Status Fukushima per 16.06.11

Tilbake

Publisert 16.06.2011, oppdatert 26.08.2013 13:47

Stikkord: Fukushima-ulykken

Situasjonen ved kjernekraftverket Fukushima Daiichi er fremdeles alvorlig, men mer stabil. En 9-månders plan for å få situasjonen ved anlegget mer under kontroll er iverksatt. Vi kan ikke utelukke nye utslipp fra anlegget.

Kriseutvalget for atomberedskaps vurdering er at nordmenn i Japan bør følge råd og retningslinjer fra japanske myndigheter. Kriseutvalget fraråder fortsatt reise til og opphold i områder nærmere enn 80 km fra anlegget Fukushima Daiichi.  Det anses ikke lenger nødvendig å anskaffe jodtabletter ved reiser til eller opphold i Japan.

Om strålebelastningen for nordmenn i Japan i dag
Kriseutvalget har gjort nye vurderinger av situasjonen basert på utviklingen og den kunnskapen vi har pr. 9. juni. Bortsett fra i de evakuerte sonene og nærområdet rundt kjernekraftverket er det ikke grunn til å anta at man har vært utsatt for helsemessig skadelig stråling til nå. Dette innebærer at nordmenn i Japan til nå ikke har vært utsatt for helserisiko pga stråling.

Om mat og fôr som importeres til Norge
Mattilsynet håndterer import av mat og fôr fra Japan i tråd med de føringer og beslutninger som gis innen EU. 13.april 2011 harmoniserte EU og japanske myndigheter sine grenseverdier basert på erkjennelse om at dette blir et langvarig problem. Det er iverksatt importkontroll ved gitte grensekontrollstasjoner og importører er informert. 

Om tilbud om måling for personer som har vært i Japan
Strålevernet opprettholder et tilbud om måling for personer som har vært i Japan og som ønsker dette.

Om import av varer, samt skip, fly osv
Det anses ikke nødvendig å gjennomføre målinger på varer m.v. som kommer til Norge fra Japan (av HMS-hensyn). Aktører som likevel ønsker veiledning omkring mulig forurensing kan ta kontakt med Statens strålevern.

Ved en alvorlig forverring av kjernekraftulykken
Store utslipp av radioaktivitet fra anlegget og alvorlige konsekvenser som en følge av dette kan fortsatt ikke utelukkes selv om sannsynligheten for dette nå vurderes å være meget lav. Heller ikke ved en slik alvorlig forverring av situasjonen ser Kriseutvalget for seg at nordmenn som oppholder seg tilstrekkelig langt fra ulykkesstedet vil kunne bli utsatt for betydelige stråledoser og helserisiko.

Kriseutvalget for atomberedskap er sammensatt av representanter for Statens strålevern, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvarsdepartementet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Mattilsynet.
Se for øvrig Atomberedskap – sentral og regional organisering – Kgl. res. av 17. februar 2006