Uttalelse fra Kriseutvalget for atomberedskap

Tilbake

Publisert 25.03.2011, oppdatert 26.08.2013 13:57

Stikkord: Tsjernobyl-ulykka

Kriseutvalgets vurdering av situasjonen i Japan pr. fredag 25 mars.

Situasjonen i Japan
Situasjonen ved anlegget Fukushima Daiichi i Japan er stadig alvorlig og uavklart. Det pågår arbeid for å bedre situasjonen, men det er svært vanskelige arbeidsforhold, bl.a. på grunn av strålenivåene. Basert på nye vurderinger av brenselslagrene synes sannsynligheten for brann og/eller eksplosjon lavere.


Norsk beredskap
Kriseutvalget har etablert sin beredskapsorganisasjon og erklært informasjonsberedskap. Beredskapsnivået opprettholdes og situasjonen følges fortsatt. Kriseutvalgets mandat omfatter også hendelser i utlandet som kan ha konsekvenser for nordmenn og norske interesser.


Kriseutvalgets vurderinger og råd nedenfor supplerer og presiserer de reiseråd som allerede er besluttet av Utenriksdepartementet. Reiser til Japan for enkeltindivider med nødvendig arbeid og opphold kan gjennomføres. I tillegg til Utenriksdepartementets reiseråd, oppfordres norske borgere til å følge de anvisninger japanske myndigheter gir og følge utviklingen i media, samt fortløpende vurdere nødvendigheten av fortsatt opphold i Japan.


Om strålebelastningen for nordmenn i Japan i dag
Kriseutvalget har gjort nye vurderinger av situasjonen basert på utviklingen og den kunnskapen vi har pr. 25. mars. Bortsett fra i de evakuerte sonene rundt kjernekraftverket er det ikke grunn til å anta at man har vært utsatt for helsemessig skadelig stråling til nå. Dette innebærer at nordmenn i Japan til nå ikke har vært utsatt for helserisiko pga stråling.


Som en følge av utslippene som har vært til nå, har det blitt målt forhøyede nivåer av radioaktivitet i miljøet i området rundt anlegget. Dette fører til at mengden av radioaktivitet i matvarer eller drikkevann kan overskride de grenseverdiene som har blitt satt. Japanske myndigheter har satt i gang overvåkning av matvarer og miljø. Japan har strenge grenseverdier for radioaktivitet i matvarer. Når det gjelder næringsmidler inkludert drikkevann, bør norske borgere i Japan følge råd fra japanske myndigheter.


Om mat og fôr som importeres til Norge

Mattilsynet håndterer import av mat og fôr fra Japan i tråd med de føringer og beslutninger som gis innen EU. Kriseutvalget ser betydningen av at det vedtas ytterligere nasjonale grenseverdier for mat. I denne situasjonen bør slike grenseverdier baseres på de grenseverdier som finnes i EU dersom nasjonale grenseverdier ikke allerede er etablert.


Om tilbud om måling for personer som har vært i Japan
Strålevernet opprettholder et tilbud om måling for personer som har vært i Japan og som ønsker dette. Les mer om målinger.


Om import av varer, samt skip, fly osv.
Det anses ikke nødvendig å gjennomføre målinger på varer m.v. som kommer til Norge fra Japan (av HMS-hensyn). Aktører som likevel ønsker veiledning omkring mulig forurensing kan ta kontakt med Statens strålevern.


Ved en alvorlig forverring av kjernekraftulykken
Store utslipp av radioaktivitet fra anlegget og alvorlige konsekvenser som en følge av dette kan fortsatt ikke utelukkes. Heller ikke ved en slik alvorlig forverring av situasjonen ser Kriseutvalget for seg at nordmenn som oppholder seg tilstrekkelig langt fra ulykkesstedet vil kunne bli utsatt for betydelige stråledoser og helserisiko. Av hensyn til en mulig forverring, anbefaler Kriseutvalget at norske borgere ikke oppholder seg nærmere enn 80 km fra anlegget Fukushima Daiichi. Det vil være nødvendig å følge japanske myndigheters råd for eksempel om opphold innendørs i en tidsperiode eller inntak av jodtabletter. De som ser det nødvendig å reise til Japan, bør anskaffe jodtabletter fra Helsedirektoratet via lege. Jodtabletter til alle norske borgere i Japan er gjort tilgjengelig ved den norske ambassaden med nødvendige anvisninger om bruk og dosering. Inntak av tablettene skal bare skje etter anvisning fra japanske eller norske myndigheter. Det er ikke grunn til å distribuere jodtabletter til andre land i regionen. Les mer om jodtabletter.


Kriseutvalgets vurdering er at nordmenn med nødvendig arbeid i Japan kan bli værende i Japan. Kriseutvalget har ikke tatt stilling til andre faktorer som kan påvirke situasjonen i Japan utover de strålevernmessige, for eksempel mulig sammenbrudd i infrastruktur herunder kommunikasjon og strøm, eller forsyningssvikt.


Om konsekvenser i Norge
Ulykken ved Fukushima Daiichi i Japan får ikke konsekvenser for mennesker eller miljø i Norge.