Situasjonen omkring kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi i Japan pr 3. november 2011

Tilbake

Publisert 11.11.2011, oppdatert 26.08.2013 13:38

Stikkord: Fukushima-ulykken

Kriseutvalget for atomberedskap (KU) har oppdatert sin vurdering av situasjonen i Japan og de tiltakene som ble iverksatt, og kommer med anbefalinger om opphold i nærheten av kjernekraftverket Fukushima Daiichi.


Ny vurdering fra Kriseutvalget for atomberedskap

Kriseutvalget for atomberedskap har gjort en ny vurdering av situasjonen ved og rundt kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi i Japan.

Et jordskjelv med en påfølgende tsunami ga betydelige skader på kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi den 11. mars 2011 og førte blant annet til utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene. Normaliseringsarbeidet ved anlegget pågår fortsatt. Risikoen for nye utslipp av radioaktive stoffer er redusert, men kan fortsatt ikke utelukkes.

Kriseutvalget anbefaler at norske borgere unngår unødvendig opphold i områder nærmere enn 80 km fra anlegget Fukushima Daiichi, da dette kan gi forhøyede stråledoser.

Japanske myndigheter har evakuert innbyggerne og forbyr uautorisert opphold i en 20 km radius omkring anlegget. I tillegg har japanske myndigheter definert såkalte ”Deliberate Evacuation Area” og ”Regions including Specific Spots Recommended for Evacuation” se kart. Kriseutvalget fraråder norske borgere å oppholde seg innenfor disse områdene.Kriseutvalget anbefaler for øvrig norske borgere i Japan å følge råd og vedtak fra japanske myndigheter. Dette gjelder også kostholdsråd.


Kriseutvalget har i sin vurdering kun lagt til grunn strålevernmessige hensyn med en forsiktighetstilnærming som på best mulig måte ivaretar den enkeltes interesse.


Bakgrunn

Kriseutvalget for atomberedskap gjorde sin forrige vurdering av situasjonen i Japan den  6. juni 2011.


Siden da har Statens strålevern fulgt utviklingen ved kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi, blant annet gjennom informasjon fra japanske myndigheter gjennom det internasjonale atomenergibyrået IAEA, operatøren (TEPCO) og gjennom media. Strålevernet har i tillegg vært i kontakt med Utenriksdepartementet, den norske ambassaden i Tokyo og andre nordiske stråleverns¬myndigheter bl.a. i fm spørsmål om endring av UDs reiseråd til Japan.


Tsunamien 11. mars førte til svært alvorlige konsekvenser på kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi. Arbeidet med å håndtere og rydde opp pågår fortsatt og vil pågå fortsatt i lang tid framover. Japanske myndigheter har satt opp et eget vegkart for dette arbeidet (”Roadmap Towards Restoration from the Accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, TEPCO”). Det har vært særlig viktig å få på plass systemer for kjøling av reaktorbrensel og systemer for ekstern strømforsyning. I tillegg har det blant annet blitt satt opp overvåknings¬systemer for å bedre overvåke tilstanden til reaktorbrenselet i reaktorene og i brensels¬lagrene, skrap og forurensede vrakdeler blir tatt hånd om og forurenset vann blir samlet opp og behandlet. Infrastrukturen på anlegget har også blitt bedret. Det blir nå bygd overbygninger for å dekke til reaktorene og brensels¬lagrene og vann og kjemikalier blir sprayet på bakken på anlegget for å hindre at støv sprer seg og for å motvirke brann.


Utslippene av radioaktivitet fra kjernekraftverket Fukushima Dai-ich medførte at tiltak ble iverksatt for å beskytte befolkningen i områdene rundt kjernekraftverket. Det er utført kartlegging av strålenivåer i omgivelsene utenfor kjernekraftverket. Tiltakssonene rundt Fukushima Dai-ichi vurderes løpende av japanske myndigheter og er nylig endret. Japanske myndigheter har definert evakueringssoner basert på en konservativ vurdering av akseptabel helserisiko fra stråling slik at alle som bor i områder der dosen det første året kan overstige 20 mSv er evakuert. Til sammenlikning er 20 mSv/år dosegrensen for yrkeseksponerte i Norge. Utenfor områdene som er evakuert, er det også forhøyede strålenivåer. Godt strålevern legger til grunn at helserisiko fra stråling skal være så lav som med rimelighet kan oppnås. Det er derfor etablert prioriteringer, lovverk osv for fjerning av forurensing for å redusere helserisiko over tid og det er etablert langsiktige helseoppfølgingsprogrammer.

 

 Kriseutvalget ved atomberedskap

Den nasjonale atomberedskapen er fastsatt ved Kongelig resolusjon av 17. februar 2006. Beredskapen er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap som består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i atomberedskapen. Statens strålevern er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Følgende etater inngår i Kriseutvalget: Statens strålevern, Forsvaret, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


 
Kartet viser kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi, forbudssonen i en radius på 20 km (rødt), evakueringssonen ”Deliberate Evacuation Area” (gult) og ” ”Regions including Specific Spots Recommended for Evacuation” (grønt). Kartet er utarbeidet av japanske myndigheter (NISA).

Evakueringssoner Fukushima

Evakueringssoner Fukushima