Uttalelse fra Kriseutvalget for atomberedskap

Tilbake

Publisert 15.03.2011, oppdatert 26.08.2013 14:03

Stikkord: Fukushima-ulykken

Situasjonen i Japan

Situasjonen rundt kjernekraftverkene i Japan er fortsatt uavklart og ustabil. Situasjonen er mest alvorlig ved kjernekraftverket Fukushima Daiichi. Brannen på et av brenselslagrene gir oss et mer alvorlig bilde av situasjonen. Det er alvorlig at den oppstod, og vi kan ikke utelukke flere tilsvarende hendelser.

 

Tilstanden ved øvrige anlegg har bedret seg og det skal ikke lenger være alvorlige problemer knyttet til disse.

 

Det er fare for nye jordskjelv i området og allerede store utfordringer knyttet til sammenbrudd av infrastruktur i Japan generelt. Denne situasjonen kan også forverre seg.

 

Kriseutvalgets vurderinger og råd nedenfor supplerer og presiserer de reiseråd som allerede er besluttet av Utenriksdepartementet. Reiser til Japan for enkeltindivider med nødvendig arbeid og opphold kan gjennomføres. Norske borgere oppfordres til å følge de anvisninger japanske myndigheter gir og følge utviklingen i media, samt fortløpende vurdere nødvendigheten av fortsatt opphold i Japan.

 

Om strålebelastningen for nordmenn i Japan i dag

Kriseutvalget har gjort nye vurderinger av situasjonen basert på utviklingen og den kunnskapen vi har pr. 15.mars. Bortsett fra i de evakuerte sonene rundt kjernekraftverket er det ikke grunn til å anta at man har vært utsatt for helsemessig skadelig stråling til nå. Dette innebærer at nordmenn i Japan til nå ikke har vært utsatt for helserisiko pga stråling.

 

Ved en alvorlig forverring av kjernekraftulykken

En alvorlig utvikling av situasjonen på kraftverket med betydelig spredning av radioaktivt materiale kan ikke utelukkes. Heller ikke ved en slik alvorlig forverring av situasjonen ser Kriseutvalget for seg at nordmenn som oppholder seg tilstrekkelig langt fra ulykkesstedet vil kunne bli utsatt for betydelig stråledoser og helserisiko. For eksempel er Tokyo-området tilstrekkelig langt unna ulykkesstedet. Det vil være nødvendig å følge japanske myndigheters råd for eksempel om opphold innendørs i en tidsperiode eller inntak av jodtabletter. Jodtabletter til de som har nødvendig arbeid i Japan rekvireres fra Helsedirektoratet av lege.

 

Dette innebærer at nordmenn med nødvendig arbeid i Japan, etter Kriseutvalgets vurdering, kan bli værende i Japan.

 

Om barn og syke

Så lenge samfunnets infrastruktur fungerer tilstrekkelig godt er det ikke særlige grunner til at barn eller syke bør forlate Japan.

 

Om gravide

Fordi foster i første tredel av svangerskapet er følsomt for stråling anbefaler Kriseutvalget av varsomhetshensyn at disse gravide ikke oppholder seg i Japan i tiden som kommer. Også for denne gruppen er det viktig å være klar over at risikoen er svært lav.

----------

Følgende etater inngår i Kriseutvalget: Statens strålevern, Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


Spørsmål og svar om jordskjelvet i Japan og konsekvenser for kjernekraftverkene.