Norsk bidrag gir økt kjernesikkerhet i Europa

Tilbake

Publisert 16.11.2011, oppdatert 26.08.2013 13:38

Stikkord: Kjernekraftverk

Sikkerheten på rumenske og bulgarske kjernekraftverk er styrket etter et samarbeidsprosjekt med Statens strålevern. Lokalt personell er blant annet blitt mer trent i beredskap

 

Rapporter fra programmene ”Safe Nuclear Energy » viser at programmene har bidratt til å redusere faren for radioaktive utslipp i Europa. Romania og Bulgaria opplevde økte krav til sikkerhet ved sine kjernekraftverk etter at de ble med i EU, og har gjennom programmene tatt et langt skritt mot å bringe sikkerheten opp på et europeisk nivå.

 

Finansiert fra Norge

Strålevernet har mellom 2009 og 2011 gjennomført to store programmer for å bedre kjernesikkerheten i Romania og Bulgaria. Disse er gjennomført i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået i Wien (IAEA) og kjernesikkerhetsmyndigheter og operatører i de to landene.

Se egen dokumentarfilm her:  

http://www.youtube.com/watch?v=mU4bP11OkAo

 

Programmene er finansiert av midler som er bevilget fra Norge, gjennom en EØS-finansiering. Budsjettene har vært på hhv 1,29 millioner Euro for Bulgaria og 4,12 millioner Euro for Romania.

For Norge er satsingen på sikkerhetsarbeid spesielt viktig, sett i lys av de alvorlige konsekvensene etter Tsjernobyl i 1986. Hendelsene i Fukushima aktualiserer problemstillingen ytterligere.

 

Høyradioaktivt avfall

I løpet av programmene er det gjennomført 14 ulike prosjekter, blant annet med trening av personell i beredskap og sikkerhetskultur. Det er gjennomført en større internasjonal beredskapsøvelse med over 400 deltakere for å teste sikkerheten ved transport av brukt høyradioaktivt kjernebrensel på Donau, som utgjør grensen mellom Romania og Bulgaria. 

Delprosjektene har også omfattet risikoanalyser og beredskap mot ulykker ved nye trusler som følge av klimaeffekter. Det er blitt utviklet sikkerhetsdokumenter av Romania, Bulgaria og IAEA. Dokumentene utviklet av IAEA vil bli gjort tilgjengelig for alle IAEAs 151 medlemsland.

Programmene er nå avsluttet.

 

For mer informasjon kontakt Hanne Kofstadmoen, seniorrådgiver i Statens strålevern.
Tlf  67162673 / 996 26 262

 

 

Om dokumentarfilmen
Snöball Film AS har på oppdrag av Strålevernet laget en film om programmene. Filmen er på engelsk og er ca 30 minutter lang. Der blir prosjektene nærmere beskrevet og det er intervjuer med representanter for organisasjonene som deltok i prosjektet. Det er også bilder fra sikkerhetsøvelsen på Donau.

http://www.youtube.com/watch?v=mU4bP11OkAo