Mangelfull oversikt kan true sikkerheten

Tilbake

Publisert 10.10.2011, oppdatert 10.10.2011 13:53

Stikkord: Tilsyn

Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en felles tilsynsaksjon gjennomført av Klif, Strålevernet, DSB og Arbeidstilsynet i nær 800 virksomheter.

– Det er alvorlig når virksomhetene ikke har oversikt over hva som kan utgjøre en fare på arbeidsplassen. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen for arbeidstakerne, samfunnet og miljøet, er det helt nødvendig å ha oversikt over hvilke farer som faktisk finnes, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet på vegne av alle tilsynsmyndighetene som har medvirket i aksjonen.

De viktigste funnene

  • Hver fjerde virksomhet har ikke kartlagt, og mangler derfor oversikt over hva som kan utgjøre en risiko for arbeidstakerne sine, samfunnet og miljøet.
  • Hver tredje virksomhet har ikke iverksatt tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår, og mangler rutiner for å rette opp og begrense skaden dersom kritiske hendelser skjer.
  • Det er de største virksomhetene som jobber best med å forebygge farer og skader. Det er særlig små om mellomstore bedrifter som mangler oversikt og tiltak for å forebygge og håndtere farer og potensielle problemer.
  • Bygg- og anleggsvirksomhet, overnattings- og serveringsvirksomhet og kultur, underholdning og fritidsaktiviteter er de bransjene med størst forbedringspotensial.
  • Det er ikke markante geografiske forskjeller i funnene.


Øke sikkerheten
– Å kartlegge risiko er viktig for å forebygge ulykker og å hindre helse- og miljøskader. Risikovurdering kan gjøres enkelt, og det skal også gjøres i små virksomheter. Enkelt sagt handler det om å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier Finboe Svendsen.

Det er krav om at alle virksomheter skal jobbe systematisk for å kartlegge risiko og om nødvendig gjennomføre tiltak for å redusere denne til et akseptabelt nivå. Risiko defineres som den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier.

Storsatsing
Tilsynsmyndighetenes felles risikoaksjon 2011 pågikk i perioden 29. august til 15. september. Mer enn 300 inspektører over hele landet kontrollerte hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko. Målet med aksjonen er å øke virksomhetenes bevissthet og kompetanse om risikoforebyggende arbeid, og øke sikkerheten på norske arbeidsplasser, sikkerhetene for samfunnet og for natur og miljø.
Inspektørene har vært på tilsyn i blant annet asfaltverk, notvaskerier, restauranter, bygg og anlegg og kommuner.

De som deltok i årets risikoaksjon er:

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inklusive de lokale brannvesen og de lokale Eltilsyn
  • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) inklusive Fylkesmannens miljøvernavdelinger
  • Statens Strålevern
  • Arbeidstilsynet

Pressekontakt Strålevernet: Tone Mette Sjømoen, tlf. 67 16 25 00