Strålevern i Arktis

Tilbake

Publisert 26.09.2011, oppdatert 26.08.2013 13:41

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

Statens strålevern er med i et internasjonalt prosjekt som skal styrke samarbeidet om strålevern på tvers av landegrensene mellom sentrale myndigheter, forskningsorganisasjoner og interessegrupper i de arktiske regionene i Finland, Russland og Norge.

CEEPRA-logo

CEEPRA-logo

Målet med prosjektet CEEPRA (Collaboration Network on EuroArctic Environmental Radiation Protection and Research) er å etablere et samarbeidsnettverk i den euroarktiske regionen. I nettverket skal det utveksles kunnskap og kompetanse på tvers av landegrenser for å løse felles utfordringer knyttet til atomsikkerhet, atomberedskap og radioaktivitet i miljøet, og økt forståelse hos interessegrupper og befolkningen generelt.

Prosjektet skal studere tilstanden av radioaktiv forurensning i terrestriske og marine økosystemer i den euroarktiske regionen ved å analysere miljøprøver hentet fra finsk Lappland, Finnmark og Troms, Kolahalvøya og Barentshavet. Resultatene vil gi oppdatert informasjon om dagens nivåer av radioaktive stoffer i det arktiske miljøet og næringskjedene, samt om hvor disse stoffene ender opp. Det skal rettes særlig fokus mot innsamling og analyse av naturprodukter som blir mye brukt av befolkningen i Finland, Russland og Norge, som for eksempel bær, sopp, fisk og reinsdyrkjøtt.

Prosjektet vil bidra til spesifikke risikovurderinger for denne regionen, ved blant annet modellering av radioaktiv forurensing i den euroarktiske regionen og mulige innvirkninger på regionens urbefolkning, terrestriske og marine miljøer, reindrift, naturprodukter, turisme og industri.

Det skal arrangeres åpne seminarer i Finland, Russland og Norge for publikum og andre målgrupper for å gi relevant informasjon om spørsmål knyttet til radioaktivitet og tilstanden i regionen.

I prosjektet skal Statens strålevern lede felles undersøkelser av terrestriske økosystemer, metodeverifiseringer og vurderinger av målekvalitet og -kompatibilitet mellom samarbeidslaboratoriene, samt administrere gjennomføringen av aktiviteter for publikum i samarbeidslandene. Strålevernet skal også være involvert i vurderingene av marine økosystemer. Meteorologisk institutt skal bidra i modellering av luftutslipp for prosjektet.

Prosjektets samarbeidspartnere er strålevernsmyndigheten i Finland (STUK), Murmansk Marine Biological Institute (MMBI) fra Russland, Statens strålevern fra Norge, Finlands meteorologiske institutt og firmaet Pöyry Finland Oy. Meteorologisk institutt i Norge skal også delta i prosjektet. Prosjektet koordineres av STUK.

Prosjektet er finansiert av EU-programmet Kolarctic ENPI CBC, som administreres av regionrådet i Lappland i Finland og det norske Kolarctic-programmet.

Prosjektet startet 16. mars 2011 og vil vare i 3 år.

 
Kolarctic-logo

Kolarctic-logo

 
EU-logo

EU-logo