Tilsynsmyndighetene med felles risikoaksjon

Tilbake

Publisert 25.08.2011, oppdatert 26.08.2013 13:44

Stikkord: Tilsyn, Industriell radiografi

29. august til 15. september gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles risikoaksjon. Mer enn 300 inspektører over hele landet skal kontrollere hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet.

– Å kartlegge risiko er viktig for å forebygge ulykker og å hindre helse- og miljøskader.  Risikovurdering kan gjøres enkelt, og det skal også gjøres i små virksomheter. Enkelt sagt handler det om å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Inspektørene vil gå på tilsyn i blant annet asfaltverk, notvaskerier, restauranter, bygg og anlegg og kommuner. Aksjonen bygger på funn og erfaringer fra en tilsvarende aksjon i 2009. Da ble nesten 1000 tilsyn gjennomført og flere hundre virksomheter fikk pålegg om å bedre sitt HMS-arbeide. Det var særlig de små og mellomstore virksomhetene som ikke hadde kartlagt farer og potensielle problemer godt nok.

Øke sikkerheten
– Målet med aksjonen er å øke virksomhetenes bevissthet og kompetanse om risikoforebyggende arbeid, og øke sikkerheten på norske arbeidsplasser, sikkerhetene for samfunnet og for natur og miljø. Jeg er spent på om resultatene blir bedre i år enn den var for to år siden, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

De som deltar i årets risikoaksjon er:

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), inklusive de lokale brannvesen og de lokale Eltilsyn
  • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), inklusive Fylkesmannens miljøvernavdelinger
  • Statens strålevern
  • Arbeidstilsynet

Bedre oversikt
– Arbeidsplassen skal være et trygt sted. Ingen skal oppleve å bli syk eller skadet på jobb.  Virksomhetene må også forebygge hendelser som kan sette omgivelsene i fare. For å iverksette gode tiltak er det viktig å ha oversikt over hva som er de største farene i virksomheten. Aksjonen bidrar til å sette et svært viktig tema på dagsorden i mange virksomheter, sier Finboe Svendsen.
Det er krav til at alle virksomheter skal jobbe systematisk for å kartlegge risiko og om nødvendig gjennomføre tiltak for å redusere denne til et akseptabelt nivå. Risikobegrepet kan defineres som den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Systematisk HMS-arbeid fører til færre tap og skader, og vil derfor være lønnsomt for virksomhetene.

Strålevernets tilsyn under aksjonen
Under aksjonen gjennomfører Strålevernet tilsyn i industrivirksomheter som bruker sterke strålekilder til testing av materialegenskaper. Slik bruk kan for eksempel være å undersøke sveiseskjøter i et rør eller en tank uten å ødelegge røret eller tanken. Strålekildene brukes ofte i åpne industrilokaler eller utendørs, noe som stiller høye krav til de som håndterer kildene. Det brukes både radioaktive kilder og røntgenapparater til denne typen testing.

– Vi har valgt å gjennomføre våre tilsyn i virksomheter som bruker sterke strålekilder, der det samtidig er en risiko for at menneskelige feil kan føre til at personer får stråledoser. Ved å delta i aksjonen ønsker vi å sette fokus på at gode arbeidsrutiner er viktige for å kunne jobbe sikkert med denne typen strålekilder, sier direktør Ole Harbitz i Strålevernet.
Av ca. 80 virksomheter som bruker denne type strålekilder, skal Strålevernet kontrollere 12 virksomheter i løpet av aksjonsukene. – Vi skal kontrollere virksomheter mange steder i landet, og flere av kontrollene gjennomføres sammen med Arbeidstilsynet, sier Harbitz.

Les mer om stråling i industri og forskning her.


Andre linker:
http://www.regelhjelp.no/
http://www.dsb.no/
http://www.klif.no/
http://www.arbeidstilsynet.no/


Kontaktpersoner i Statens strålevern:
Direktør Ole Harbitz , tlf 67 16 25 84 / 906 10 650
Seniorrådgiver Tone-Mette Sjømoen, tlf 67 16 25 66