 17:21

IAEA har bekreftet at det har vært en eksplosjon ved kjernekraftverket Fukushima Dai-ici i Japan. Reaktorens inneslutning meldes å være uskadet. Strålevernet vurderer fortsatt situasjonen som alvorlig og uavklart.


Kriseutvalget for atomberedskap har avsluttet orienteringsmøtet på Strålevernet der situasjonen ved kjernekraftverket Fukushima Dai-ici ble gjennomgått.

Situasjonen ved Fukushima Dai-ici er alvorlig og uavklart.
Dersom det skjer et radioaktivt utslipp, vil dette ikke kunne gi helse- og miljøkonsekvenser i Norge.

Japanske myndigheter opplyser at det er gjennomført en kontrollert ventilering av reaktoren. Dette er et godt tiltak for å redusere trykket inni reaktorene, selv om det medfører utslipp av radioaktiv vanndamp til omgivelsene.

Det er vanskelig å gi en prognose for videre utvikling på anleggene. Strålevernet følger alle informasjonskanaler nøye for å få verifisert informasjon, og gjør i tillegg egne vurderinger uavhengig av dette.

Meteorologisk institutt opplyser at vinden blåser mot nordøst og utover Stillehavet, og det forventes ingen endring på vindretningen de nærmeste dagene.

Blant annet på grunn av den store avstanden mellom Norge og Japan vil utslipp av radioaktivitet ikke føre til helse- eller miljøkonsekvenser i Norge. 

Nordmenn i Japan bør følge anbefalingene fra japanske myndigheter.
Se for øvrig UDs reiseråd for Japan.

Strålevernet fortsetter å følge utviklingen nøye.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriseutvalget for atomberedskap har vært innkalt til orienteringsmøte
Publisert 12.03.2011 , oppdatert: 12.03.2011, 19:43

I henhold de informasjonene Strålevernet har, er situasjonen ved kjernekraftanlegget Fukushima Daiichi alvorlig og uavklart. Media melder at det har vært en eksplosjon ved kraftverket, og japanske myndigheter har bekreftet dette.

Kriseutvalget for atomberedskap møter i Strålevernets lokaler i dag.

Strålevernet og UD har løpende dialog vedrørende situasjonen for nordmenn i Japan.

Se også UDs nettside.

Dersom det blir et stort, ukontrollert radioaktivt utslipp fra en eller flere reaktorer vil dette kunne få alvorlige konsekvenser i berørte områder i Japan. På grunn av avstanden vil et utslipp ikke føre til nedfall som gir helsekonsekvenser i Norge.


Bakgrunn:

Den nasjonale atomberedskapen er fastsatt ved Kongelig resolusjon av 17. februar 2006. Beredskapen er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap som består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i atomberedskapen. Statens strålevern er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Følgende etater inngår i Kriseutvalget: Statens strålevern, Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situasjonen i Japan
Publisert 11.03.2011 , oppdatert: 12.03.2011, 10:50

Situasjonen ved to kjernekraftverk i Japan er fortsatt uavklart. Lokalbefolkningen rundt anleggene er evakuert i en radius av 3 km.  Japanske myndigheter har bedt folk holde seg innendørs i en radius av 3-10 km. Dette er et tiltak for å redusere konsekvenser av et eventuelt utslipp.

Dersom det blir et stort, ukontrollert radioaktivt utslipp fra en eller flere reaktorer vil dette kunne få alvorlige konsekvenser i berørte områder i Japan. På grunn av avstanden vil et utslipp ikke føre til nedfall som gir helsekonsekvenser i Norge.

Statens strålevern følger situasjonen på japanske kjernekraftverk nøye. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endringer i situasjonen ved tre kjernekraftverk i Japan
Publisert 11.03.2011 , oppdatert: 12.03.2011, 10:50

 
På grunn av problemer med strømtilførselen utenfra har kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi reaktor 1 og 3 problemer. I tillegg er det problemer med nødstrøm som gjør at de ikke har kontroll på kjøling av reaktorkjernen.  Reaktor 2 skal være under kontroll. Anlegget Fukushima Daini har problemer med reaktor 1 som antageligvis har en lekkasje av kjølevann inne i reaktorinneslutningen. Nødkjøling er iverksatt. Situasjonen på disse anleggene er nå alvorlig. Det har så langt ikke vært meldt om utslipp fra noen av anleggene.

Brannen ved Onagawa er slukket, og situasjonen er under kontroll.

Statens strålevern følger situasjonen på japanske kjernekraftverk nøye.