Møte om kjernesikkerhet i Helsinki

Tilbake

Publisert 25.03.2011, oppdatert 26.08.2013 13:58

Stikkord: Kjernekraftverk

WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association), bestående av lederne for alle myndighetene i Europa med ansvar for tilsyn med kjernesikkerhet, møttes i Helsinki 22.-23. mars. Temaet for møtet var gjennomgang av ulykken ved kjernekraftanlegget i Fukushima, Japan, og særlig hvilke strakstiltak europeiske myndigheter bør sette i verk på bakgrunn av det man nå vet om årsakene, forløpet og konsekvensene av ulykken i Japan.

I første rekke ble det uttrykt dyp medfølelse med hele det japanske folk og katastrofene de nå er utsatt for. Når det gjelder kjernekraftsikkerhet, har WENRA nedsatt en gruppe som skal se på hvilke tiltak man bør gjøre på europeisk side i forhold til å sikre egne kraftverk. Det er WENRAs oppfatning at det så snart som mulig er behov for å gjennomgå i hvilken grad naturkatastrofer og andre typer trusler fra omgivelsene  er blitt medregnet i de eksisterende sikkerhetsstudiene for hva et kjernekraftverk skal kunne tåle, og spesielt risikoen for at disse kan inntreffe samtidig.

Medlemslandene i WENRA vil også gi IAEA (det internasjonale atomenergibyrået) tilbud om ekspertassistanse til å vurdere videre utvikling i Fukushima, og i vurderingen av hendelsesforløpet på verket.

Statens strålevern deltar i WENRA som observatør.

Lenke til WENRA.