Beredskapsenheten på Svanhovd til havs

Tilbake

Publisert 20.09.2011, oppdatert 20.09.2011 14:03

Stikkord: Atomberedskap

Statens stråleverns beredskapsenhet på Svanhovd ble opprettet i 1993 som et ledd i nasjonal beredskapsplan for atomulykker. Enheten driver med overvåkning av radioaktivitet i omgivelsene, informasjons- og kunnskapsformidling, og regional atomulykkeberedskap. Beredskapsenheten er med i et tverrfaglig regionalt beredskapssamarbeid på tvers av landegrensene, og deltar jevnlig på mindre og større beredskapsøvelser.
Enheten har tre ansatte, og drifter et laboratorium som måler forskjellige miljøprøver, i tillegg til å øke fokus på regionalt samarbeid på beredskap. På laboratoriet finnes fire stasjonære gammadetektorer i tillegg til en del håndholdt utstyr. Enheten har også mobilt måleutstyr som inkluderer større detektorer montert på en av Strålevernets biler.

Noen av deltakerne ombord på KNM Helge Ingstad, en av Strålevernets portable luftfiltersamlere i forgrunnen (Foto: Bredo Møller, Statens strålevern)

Noen av deltakerne ombord på KNM Helge Ingstad, en av Strålevernets portable luftfiltersamlere i forgrunnen (Foto: Bredo Møller, Statens strålevern)


Noen av deltakerne ombord på KNM Helge Ingstad, en av Strålevernets portable luftfiltersamlere i forgrunnen. (Foto: Bredo Møller, Statens strålevern)

Beredskapsøvelse i Lyngen
Beredskapsenheten på Svanhovd var i mai i år med på planlegging og gjennomføring av en beredskapsøvelse i Lyngen i Troms, i regi av politimesteren i Troms.

Øvelsen var et samarbeid mellom Politiet, Forsvarets operative hovedkvarter, Sjøforsvaret, Kystverket, fylkesmannen i Troms, Sivilforsvaret, Hovedredningssentralen i Nord-Norge og Statens strålevern.

Selve øvelsen var at det oppstod brann ombord på et skip som fraktet radioaktivt materiale langs norskekysten, og at mannskapet ikke kunne håndtere brannen selv. Det ble øvd på bl.a. kommunikasjon mellom aktører i felt (politi, forsvar, sivilforsvar etc.), gjennomføring av radioaktivitetsmålinger og brannslukking til havs.

Det var svært positivt å få samlet alle aktørene som driver beredskap til sjøs, og av erfaringene fra øvelsen var at koordinering og kommunikasjon mellom etatene fungerte godt, selv under vanskelige omstendigheter.