Norsk-Russisk møte om nytt kjernekraftverk

Tilbake

Publisert 15.12.2011, oppdatert 18.11.2013 11:04

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Kjernekraftverk, Atomhandlingsplanen

Det russiske atomenergibyrået Rosatom har besøkt Norge for å orientere om Russlands planer for bygging av et nytt kjernekraftverk i Kaliningrad.

 

På initiativ fra norsk side opplyste Russland til norske myndigheter høsten 2011 at de er positive til å ratifisere den såkalte Espoo-konvensjonen. I den forbindelse ønsket Rosatom å orientere Norge om det planlagte kjernekraftverket. – Det er første gang Russland, eller noen andre naboland, har gjennomført slike høringer i Norge. Vi synes at dette er en positiv utvikling, sa Strålevernets direktør Ole Harbitz under møtet. 

 

Espoo-konvensjonen

Espoo-konvensjonen forplikter partene bl.a. til å varsle nabostatene om planlegging av nærmere angitte tiltak som kan få miljøvirkninger over landegrensene. Konvensjonen innebærer også en forpliktelse til å inkludere myndigheter og befolkning i berørte stater i konsekvensutredningsprosessen. Norge signerte konvensjonen i 1991 og ratifiserte den i 1993. Russland har signert, men har ennå ikke ratifisert konvensjonen. I Norge er det Miljøverndepartementet som er norsk kontaktpunkt for Espoo-konvensjonen, noe de også redegjorde for på møtet.


Møtet ble holdt hos Statens strålevern 13. desember 2011, og Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og norske miljøvernorganisasjoner var også representert på møtet. 

 

Kjernekraftverket i Kaliningrad

Rosatom presenterte sine planer for et kjernekraftverk med to reaktorer i Kaliningrad, kalt Baltic Nuclear Powerplant. Byggearbeidet har nylig startet, og reaktorene er planlagt å stå ferdig i 2017 og 2018. Russisk part opplyste at reaktorene oppfyller russisk sikkerhetsstandard, men også EUs European Utilities Requirements (EUR) og IAEAs sikkerhetstandarder. Det planlegges ikke noe langtidslager for brukt kjernebrensel i Kaliningrad. Kjernebrenselet vil bli lagret på anlegget i 3 år og deretter skal det sendes til et sentralt anlegg i Ural for lagring eller reprosessering. På møtet ble den norske part presentert detaljerte sikkerhetsvurderinger både av stedsvalget og av den tekniske løsningen. Også miljøkonsekvensutredningen for prosjektet presentert. Etter presentasjonene var det satt av rikelig tid til spørsmål og diskusjon.

 

Programdirektør S. Boyarkin fra Rosatom. Foto: Synne Egset, Statens strålevern

Programdirektør S. Boyarkin fra Rosatom. Foto: Synne Egset, Statens strålevern

 Programdirektør S. Boyarkin fra Rosatom.